4-10/4

4-10/4

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

29 JANUARI 2008


Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van het schorsend karakter van een verzoekschrift tot vernietiging bij de Raad van State voor wat de burgerrechtelijke vordering tot schadevergoeding betreft


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE


Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op het schorsen van de verjaring van de burgerrechtelijke vordering tot schadevergoeding ten gevolge van een beroep tot vernietiging bij de Raad van State

(Nieuw opschrift)


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 2255 van het Burgerlijk Wetboek, opgeheven bij artikel 4 van de wet van 14 juli 1976, wordt hersteld in de volgende lezing :

 Art. 2255. — De verjaring loopt niet ten aanzien van de rechtsvordering tot vergoeding van schade op grond van onwettige administratieve handelingen gedurende de aanhangigheid bij de Raad van State van het beroep tot vernietiging van deze administratieve handelingen. 

Art. 3

Deze wet is van toepassing op de rechtsgeschillen in de mate ze niet beslecht werden bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing.