4-14

4-14

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 24 JANUARI 2008 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŰn en Institutionele Hervormingen en aan de minister van Justitie over źde uitbreiding van de gevangeniscapaciteit╗ (nr. 4-48)

De voorzitter. - De heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, antwoordt.

Mevrouw Martine Taelman (Open Vld). - Op het einde van de vorige legislatuur besliste de regering om de gevangeniscapaciteit uit te breiden. In Merksplas door enkele prefab containers te plaatsen, in Herentals zou een kazerne worden omgebouwd, Antwerpen en Gent krijgen op hun beurt een nieuwe instelling voor ge´nterneerden. Daarnaast zou er in Florennes een nieuwe jeugdinstelling komen. Ook in de beleidsverklaring van de nieuwe regering Verhofstadt III werd er aandacht besteed aan de gevangeniscapaciteit.

1. Hoever staat het met bovenvermelde dossiers? Wat is de timing in elk dossier? Zijn er reeds projecten opgestart?

2. Welke budgetten zijn er nodig en/of beschikbaar?

3. Wil de minister van Justitie dezelfde extra capaciteit behalen als zijn voorgangster? Ziet hij extra plaatsen mogelijk in de bestaande dossiers dan wat in 2003-2007 al werd beslist? Zo ja, waar concreet?

4. Is de minister van plan nog andere maatregelen te nemen om de capaciteit op te trekken of vindt hij wat in de periode 2003-2007 beslist werd, voldoende? Zo ja, welke paden wenst hij te bewandelen?

De heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking. - Ik lees het antwoord van minister Reynders.

Wat de stand van zaken betreft, is in de instelling van Merksplas de bouw van een geprefabriceerd cellenblok van 61 cellen bezig. De oplevering is voorzien in september 2008.

Voor het centrum voor ge´nterneerden in Gent is de grond aangekocht, zijn de studiebureaus aangesteld en zijn de studies in uitvoering.

Voor de ge´nterneerdeninstelling te Antwerpen diende de initiŰle optie om een deel van het Stuivenbergziekenhuis te verbouwen, opgegeven te worden omdat het project voor de bouw van een nieuw ziekenhuis te Antwerpen aanzienlijke vertraging heeft opgelopen.

Momenteel worden de stedenbouwkundige voorwaarden van een alternatieve locatie samen met het stadsbestuur en de Antwerpse bouwmeester onderzocht. Nagegaan wordt of de stedenbouwkundige voorwaarden verzoenbaar zijn met het behoefteprogramma voor een ge´nterneerdeninstelling en wat de budgettaire implicaties zijn.

De aankoop van het militaire domein te Herentals is pas aan de orde als blijkt dat het PRUP kan worden gewijzigd. Wellicht zullen na afloop van het openbare onderzoek over het PRUP in mei-juni 2008, voldoende indicatoren voorhanden zijn om het PRUP al dan niet te wijzigen.

De procedure tot wijziging van het PRUP zal nog het hele jaar 2008 in beslag nemen.

Over de nieuwe jeugdinstelling die gepland was in Florennes, dient een nieuwe beslissing te worden genomen, gelet op de problemen die zijn gerezen in verband met de geschiktheid van het terrein.

In het meerjarenplan Justitie 2005-2009 werden volgende budgetten beschikbaar:

Gent ge´nterneerden: 37,5 miljoen euro;
Antwerpen ge´nterneerden: 18 miljoen euro;
Florennes: 26,3 miljoen euro;
Merksplas: eind 2007 werd hiervoor 5 miljoen euro vastgelegd op de reguliere investeringskredieten van de Regie der Gebouwen;
Herentals: nog geen budget gepland.

Op het moment vindt bilateraal overleg plaats tussen de beleidscellen van de minister van Justitie, het gevangeniswezen, de Regie der Gebouwen en mijn eigen beleidscel. Het is de bedoeling om na grondig overleg over de actuele noden, de eerder genomen beslissingen, de financiŰle mogelijkheden en de realisatiemethodes zo snel mogelijk een gemeenschappelijk actieplan uit te werken voor de uitbreiding van de gevangeniscapaciteit.