4-17

4-17

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 21 FÉVRIER 2008 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Helga Stevens au ministre de l'Intérieur sur «la phase d'alarme en cas d'accident dans un établissement Seveso» (nº 4-83)

M. le président. - M. Charles Michel, ministre de la Coopération au Développement, répondra.

Mevrouw Helga Stevens (CD&V-N-VA). - Onlangs heeft de algemene directie van de Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken een inspanning gedaan om het zogenaamde Sevesorisico - het risico op een ongeval in een Sevesobedrijf of een bedrijf dat gevaarlijke stoffen verwerkt of opslaat - in een veelzijdige informatiecampagne bij de bevolking bekend te maken. Dit is zonder twijfel een erg nuttig initiatief, waarover ik me, zeker als burger die in de omgeving van een Sevesobedrijf woont, ten zeerste verheug.

Tegelijk stel ik echter vast dat de alarmprocedure in de noodplannen in geval van een ongeval of ramp bij een Sevesobedrijf in het geheel niet is afgestemd op de groep van dove en slechthorende medeburgers. Het alarm wordt momenteel immers alleen via auditieve middelen gegeven, namelijk via elektronische sirenes en eventueel ook via de luidsprekers van politievoertuigen. De informatiebrochure vermeldt onder andere de slogan: `Hou de oren gespitst!', maar deze goed bedoelde raad zal dove of slechthorende burgers in de omgeving van een Sevesobedrijf weinig helpen.

Om ervoor te zorgen dat dove en slechthorende burgers in geval van een ongeval in een Sevesobedrijf niet afhankelijk zijn van de oplettendheid of zorgzaamheid van hun horende medeburgers kan naar deze doelgroep onder andere een alarm-sms worden gestuurd. Het zou goed zijn om ook deze alarmprocedure, net zoals de sirenes, regelmatig te testen.

Is de minister bereid het nodige te doen om ook voor dove en slechthorende burgers een aangepaste alarmprocedure uit te werken?

De heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking. - Ik lees het antwoord van minister Dewael.

Vorig jaar bestelden de diensten een uitbreiding voor een van de commandocentrales van de elektronische sirene. Deze uitbreiding biedt de mogelijkheid om sms-berichten te versturen naar een vooraf vastgelegde lijst van abonnees. Momenteel wordt deze apparatuur uitgetest. Zodra het systeem volledig in orde is, zal het in alle commandocentrales worden geïnstalleerd.

Hieraan kan ik nog toevoegen dat het systeem niet alleen naar de dove of slechthorende zelf een bericht kan sturen, maar ter herinnering ook naar een buur of een vertrouwenspersoon van de betrokkene.

Mevrouw Helga Stevens (CD&V-N-VA). - Ik dank de minister voor zijn antwoord.

Ik begrijp natuurlijk dat we moeten wachten tot het systeem volledig uitgetest en in orde is. Aangezien de groep die een sms moet krijgen echter vooraf bekend moet zijn, mag men ook niet vergeten deze mensen op de hoogte te brengen van het bestaan van het systeem, zodat ze zich kunnen registreren. Anders is het zinloos.

Ik dank de minister in elk geval dat hij ervoor zorgt dat ook dove en slechthorende medeburgers gealarmeerd worden.