4-16

4-16

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 14 FEBRUARI 2008 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Actualiteitendebat

Het werven van eiceldonoren

De voorzitter. - Tijdens zijn vergadering van deze middag heeft het Bureau besloten een actualiteitendebat te houden over `Het werven van eiceldonoren'.

Mevrouw Nele Jansegers (VB). - Er was de jongste dagen in de pers heel wat ophef over het voornemen van de Leuvense vruchtbaarheidskliniek LIFE om eiceldonoren te ronselen onder Leuvense studentes. Vooral de vergoeding die daarvoor in het vooruitzicht werd gesteld, was onderwerp van discussie.

Uit de berichtgeving ter zake blijkt dat het ontbreken van de uitvoeringsbesluiten van de in maart 2007 goedgekeurde wet betreffende de medisch begeleide voortplanting, waarin bepaald wordt wat een redelijke onkostenvergoeding is, leidt tot de situatie waarin elk fertiliteitscentrum zelf bepaalt welke vergoeding aan eiceldonoren wordt betaald. Er worden bedragen van 300 tot 1.000 euro vermeld.

Wat is volgens de minister een correcte vergoeding voor eiceldonatie, overwegende dat die wel de kosten moet dekken, maar de mensen niet mag aanzetten tot donatie uit financiële overwegingen?

Wanneer denkt ze de uitvoeringsbesluiten te kunnen publiceren?

In De Standaard staat ook een vraaggesprek met een gewezen donor afgedrukt. Ze verklaart dat ze bij een eerste donatie 500 euro en bij een tweede donatie 750 euro heeft ontvangen. Bij de derde donatie werd haar aangeraden de naam van de ontvangers te gebruiken omdat het RIZIV slechts driemaal een in-vitrofertilisatiebehandeling terugbetaalt en ze anders haar eigen kansen op een terugbetaalde IVF-behandeling tot nul zou reduceren.

Is het de bedoeling dat eiceldonaties door het RIZIV worden terugbetaald als IVF-behandelingen? Vindt de minister het aanvaardbaar dat dit gebeurt en dat jonge vrouwen zo hun eigen kansen tot medisch begeleide voortplanting verspelen?

Heeft de minister informatie over het laten uitvoeren van eiceldonaties onder de naam van de ontvangende partij? Hoe vaak komt dat voor?

Onder welke nomenclatuur betaalt het RIZIV de eiceldonoren terug en om welke bedragen gaat het per nomenclatuurnummer?

Acht de minister het verdedigbaar dat zeer jonge meisjesstudenten optreden als eiceldonors?

Mevrouw Marleen Temmerman (sp.a-spirit). - Vruchtbaarheidsklinieken kunnen lang niet alle vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen helpen omdat er niet genoeg eicellen beschikbaar zijn. Namens LIFE, een fertiliteitskliniek verbonden aan het Leuvense Ziekenhuis Heilig Hart, zou bij studentes via infoavonden een actieve wervingscampagne in de faculteitscafetaria worden opgezet. Er is ook voorzien in een vergoeding. Voor een eiceldonatie betaalt LIFE namelijk 750 euro. Door die publicitaire aanpak worden de verschillende centra tegen elkaar uitgespeeld. Op websites als www.zappybaby.be duiken kandidates op die elkaar adviseren over het meest biedende fertiliteitscentrum. Zo zou in de Brusselse ziekenhuizen 2.000 tot 2.500 euro worden betaald.

Dergelijke hoge vergoedingen zijn niet alleen ethisch onverantwoord, ze zijn ook strijdig met de bepalingen van de wet van 6 juli 2007 op de medisch begeleide voortplanting (MBV). Die wet bepaalt dat enkel het gratis doneren van gameten is toegestaan. Er wordt één uitzondering toegestaan, namelijk een vergoeding voor reiskosten of loonverlies. Jammer genoeg zijn de uitvoeringsbesluiten met betrekking tot die uitzondering nog niet gepubliceerd, zodat momenteel dus geen plafondvergoeding bestaat en commerciële uitwassen en misbruiken mogelijk blijven.

Is het aanvaardbaar dat ziekenhuizen die door de overheid worden gesubsidieerd eiceldonoren aanlokken door middel van niet onaanzienlijke financiële incentives? In dit geval gaat het om 750 euro, maar in sommige ziekenhuizen zou het om veel hogere bedragen gaan.

Is de aanpak van de fertiliteitsklinieken conform de Europese richtlijnen?

