4-18

4-18

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 28 FÉVRIER 2008 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Helga Stevens à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur «le soutien financier à la Bulgarie dans le cadre de la problématique des orphelinats» (nº 4-167)

M. le président. - M. Christian Dupont, ministre des Pensions et de l'Intégration sociale, répondra.

Mevrouw Helga Stevens (CD&V-N-VA). - Onze Vergadering keurde enkele weken geleden een resolutie goed over de kinderrechten en de opvang van kinderen in Bulgarije. De resolutie werd ingediend naar aanleiding van berichten in de media over de dramatische situatie in een aantal Bulgaarse weeshuizen, waar kinderen met een mentale, fysieke of sensoriële handicap in erbarmelijke omstandigheden `letterlijk' moesten overleven. Tot mijn voldoening verneem ik deze week in de pers dat de minister 250.000 euro vrijmaakt voor de opvang van die weeskinderen en dat zij de problematiek morgen zelf met haar Bulgaarse collega zal bespreken.

Hoe zal de minister dat budget besteden? Is de minister van plan om een aantal eigen initiatieven op te starten, onafhankelijk en geheel losstaand van wat andere overheden reeds doen? Is de minister integendeel van plan om aansluiting te zoeken bij al bestaande projecten ter zake?

Ik verwijs concreet naar een aantal weeshuizen voor kinderen met een handicap die de Vlaamse overheid nu al enkele jaren financiert en waarvan de werking en de resultaten onlangs nog door een groep experts uiterst positief werden beoordeeld. Dezelfde experts wijzen erop dat een bundeling van krachten een essentiële voorwaarde is om in Bulgarije zelf tot een duurzame beleids- en mentaliteitswijziging te komen.

Zal de minister daarom de enige logische conclusie trekken en voor de besteding van de aangekondigde 250.000 euro overleg plegen met de Vlaamse Gemeenschap, opdat de reeds opgebouwde en relevante expertise niet onbenut blijft en opdat de begrote financiële middelen optimaal renderen?

De heer Christian Dupont, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie. - Ik lees het antwoord van minister Onkelinx.

Alle betrokken Belgische overheden, dus ook de Vlaamse Gemeenschap, werken in deze materie zeer nauw samen. Er wordt regelmatig overleg georganiseerd op mijn kabinet, waar we de inbreng en de acties bespreken en op elkaar afstemmen. In het onderhoud met mijn Bulgaarse collega zal ik dan ook verwijzen naar de bestaande initiatieven van de Vlaamse Gemeenschap en het Waalse Gewest.

Het bedrag van 250.000 euro is vrijgemaakt door de minister van Buitenlandse Zaken. Dat geld wordt besteed in overleg met de Bulgaarse overheid en met de verschillende betrokken Belgische overheden. Er ligt nog geen concreet projectvoorstel ter tafel, maar we zullen het geld alleszins besteden aan een structurele activiteit die de institutionalisering bevordert en de sociale diensten op regionaal niveau ondersteunt.

Mevrouw Helga Stevens (CD&V-N-VA). - Ik ben heel blij te vernemen dat het om een structurele ingreep gaat en niet om een one shot. Ik ben ook blij dat de Belgische overheden onderling goed samenwerken en voortdurend overleg plegen met de Bulgaarse overheid. Wie zijn wij overigens om de Bulgaren met de vinger na te wijzen?

Ik kijk hoopvol uit naar het resultaat van onze gebundelde inspanningen voor de Bulgaarse weeskinderen.