4-17

4-17

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 21 FÉVRIER 2008 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Dirk Claes au ministre de l'Intérieur sur «l'utilisation de camions comme appât dans la lutte contre le vol» (nº 4-122)

M. le président. - M. Charles Michel, ministre de la Coopération au Développement, répondra.

De heer Dirk Claes (CD&V-N-VA). - Ik weet dat de Nederlandse politie loktrucks wil inzetten in de strijd tegen ladingdiefstallen en mogelijk ook tegen dieseldiefstallen. Ladingdiefstallen vinden meestal plaats op grotere parkeerterreinen en het probleem wordt volgens de Federatie van de Belgische Transportbedrijven blijkbaar zeer omvangrijk.

Het proefproject in Nederland was een succes. De eerste tien keer dat de wagen door het Korps Landelijke Politiediensten werd ingezet, sloegen dieven maar liefst vier keer toe. Dat leverde meteen tien arrestaties op. De Nederlandse politie wil het probleem hiermee kordaat aanpakken.

België is een doorvoerland en veilige parkings zijn echt wel noodzakelijk. Wordt er daarom bekeken of de problematiek van de ladingdiefstallen kordaat kan worden aangepakt, vooral omdat nu ook in België goed georganiseerde benden opereren?

Welke maatregelen worden nu reeds genomen om de ladingdiefstallen in te dijken?

Is het inzetten van een loktruck momenteel een optie in de strijd tegen de ladingdiefstallen?

Verder spelen ook de economische schade, de helercircuits en de verzekeringen een rol in de problematiek.

De heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking. - Ik lees het antwoord van minister Dewael.

In de ANG werden 273 ladingdiefstallen of pogingen daartoe geregistreerd voor 2004, 705 voor 2005 en 523 voor 2006. De cijfers voor 2007 zijn nog niet beschikbaar, maar we kunnen al gewagen van een dalende tendens.

Als reactie op het stijgend aantal feiten in 2005 hebben de gerechtelijke politie en de federale wegpolitie, die bevoegd is voor de autowegen en de autosnelwegen, een gecoördineerde actie opgezet. Dankzij die inspanning werden in 2006 en 2007 verschillende benden ontmanteld en nam het aantal feiten af.

De politie brengt de ladingdiefstallen in kaart en de centrale directie DJB van de federale gerechtelijke politie volgt ze op.

Het Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011 neemt ladingdiefstallen op als item onder de prioriteit eigendomsdelicten. Daarom richten de politiediensten zich prioritair op rondtrekkende dadergroepen.

Internationale samenwerking op dit vlak is cruciaal want de gestolen goederen verdwijnen vaak via helercircuits naar het buitenland. In de grensstreek met Nederland heeft de FGP Turnhout afspraken gemaakt met de Nederlandse politie en justitie voor een betere samenwerking in de strijd tegen het fenomeen.

Met het project beveiligde parkings tracht Binnenlandse Zaken impulsen te geven aan preventie. Nu het principeprotocol is ondertekend, moeten de regio's het verder implementeren.

Volgens het arrest van het Hof van Beroep van 14 maart 2007 is het inzetten van loktrucks geen provocatie in hoofde van de politiediensten, op voorwaarde dat ze enkel de gelegenheid scheppen om een reeds gepland misdrijf te laten beginnen uit te voeren.

Op basis van een kosten-batenanalyse heeft de politie momenteel geen plannen om loktrucks te gebruiken.

De heer Dirk Claes (CD&V-N-VA). - Ik verneem dat loktrucks wettelijk mogelijk zijn. Mijns inziens moeten we er eens over nadenken om ze daadwerkelijk in te zetten. Als georganiseerde benden weten dat er loktrucks worden ingezet, zal het aantal ladingdiefstallen wellicht spontaan dalen.