Zal de minister ervoor zorgen dat de nodige uitvoeringsbesluiten zo snel mogelijk worden gepubliceerd zodat de vruchtbaarheidsklinieken op de hoogte zijn van de vergoedingen en onwenselijke concurrentie tussen de centra kan worden voorkomen?

Welke diensten zijn bevoegd om inbreuken vast te stellen en te controleren? Welke diensten kunnen sancties uitvaardigen?

Mme Anne Delvaux (cdH). - Différents médias ont relaté hier qu'une clinique privée de fertilité de Louvain organise auprès d'étudiantes de la KUL des séances de sensibilisation au don d'ovocytes contre rémunération de 750 euros.

Bien que légale, la situation telle que dénoncée ici pose question. Le don d'ovocytes n'est pas sans conséquences physiques et psychologiques sur les donneuses. Le prélèvement d'ovocytes nécessite un traitement hormonal lourd et une intervention chirurgicale. Ces traitements ne sont pas sans risques sur la fécondité de la donneuse. Faire un don de cellules reproductrices peut avoir, à terme, des répercussions dont une jeune femme de 18-20 ans, aux études et souvent loin encore d'un projet de maternité, n'a pas forcément conscience.

Une autre interrogation se pose, elle est d'ordre plus éthique. Il est vrai que le don d'ovocytes doit être encouragé. On connaît le contexte de manque de donneuses et on sait la demande croissante d'ovules destinés à la procréation médicalement assistée. Il semble normal de dédommager des personnes qui suivent un traitement de plusieurs semaines impliquant des absences au travail et certains frais hospitaliers. Reste à savoir jusqu'où peuvent aller les rétributions. Ne risquons-nous pas de nous diriger vers un marché de la fertilité, comme aux États-Unis ?

Renseignements pris, d'autres cliniques belges procèdent effectivement à des dédommagements financiers plus importants qu'à Louvain, d'un montant par exemple de 1.000 euros en province de Liège et d'un peu plus ailleurs. Aux États-Unis, le don d'ovocytes est rémunéré jusqu'à 5.000 dollars. Ne risque-t-on pas de créer chez nous une concurrence entre les organismes hospitaliers les plus offrants ?

L'article 51 de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes indique que le don de gamètes à titre gratuit est licite. Une indemnité peut néanmoins être fixée par le Roi pour couvrir les frais de déplacement, la perte éventuelle de salaire et les frais d'hospitalisation.

Qu'en est-il de la mise en application de cette loi ? L'arrêté d'exécution devant fixer les dédommagements est-il prêt ? Dans l'affirmative, que prévoit-il ? Est-il question d'instaurer une sorte de fourchette d'intervention ou un forfait qui permettrait peut-être d'éviter une éventuelle escalade des rétributions voire une dénaturation du dédommagement qui deviendrait à but lucratif ?

De heer Wouter Beke (CD&V-N-VA). - Ook onze fractie is bekommerd om dit fenomeen. Het lichaam is geen commercieel goed waarvan onderdelen zomaar te koop kunnen worden aangeboden. In de commissie voor de Sociale Aangelegenheden hebben we deze week nog een bespreking gehad over cellen en weefsels. De wet op de medisch begeleide voortplanting is er gekomen op initiatief van de Senaat, die op dat gebied ook nog een aantal andere initiatieven heeft genomen. We wachten nu op de uitvoeringsbesluiten terzake.

Iedereen staart zich blind op het feit dat vrouwen nu plots geld kunnen verdienen met het afstaan van eicellen. De gevolgen op fysiek en mentaal gebied mogen echter niet worden onderschat. Tien procent van de eiceldonoren krijgen te maken met overstimulatie van de eierstokken en bij twee procent van de vrouwen kan permanente onvruchtbaarheid optreden. Op achttienjarige leeftijd zijn studentes misschien blij dat ze via een eiceldonatie bijvoorbeeld een skivakantie kunnen betalen. Ze staan er echter niet bij stil dat ze de rest van hun leven geconfronteerd kunnen worden met de fysieke en de psychologische gevolgen van die daad. Wanneer een vrouw afstand doet van eicellen is dit definitief. Ze moet dus beseffen dat uit die donatie kinderen kunnen voortvloeien die genetisch aan haar verwant zijn. Op achttien-, twintigjarige leeftijd staan vrouwen daar nog niet bij stil, maar op latere leeftijd begint dat feit wel te wegen.

Er bestaat wel een Belgische wet, maar we wachten nog op de uitvoeringsbesluiten. We leven echter niet op een eiland, en via internet kunnen vrouwen ook benaderd worden voor eiceldonatie. De vraag rijst dan ook hoe we daar moeten mee omgaan, niet alleen wat eiceldonatie betreft, maar ook voor andere belangrijke kwesties.

