4-590/1

4-590/1

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

28 FEBRUARI 2008


Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek inzake het bewijs tot machtiging van een andere kiezer bij tijdelijk verblijf in het buitenland

(Ingediend door mevrouw Martine Taelman en de heer Patrik Vankrunkelsven)


TOELICHTING


Dit wetsvoorstel neemt de tekst over van een voorstel dat reeds op 10 november 2004 in de Kamer van volksvertegenwoordigers werd ingediend (stuk Kamer, nr. 51-1431/001).

Het huidige artikel 147bis van het Kieswetboek bepaalt in  1 onder welke voorwaarden de kiezer een ander kiezer kan machtigen om in zijn naam te stemmen.

Een gemachtigde voor het stemmen bij volmacht kan aangewezen worden bij :

— medische onbekwaamheid van de kiezer;

— dienst- of beroepsredenen;

— een kiezer die het beroep van schipper, marktkramer of foorreiziger uitoefent;

— een toestand van vrijheidsbeneming;

— een kiezer die in de onmogelijkheid verkeert om redenen in verband met zijn geloofsovertuiging of om studieredenen.

De kiezer die om andere redenen de dag van de stemming tijdelijk in het buitenland verblijft mag een volmacht verlenen indien :

— de onmogelijkheid door de burgemeester van zijn woonplaats is vastgesteld;

— de nodige bewijsstukken zijn voorgelegd;

— de aanvraag bij het gemeentebestuur uiterlijk de 15e dag vr die van de verkiezing wordt ingediend.

De wet zegt niets omtrent de bewijsstukken die de afwezigheid van een kiezer die tijdelijk in het buitenland verblijft, moeten staven.

Het kunnen dus alle mogelijke stukken zijn die de kiezer meent te kunnen indienen (vluchtbiljet, huurcontract, ...). Als de burgemeester de tot staving van de aanvraag voorgelegde bewijsstukken aanvaardt, geeft hij de kiezer een attest waarin bevestigd wordt dat hij de bij de wet gestelde voorwaarden vervult om een andere kiezer te machtigen in zijn naam te stemmen.

Vastgesteld wordt dat de gemeentebesturen ieder op zich een eigen interpretatie geven aan de  nodige bewijsstukken . Er wordt immers nergens beschreven wat die bewijsstukken kunnen of mogen zijn.

Zo worden in de ene gemeente uitsluitend effectieve bewijsstukken zoals vluchtbiljet, bewijs van hotelreservatie, huurcontract e.d.m. aanvaard. In andere gemeenten volstaat bij gebrek aan ander bewijsmateriaal een persoonlijke verklaring van de kiezer.

De stad Antwerpen laat een dergelijke persoonlijke verklaring toe. In de onderrichtingen aan de baliemedewerkers van het Antwerpse stadsbestuur staat het volgende te lezen :  Personen die geen factuur of ticket kunnen voorleggen, mogen een persoonlijke verklaring schrijven met vermelding van nuttige gegevens (wagen, caravan, mobilhome, nummerplaat, eigen woning in het buitenland, ...). Deze verklaring wordt aan het attest bevestigd. .

Concreet betekent dit dat elke Antwerpse kiesgerechtigde die op reis gaat naar het buitenland — ongeacht de reiswijze — een volmacht kan verstrekken, weliswaar evenzeer minstens vijftien dagen op voorhand ingediend.

Gelet op de steeds toenemende individuele manier van reizen naar het buitenland, lijkt het mij aangewezen de persoonlijke verklaring als bewijsstuk voor het verlenen van een volmacht in elke gemeente te aanvaarden.

Tal van kiezers, tijdelijk in het buitenland verblijvend, kunnen hierdoor volmacht geven, maar blijven verplicht om minstens vijftien dagen vr de verkiezingen de reisintentie kenbaar te maken. Er even plotseling tussen uit trekken, enkel en alleen om zich aan de stemplicht te onttrekken, moet dus al meer dan twee weken voorbereid zijn.

Martine TAELMAN
Patrik VANKRUNKELSVEN.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2

In artikel 147bis,  1, 7, van het Kieswetboek, ingevoegd bij de wet van 5 april 1995, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

A) de woorden ; de Koning bepaalt het model van het attest dat door de burgemeester moet worden afgegeven. De aanvraag moet bij de burgemeester van de woonplaats uiterlijk de vijftiende dag voor die van de verkiezing worden ingediend.  vervallen;

B) het wordt aangevuld met de volgende leden :

 Onder  nodige bewijsstukken  wordt verstaan : reisdocumenten, bewijs van hotelreservatie, huurcontract, bewijs van een reisbureau en andere documenten die het verblijf in het buitenland effectief aantonen. Een kiezer die in de onmogelijkheid verkeert dergelijke bewijzen voor te leggen, mag een persoonlijk ondertekende en gedateerde verklaring opstellen waarin het verblijf in het buitenland wordt aangetoond. Deze verklaring wordt aan het attest bevestigd.

De Koning bepaalt het model van het attest dat door de burgemeester moet worden afgegeven.

De aanvraag moet bij de burgemeester van de woonplaats uiterlijk de vijftiende dag vr die van de verkiezing worden ingediend. 

14 februari 2008.

Martine TAELMAN
Patrik VANKRUNKELSVEN.