4-16

4-16

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 14 FÉVRIER 2008 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Anke Van dermeersch au ministre de l'Intérieur sur «l'insatisfaction concernant le système ASTRID» (nº 4-104)

M. le président. - Mme Inge Vervotte, ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques, répondra.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - Dat de Belgische veiligheidsdiensten al een tijd communiceren via het ASTRID-netwerk hoeft geen betoog. Niet enkel en alleen de federale en lokale politiediensten maken ervan gebruik, maar ook de brandweerkorpsen, de ministeries van Justitie, van Volksgezondheid en van Defensie.

In het belang van ieders veiligheid mag men dan ook hopen dat de communicatie zonder haperen verloopt. En toch bewijst het verre en recente verleden dat er nogal wat problemen opduiken met het netwerk. In die mate zelfs, dat een aantal korpsen nog met het oude, analoge systeem blijven werken of het op zijn minst niet te ver opbergen voor noodgevallen.

Zo blijft onder meer de dekkingsgraad het systeem parten spelen. Aanvankelijk stelde het lastenboek 435 masten voorop om een dekkingsgraad van 95 procent te halen. Later, in 2005, werd dat aantal bijgestuurd. Bedoeling was 100 bijkomende masten bij te bouwen. In december 2007 liet de minister dan weer verstaan dat 79 bijkomende masten zouden volstaan, waarvan er inmiddels 10 operationeel zijn. Dat betekent dat er op dit ogenblik nog steeds plaatsen zijn waar radiocommunicatie niet of nauwelijks mogelijk is. Ook duiken nog steevast technische storingen op. Het zendbereik in specifieke gebouwen, meer bepaald die opgetrokken in beton, laat te wensen over en vormt dan weer een ander, maar heel ernstig probleem. Voor brandweermannen of andere veiligheidsdiensten die in dergelijke gebouwen opereren in gevaarlijke omstandigheden, is dat ronduit ontoelaatbaar. Ook het crisisplan van de nv ASTRID lijkt in geval van defecten nog niet goed te werken. Het systeem vertoont dus nog steeds een aantal belangrijke, en dus bedreigende, gebreken. In die mate zelfs dat de zonechef van de politiezone Vlas zich tijdens de politieraad van 28 januari liet ontvallen dat het communicatiesysteem nu zelfs in regeringskringen in twijfel wordt getrokken.

Een ander heikel punt in het dossier vormt de eenzijdig aangekondigde prijsverhoging van 25 procent voor de abonnementen. Zowel het Raadgevend Comité van gebruikers van het ASTRID-netwerk, als een groot aantal belanghebbenden stelden hierop openlijk de geloofwaardigheid van ASTRID in vraag, gezien haar monopoliepositie.

1. Klopt de stelling van voornoemde zonechef dat `in regeringskringen' inderdaad twijfel rijst over de efficiëntie van het ASTRID-netwerk? Zo ja, wat mogen we hieruit concluderen?

2. Werd het systeem, nu het reeds een hele tijd operationeel is, al geëvalueerd?

3. Wat is momenteel het aantal `blinde vlekken' of plaatsen waar de ASTRID-communicatie niet of moeizaam verloopt?

4. Een ander fundamenteel probleem blijft de bereikbaarheid in gebouwen met een bijzondere constructie. Is de minister daarvan op de hoogte en wat kan mogelijk een oplossing zijn?

5. Hoever staat het met het te herwerken crisiscommunicatieplan in geval van pannes?

6. Heeft de minister weet van het aantal politiezones dat nog steeds analoge toestellen bij de hand houdt?

7. De uittredende regering schoof de kwestie van de aangekondigde prijsverhoging voor zich uit omdat ze dat niet als een `lopende zaak' beschouwde. Welk standpunt neemt de interim-regering hieromtrent in en welke initiatieven zal ze ter zake nemen?

Mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven. - Ik lees het antwoord van de minister.

De stelling van de zonechef dat in regeringskringen twijfel rijst over de efficiëntie van het ASTRID-netwerk, is me niet bekend.

Het systeem is nog niet extern geëvalueerd. In de praktijk wordt het systeem echter dagelijks door de gebruikers geëvalueerd. Elke dag verlopen circa 500.000 gesprekken van hulpdiensten via het ASTRID-radionetwerk. Dat is 14% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Deze groeicijfers zijn het gevolg van een permanente toename van het aantal gebruikers op het netwerk, te weten zo'n kleine 35.000 radio's en een 6.700-tal pagers eind 2007.

Voorlopig is geen evaluatie gepland. Tot 23 maart 2008 heeft de interim-regering zeer specifiek gerichte prioriteiten.

Zoals met alle grote projecten zijn er hier en daar altijd wel klachten. Uiteraard wil elke gebruiker steeds meer dekking hebben. Met het vroegere analoge systeem was er evenwel ook niet altijd radiodekking. Met de boom van de telecommarkt zijn de gebruikers steeds veeleisender geworden. Daaraan is echter een kostenplaatje verbonden.

De kaarten van de radiodekking bestaan op het niveau van de nv ASTRID. Uiteraard is het gevaarlijk om dergelijke informatie vrij te geven. De gegevens zouden wel eens misbruikt kunnen worden door personen met minder goede bedoelingen. Ik kan verzekeren dat met inzet en hardnekkigheid werk wordt gemaakt van de optimalisering van de radiodekking.

Ik weet niet wat mevrouw Van dermeersch precies bedoelt met de bereikbaarheid in gebouwen met bijzondere constructie. Gebouwen met bepaalde diktes van materialen hebben een isolerend effect hebben op de radiogolven. Er wordt gewerkt aan een regelgeving waarbij nieuwe grote infrastructuurwerken zullen moeten voorzien zijn van ASTRID-radiodekking, op last van de opdrachtgever. De dossiers zullen voor advies worden voorgelegd aan een veiligheidscommissie, waarvoor het koninklijk besluit in voorbereiding is. Sommige gemeenten nemen zelf initiatieven om bouwdossiers die hun voor brandweeradvies worden voorgelegd, te laten voorzien van radiodekking.

In overleg met het Raadgevend Comité voor gebruikers heeft de nv de communicatielijnen grondig op punt gesteld na het uitvallen van de paging in oktober 2007. Het plan werd ook voorgelegd aan de sector, met name de verantwoordelijken van de noodcentrales.

De nv verricht ook onderzoek naar technologieën die de performantie van crisiscommunicatie kunnen verhogen.

Ik weet niet hoeveel zones nog steeds hun analoge toestellen bij de hand houden. Bij mijn weten zijn alle politiezones op het ASTRID-netwerk aangesloten.

De nieuwe regering is aangetreden in de periode rond nieuwjaar. Op dat moment was de begroting van de lokale besturen reeds in uitvoering en was het voor alle betrokken diensten niet meer opportuun een prijsverhoging aan te kondigen. De nv ASTRID stelt momenteel haar nieuw financieel plan op en de kwestie van de abonnementsprijs zal in dit verband worden geëvalueerd.