Eiceldonatie mag niet als dusdanig worden verworpen, want het kan hulp bieden aan heel wat vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen. We moeten dus zoeken naar het delicate evenwicht tussen de vraag om mensen te kunnen helpen en het aanbod.

M. Philippe Mahoux (PS). - La tempête soulevée mérite au moins un mot d'apaisement.

À mon grand étonnement, certains médias ont évoqué hier la nécessité de disposer d'une loi.

Au Sénat, nous avons passé deux ans et demi à travailler sur la loi relative à la procréation médicalement assistée. Nous avons tenté d'y intégrer la totalité des problèmes posés. Je renvoie dès lors à l'article 51 du texte qui est clair sur le plan de la problématique éthique, à savoir que le commerce est interdit.

En revanche, le don d'organe est licite. Plusieurs problèmes se posent : le premier est le besoin de gamètes, car l'offre est insuffisante par rapport à la demande.

Ensuite, il va de soi que toute forme de transformation de la procréation médicalement assistée en un marché est totalement inacceptable et la loi le prévoit d'ailleurs de manière totalement explicite. C'est un élément fondamental. Ce qui est en cause, ce n'est pas tellement la détermination d'une indemnité couvrant les frais de déplacements, la perte de salaire ou les frais d'hospitalisation éventuels, mais plutôt la publicité qui est faite et les démarches de nature commerciale. On s'adresse à des post-adolescentes et on leur fait miroiter un gain substantiel. C'est intolérable, surtout quand on se garde d'accomplir - cela varie toutefois d'un centre à l'autre - la démarche déontologique élémentaire consistant à expliciter, en cas de don, les engagements pris et les risques encourus.

Par ailleurs, nous avons considéré dans la loi qu'il n'y avait pas de droit de suite par rapport au don de gamètes puisque nous avons opté pour l'anonymat. Je signale à cet égard que l'on assiste dans certains pays scandinaves, qui ont décidé de lever l'anonymat du donneur à une réduction extrêmement importante du nombre de donneurs.

Se référer à la loi et exiger de la part des centres une approche éthique de l'ensemble du problème me semble la réponse adéquate.

Je termine en disant que nul n'est censé ignorer la loi et que les centres ne peuvent l'ignorer non plus.

Mme Christine Defraigne (MR). - Je partage les étonnements de M. Mahoux. J'ai vu le reportage diffusé hier sur la chaîne publique et j'ai été assez surprise d'entendre la journaliste terminer son commentaire en disant qu'il fallait parfois se renseigner auprès de ses collègues et accomplir son travail critique, tout en soulignant la nécessité d'une législation plus sévère en Belgique.

Comme cela a été dit, il existe une loi qui a fait l'objet d'un travail de réflexion en profondeur pendant toute la législature précédente. On s'est demandé s'il fallait ou non légiférer et je crois que les exemples cités aujourd'hui démontrent à suffisance que cette loi était indispensable. Ce texte est à mon sens équilibré puisqu'il a prévu la nécessité d'éviter tout commerce, toute dérive et toute forme de traite des êtres humains ou d'exploitation de ces jeunes femmes. En effet, l'article 51 prévoit que le don de gamètes à titre gratuit est licite et que si une indemnité peut être fixée par le Roi, elle couvre les frais de déplacements et de perte de salaire éventuelle et peut aussi comprendre les frais d'hospitalisation inhérents au prélèvement d'ovocytes de la donneuse.

La loi prévoit donc que la commercialisation des gamètes humains est absolument interdite. J'ai un peu l'impression que certains redécouvrent l'eau chaude aujourd'hui. Des possibilités de rétribution de la donneuse ne peuvent être envisagées que dans les limites clairement définies.

Nous sommes tous d'accord pour dire qu'est attendu l'arrêté royal d'exécution de la loi. Lui seul peut rendre effectif ce défraiement toujours inexistant à l'heure actuelle. Une initiative doit donc être prise par la ministre compétente.

Le don d'ovocytes est lourd. Les donneuses doivent subir un traitement lourd aux hormones puis une intervention chirurgicale nécessitant une hospitalisation. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas voulu banaliser les choses, même si le don d'ovocytes à titre gratuit doit être licite pour les raisons qui ont été évoquées.

Certains s'interrogent sur les sanctions. En quoi peuvent-elles consister ? Qui peut les prendre ? La loi prévoit des sanctions pénales. Une action publique peut donc être menée par les parquets. Il s'agit d'infractions pénalement répréhensibles et des plaintes peuvent être traitées par les juges d'instruction dans les cas de dérives pouvant s'apparenter à la traite des êtres humains. La balle est donc actuellement dans le camp de la ministre. Quand les arrêtés royaux seront-ils pris ? Quel sera leur contenu ?

