4-15

4-15

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 31 JANVIER 2008 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Helga Stevens au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles et à la ministre de l'Économie, des Indépendants et de l'Agriculture sur «les difficultés des malades chroniques et des personnes handicapées pour contracter une assurance solde restant dû» (nº 4-123)

Mevrouw Helga Stevens (CD&V-N-VA). - De afgelopen week werd in de media een oud zeer aangeklaagd: ex-kankerpatiënten kunnen vaak slechts tegen betaling van zeer hoge premies - soms tot 300 procent meer - en soms ook helemaal niet, een schuldsaldoverzekering afsluiten, ook al blijven ze na jaren van medische check-ups geheel tumorvrij. Vele chronisch zieken, onder meer diabetici, ms- en cvs-patiënten en personen met een handicap, kampen met een gelijkaardige problematiek.

De directeur van Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsmaatschappijen, erkent in een opiniestuk het probleem en vraagt uitdrukkelijk dat de politieke wereld zijn verantwoordelijkheid zou opnemen. Ook het Vlaams Patiëntenplatform is in deze vragende partij.

Engageert de minister zich om de nodige initiatieven te nemen, zodat mensen met een chronische ziekte en personen met een handicap binnen afzienbare tijd probleemloos een betaalbare schuldsaldoverzekering kunnen afsluiten? Welke concrete plannen heeft de minister in dit verband?

Is de minister bereid hierbij in nauw overleg samen te werken met het Vlaams Patiëntenplatform en andere belangenverenigingen zodat zij een inbreng kunnen doen die minstens evenwaardig is aan die van verzekeringsmaatschappijen? Zo ja, wanneer zal een eerste contact plaatsvinden?

De heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen. - Ik ben bereid met de verzekeringssector in overleg te treden om de verzekeringsproblematiek van chronisch zieken en personen met een handicap te bespreken. In het verleden zijn er al tal van initiatieven geweest. Ik denk aan de wet van 20 juli 2007 die op het vlak van de privéziekteverzekeringen de rechten van die personen verbetert.

Ik ben bereid alle betrokken partijen bij het overleg te betrekken. Ik kan op dit ogenblik nog niet zeggen hoe die contacten zullen verlopen. Ik zal wel onmiddellijk met de contacten beginnen en ben bereid uiterlijk einde maart hierover overleg te plegen met de leden van de bevoegde Senaatscommissie.

Mevrouw Helga Stevens (CD&V-N-VA). - Ik dank de minister voor zijn duidelijk antwoord. Ik ben blij te vernemen dat de komende weken initiatieven zullen worden genomen. Wij moeten er samen voor zorgen dat iedereen toegang heeft tot een betaalbare verzekering. Dat is een basisrecht voor iedereen. De huidige en komende regeringen moeten er een prioriteit van maken om een wetgeving uit te werken die de barrière wegwerkt voor mensen die een handicap hebben of chronisch ziek zijn of in het verleden een ernstige ziekte hadden.