4-14

4-14

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 24 JANUARI 2008 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de minister van Justitie over źde betalingsproblemen van het dagcentrum De Sleutel╗ (nr. 4-116)

Mondelinge vraag van de heer Pol Van Den Driessche aan de minister van Justitie over źde betalingsproblemen van het dagcentrum De Sleutel╗ (nr. 4-105)

De voorzitter. - Ik stel voor deze mondelinge vragen samen te voegen. (Instemming)

Mevrouw Freya Piryns (Groen!). - In het kader van het drugsbeleid zijn ambulante centra voor drugshulpverlening bijzonder belangrijk. Drugsverslaafden moeten immers kunnen worden geholpen.

Er bereiken ons nu berichten dat het ambulante centrum De Sleutel in Brugge wellicht zal moeten sluiten als het personeel niet langer wordt gesubsidieerd.

Er is niet genoeg personeel - dat door het RIZIV wordt betaald - om alle patiŰnten te helpen die op het centrum een beroep doen. Hierdoor spreekt De Sleutel al jaren alternatieve middelen aan, komende uit de Gerechtelijke Alternatieve Middelen, de GAM, en de veiligheids- en preventiecontracten, de VPC. Die laatste bron kan enkel worden aangeboord als de gemeenten extra subsidies geven, wat steeds meer een probleem wordt.

De sector vraagt een structurele oplossing, die logischerwijs van de federale overheid zou moeten komen.

Erkent de minister dat er bij de ambulante drugshulpverlening een structureel personeelstekort is?

Kan die structurele ondersteuning worden verbeterd, bijvoorbeeld door de VPC- en GAM-contracten naar het RIZIV over te hevelen en de extra kosten voor het personeel uit de middelen voor het Verslavingsfonds te putten?

De heer Pol Van Den Driessche (CD&V-N-VA). - Het dagcentrum De Sleutel in Brugge heeft het afgelopen weekend een noodkreet geslaakt. Indien niet dringend een oplossing wordt gevonden, dan dreigen De Sleutel en ook centra in de andere Vlaamse provinciehoofdsteden de deuren te moeten sluiten. Er is een tekort aan geld en personeel.

Het zou onaanvaardbaar zijn dat een dagcentrum als De Sleutel de deuren zou moeten sluiten. Alleen al in Brugge krijgen jaarlijks ongeveer 450 jongeren een aangepaste behandeling, in de meeste gevallen met succes. Als bestuurder van Cercle Brugge - de ploeg die Racing Genk afgelopen weekeinde een kleine nederlaag heeft toegediend - ben ik vertrouwd met de werking van het centrum. Onze vereniging heeft een structurele samenwerking met De Sleutel: iedere week gaan enkele spelers met de klanten van de instelling sporten. Die samenwerking komt zowel de jongeren als onze spelers ten goede.

Ik roep de minister dan ook op een structurele oplossing te vinden. Het zou een drama zijn mochten De Sleutel en andere centra de deuren moeten sluiten. Het betreft een financieel probleem en ik weet dat de middelen van de federale overheid beperkt zijn. Toch vraag ik namens vele jongeren, hun ouders en familieleden en zelfs namens onze voetbalspelers om een oplossing voor dat probleem te vinden.

De voorzitter. - Ik feliciteer de heer Van Den Driessche met zijn maidenspeech.

(Applaus)

De heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie. - De heer Van Den Driessche heeft verwezen naar een pijnlijk moment voor KRC Genk en dat maakt het mij natuurlijk een beetje moeilijk om me zomaar aan te sluiten bij de felicitaties van de voorzitter.

Dan nu over de grond van de zaak. Iedereen die een beetje vertrouwd is met het drugsbeleid weet dat De Sleutel en vele gelijkaardige initiatieven getuigen van kwaliteit en engagement op het terrein. Niemand betwist de grote meerwaarde die ze bieden en dus al het mogelijke moet worden gedaan om ervoor te zorgen dat het goede werk kan worden voortgezet.

Drugsbeleid heeft banden met vele beleidsdomeinen: Binnenlandse Zaken, Justitie, Volksgezondheid, Sociale Zaken ... Bovendien heeft het raakvlakken met de verschillende beleidsniveaus in ons land: lokaal, regionaal, federaal. Dat maakt dat de financiering van het drugsbeleid vaak een complex kluwen is van conventies, projecten en andere financieringsvormen.

Al in de Federale beleidsnota Drugs van 2001 konden we lezen dat er een te grote verscheidenheid aan financieringsbronnen was en dat we daar iets moesten aan doen. Er werd toen voorgesteld te werken aan een ge´ntegreerd beleid, en een algemene cel Drugs werd aangekondigd die een samenwerking van de verschillende beleidsniveaus en beleidsdomeinen in ons land zou realiseren. Welnu, die algemene cel Drugs is nog altijd niet operationeel en het blijft wachten op de goedkeuring van alle betrokken overheden.

Wat De Sleutel betreft moet ik uiteraard rekening houden met de vraag van de minister van Begroting om niet met zijn allen allerlei budgettaire engagementen aan te gaan. Toch kan ik, mede namens de minister van Volksgezondheid, meedelen dat we ervan overtuigd zijn dat we moeten zoeken naar een meer structurele financieringswijze van de activiteiten. Concreet zullen we een inventaris maken van de verschillende financieringsmechanismen. We trachten, met respect voor ieders bevoegdheden en mogelijkheden, een duurzame oplossing te vinden.

Toevallig heb ik de mensen van De Sleutel gisteren nog op mijn kabinet gezien, zij het in andere omstandigheden en voor andere projecten. Volgens mij is de problematiek veel ruimer dan dit ene project en moeten we het in een globaal kader zien.

U mag er echter vanuit gaan dat we samen zullen zoeken naar de best mogelijke oplossing, vanuit het inzicht dat we een ge´ntegreerd beleid moeten ondersteunen en moeten zoeken naar een meer structurele oplossing, zoals aangekondigd in de federale Drugsnota van 2001.

Mevrouw Freya Piryns (Groen!). - De minister haalt terecht aan dat het drugsprobleem zeer complex is en dat we dat probleem niet binnen de grenzen van een stad of een dorp kunnen oplossen. De overlast waarmee drugsgebruik gepaard gaat is vaak zichtbaar in een stad en treft ook de inwoners. Drugstrafiek en drugsgebruik houden niet op aan de gemeente- of de stadsgrens en moeten dus op een ander niveau worden aangepakt. Ik begrijp dan ook de stad Brugge en andere steden en gemeenten die zeggen dat ze het niet kunnen blijven dragen.

Ik dank de minister voor zijn engagement, al vind ik wel dat hij zeer vaag blijft. Voorlopig heb ik daar nog alle begrip voor, maar ik hoop dat hij zijn engagement op zeer korte termijn concretiseert en ervoor zorgt dat De Sleutel in Brugge, maar ook andere initiatieven, van sluiting gevrijwaard blijven.

De heer Pol Van Den Driessche (CD&V-N-VA). - Ik dank de minister voor zijn antwoord, waarin hij toch aangeeft dat naar een structurele oplossing zal worden gezocht. Ik hoop dat die er over enkele weken of maanden inderdaad komt en dat ze De Sleutel in Brugge en op andere plaatsen echt zal helpen om hun schitterend werk voort te zetten.

Ik wou de minister ook nog zeggen dat er ook voor de volgende wedstrijd van Cercle Brugge nog kaarten beschikbaar zijn.