De heer Patrik Vankrunkelsven (Open Vld). - Er bestaat inderdaad een uitgebreide, evenwichtige wet. Toch blijft er een grijze zone. De wet bepaalt immers enerzijds dat een betaling verboden is, maar anderzijds dat een vergoeding voor loonderving en verplaatsingskosten mogelijk is. De uitvoeringsbesluiten over die vergoeding zijn er echter nog niet. Wanneer komen die er?

Volgens mevrouw Defraigne moeten de parketten zo nodig optreden. De vraag is evenwel of momenteel een overtreding is begaan.

In sommige kranten, zelfs een kwaliteitskrant, wordt vandaag gepleit om naar Amerikaans voorbeeld een zekere commercialisering van eicellen, en zelfs van organen, niet langer meer te verbieden. Daarom meen ik dat op basis van de bestaande wet een goede informatiecampagne naar ziekenhuizen en het publiek moet worden opgestart. Er moet worden afgegrensd waar al dan niet kan worden geronseld. Zo heb ik vragen bij het voornemen van ziekenhuizen en fertiliteitscentra om via de bloeddonoren te gaan ronselen. We moeten over dat alles een breder ethisch debat voeren.

De oorzaak van de steeds grotere vraag naar eicellen is uiteraard het gevolg van het feit dat heel wat vrouwen hun zwangerschap uitstellen naar een meer gevorderde leeftijd. Die tendens is schrikbarend. Een slimme meid krijgt haar kind op tijd: ook daarover is een debat vereist. Dat kan die grotere vraag naar eicellen doen afnemen. (Protest) Ik blijf erbij dat het een ongezonde evolutie is dat het krijgen van een eerste kind steeds vaker wordt uitgesteld. In Nederland loopt reeds een campagne om de eerste zwangerschap op een jongere leeftijd te plannen.

Mme Isabelle Durant (Ecolo). - Le problème de la demande d'ovocytes est liée à celle de l'infertilité. Le choix de l'âge auquel les femmes décident de faire des enfants ne regarde qu'elles, par contre la question de l'infertilité est une vraie question.

Pour le reste, la loi existe même si la question est de savoir quand en seront pris les arrêtés d'application.

Madame la ministre, envisagez-vous d'améliorer l'information à donner aux personnes susceptibles de faire un don d'ovocyte ?

Il faut savoir que le don d'ovocyte est différent d'un don de sang. Le don de sang est une opération aisée qui ne demande qu'un court déplacement et qui a peu de conséquences pour le donneur. Par contre le don d'ovocyte est une opération qui demande un investissement, une connaissance et une information dont ne disposent bien souvent pas les jeunes femmes. J'aimerais, qu'outre l'exécution de la loi pour fixer la réglementation en matière de dédommagement, on envisage aussi l'information et la sensibilisation des donneuses afin que nous en ayons suffisamment et qu'elles soient bien informées sur ce que recouvre cette opération. Des campagnes d'information me semblent donc indispensables et méritent qu'on s'y arrête et qu'on ne se limite pas à discuter de la question du dédommagement.

Mme Laurette Onkelinx, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique. - Sous l'ancienne législature et comme vous l'avez très bien dit, grâce aux sénateurs, une loi a été votée. C'est la loi du 6 juillet 2007. Elle est très claire. Elle établit que la donation gratuite de gamètes, donc des ovocytes, est autorisée. Cependant elle précise que le commerce des gamètes est interdit.

Dès lors, la démarche commerciale, à savoir le recrutement de donneurs contre paiement comme le propose la clinique de la fertilité LIFE à Louvain, est explicitement interdite par la loi, ni plus ni moins. Il n'y a nul besoin d'arrêtés d'exécution : la loi prévoit les sanctions.

En revanche, la loi de juillet 2007 dispose que le Roi peut, par arrêté royal, établir le montant d'un indemnité au profit de la donneuse. Cette indemnité couvre les frais de déplacements, d'hôpitaux et une perte de salaire éventuelle. Nous ne sommes donc pas dans une logique commerciale mais bien de dédommagement.

Il y a eu ensuite une période d'affaires courantes assez longue. Nous travaillons actuellement à l'élaboration d'un arrêté d'exécution. Mais, en l'absence d'arrêté, le commerce des gamètes et des ovocytes est interdit.

