4-15

4-15

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 31 JANVIER 2008 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Anke Van dermeersch au ministre de l'Emploi sur «la proposition d'autoriser les illégaux à exercer une profession critique» (nº 4-124)

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - De minister van Binnenlandse Zaken lanceerde vorige week het voorstel om knelpuntberoepen open te stellen voor illegale vreemdelingen. Dat voorstel is niet vrijblijvend. Het is een signaal dat ervoor kan zorgen dat Vlaanderen voor illegalen aantrekkelijk wordt om er te blijven. Dat kan een nieuwe toevloed van illegalen tot gevolg hebben. Bovendien krijgen illegale vreemdelingen op deze manier een officieel statuut wat eigenlijk neerkomt op een sluipende regularisatie van illegale vreemdelingen in ons land.

Het voorstel om illegale vreemdelingen op te nemen in knelpuntberoepen staat eveneens haaks op het inburgeringsbeleid dat opgenomen werd in het Vlaams regeerakkoord en verder uitgetekend werd door de Vlaamse regering.

De piste die minister Dewael voor ogen heeft, zorgt bovendien voor valse concurrentie op de arbeidsmarkt. Ons land telt nog steeds een aanzienlijk aantal langdurig werklozen en werkloze jongeren. Een niet onaanzienlijk deel daarvan dreigt nu uit de boot te vallen om knelpuntberoepen in te vullen. De regering moet er in haar beleid voor opteren om prioritair die groepen werklozen bij te scholen in de richting van de knelpuntberoepen.

De minister liet eergisteren uitschijnen open te staan voor de regularisatie van illegalen die hier nu in het zwart werken, en zei min of meer op dezelfde golflengte te zitten van minister Dewael.

Is hierover al overleg gepleegd binnen de regering? Zo ja, wat zijn hiervan de resultaten of wat zijn de standpunten? Zo neen, wanneer zal dit overleg plaatsvinden? Wanneer wordt hierover overleg gepland met de gewesten?

Kan ik uit de krantenberichten inderdaad afleiden dat de minister akkoord gaat met het standpunt van minister Dewael over de openstelling van knelpuntberoepen voor illegale vreemdelingen?

Hoe valt de openstelling voor illegalen te rijmen met het door de regering gevoerde werkgelegenheidsbeleid?

Is de minister bereid om prioritaire aandacht te schenken aan de bijscholing van de huidige groep langdurig werklozen en werkloze jongeren in de richting van de knelpuntberoepen en dus de knelpuntberoepen niet open te stellen voor illegale vreemdelingen?

M. Josly Piette, ministre de l'Emploi. - Je crois qu'il faut situer le débat dans son contexte en fonction des compétences de chaque ministre.

Pour ce qui me concerne, ma démarche est claire. En tant que ministre de l'Emploi, je dois transposer l'article 11 de la directive CE/2003/9 qui impose de donner aux demandeurs d'asile l'accès au marché du travail au plus tard un an après l'introduction de leur demande d'asile. Un texte est prêt où l'on propose d'octroyer à ces demandeurs d'asile un permis C. C'est une question de respect de la dignité de la personne humaine de leur donner la possibilité de sortir de l'exploitation, du travail au noir, de la traite des êtres humains qui s'exercent malheureusement sur l'immigration clandestine. Leur rendre leur dignité, c'est aussi leur permettre de retrouver un travail.

La directive prévoit qu'il doit leur être permis d'exercer le métier qu'ils avaient dans leur pays mais aussi de leur offrir d'autres possibilités.

En commission de la Chambre, M. Jeholet m'a effectivement posé une question très précise sur la formation. L'ouverture à la formation n'est pas prévue dans la directive mais j'estime que permettre de suivre les formations de l'Orbem, du VDAB et du Forem donnerait un atout supplémentaire à ces personnes démunies.

Nous en avons discuté avec M. Dewael hier encore. M. Dewael suit sa politique sur les « sans-papiers ». Nous avons convenu de nous revoir après les vacances de Carnaval avec les ministres régionaux de l'Emploi pour définir une démarche constructive dans le domaine de l'emploi.

Quant à la question de la régularisation, elle ne relève pas de mes compétences.

Nous avons aussi des contacts avec le ministre de l'Intégration sociale, M. Dupont, afin d'entreprendre une démarche constructive.

Nous pensons que le permis C pourrait être octroyé après trois mois de procédure, d'autres ministres proposent six mois, la Commission européenne parle de moins d'un an. Nous trouverons un compromis dans l'intérêt de la dignité des personnes.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - De minister gaat dus enkel artikel 11 van de richtlijn EG/2003/9 omzetten in Belgisch recht. Die richtlijn betreft asielzoekers. Dat is niet hetzelfde als illegalen. In de pers heb ik gelezen dat ook illegalen, mensen zonder papieren, zouden worden toegelaten tot knelpuntberoepen. Dat vind ik niet correct, vooral omdat in de regeerverklaring niets wordt gezegd over migratie en omdat er nog 360.000 werkloze Walen en Brusselaars kunnen worden omgeschoold in de richting van de knelpuntberoepen. De knelpuntberoepen zijn trouwens een regionale bevoegdheid.

Als asielzoekers worden toegelaten op de arbeidsmarkt en een bewijs C krijgen, vraag ik me af wat er zal gebeuren als die asielzoekers worden uitgewezen, als aan het eind van de asielprocedure blijkt dat ze economische heilzoekers waren. Zal er dan rekening mee worden gehouden dat ze hier hebben gewerkt en geïntegreerd zijn om hen hier dan toch te houden? Wat is dan nog het nut van een asielprocedure?