En réponse à Mme Durant, je précise que la loi prévoit aussi qu'un centre de fertilité a le devoir de fournir à tout donneur des informations honnêtes sur la procédure du prélèvement de gamètes et sur les conséquences de leur utilisation. Cette démarche peut avoir des conséquences notamment psychologiques assez lourdes.

On m'a aussi interrogée sur les directives européennes. Celle du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des cellules et tissus humains est d'application. À l'article 12, il est précisé que les États membres doivent garantir des donations volontaires et gratuites de cellules et de tissus humains.

La directive précise aussi que le donneur peut recevoir une compensation strictement limitée à une indemnité des dépenses et désagréments encourus lors du don.

Cette directive européenne n'a pas encore été transposée dans notre législation ; nous y travaillons également.

Diverses propositions de loi sont en discussion en commission des Affaires sociales du Sénat. Il faudra travailler à la transposition des directives européennes relatives à cette matière de manière cohérente, en tenant compte de la loi existante sur la reproduction médicalement assistée et de la loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes.

La loi du 13 juin 1986 sur les cellules et les tissus humains relève de la compétence de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, tant en ce qui concerne la proposition de réglementation que la garantie de contrôle de l'application en vertu de la loi du 25 juillet 2006 sur la création de cette Agence fédérale.

Par ailleurs, la loi sur la reproduction médicalement assistée, dont vous avez pris l'initiative, ne prévoit pas que l'Agence est compétente. Cela implique qu'il y a deux administrations compétentes pour la transposition de ces directives, l'Agence fédérale et le SPF Santé publique, qu'il s'agisse ou non de gamètes, de gonades ou d'embryons.

Contrairement à toutes les autres législations sur la santé publique, la loi sur la reproduction médicalement assistée ne précise pas quelle instance est compétente pour l'inspection. Il faut aussi remédier à cette lacune. Il est logique que le contrôle sur l'utilisation des cellules et tissus humains soit attribué à l'Agence fédérale. Je prendrai donc également des initiatives dans ce domaine et je les ferai peut-être inscrire directement dans la future loi portant dispositions diverses en matière de santé afin de remédier rapidement aux problèmes qui se posent sur le terrain.

Le Sénat s'est montré proactif une fois encore, et c'est heureux lorsque l'on est confronté à des initiatives à l'origine de problèmes éthiques.

Mme Anne Delvaux (cdH). - Je me réjouis d'apprendre que l'on travaille sur les arrêtés d'exécution. Nous n'avions absolument pas demandé une loi sachant qu'il en existait une, mais bien des arrêtés d'exécution.

Selon la loi, le commerce de don d'ovocytes est illégal, mais l'absence d'arrêtés d'exécution réglant les dédommagements octroyés aux donneuses peut induire une situation de concurrence malsaine. La profession elle-même réclame d'ailleurs des précisions.

M. Philippe Mahoux (PS). - Je voudrais préciser que la directive européenne évoquée par la ministre concerne l'ensemble des tissus humains. Nous avons une législation spécifique à la procréation médicalement assistée et il ne me semble pas souhaitable, à l'occasion de la transposition en droit belge de la directive européenne, de remettre en question le travail qui a déjà été réalisé.

Nous avons longuement discuté du sang du cordon ombilical qui pourrait aussi entrer dans le champ de la directive européenne. La question qui se pose est la suivante : devons-nous aborder la transposition de la directive européenne à travers une application d'ordre général ou choisir une voie qui traite certains problèmes spécifiquement ? Il me semble que c'est cette dernière voie que nous devons privilégier pour la procréation médicalement assistée.

En ce qui concerne le don d'ovocytes, la loi est applicable, y compris dans son dispositif pénal. Je rappelle que le Sénat avait eu la sagesse de dire que le Roi pouvait, s'il le souhaitait, fixer le montant des indemnités. En tout état de cause, les démarches commerciales sont interdites. Ce qui est donc dénoncé, c'est de démarcher en annonçant les gains que peuvent procurer les dons d'ovocytes. Ce qu'il faut, c'est encourager le don gratuit.

Mevrouw Marleen Temmerman (sp.a-spirit). - Ik dank de minister voor de informatie. Ik hoop dat de uitvoeringsbesluiten er zo vlug mogelijk komen.

Als gynaecoloog kan ik alleen bevestigen wat door collega Vankrunkelsven al werd opgemerkt: een wijze meid krijgt haar kind op tijd. Het feit dat vrouwen op steeds oudere leeftijd zwanger worden is een van de belangrijkste oorzaken van de toegenomen infertiliteit en van de groeiende nood aan eicellen.