4-13

4-13

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 17 JANUARI 2008 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over ęhet aantal personen met een handicap tewerkgesteld bij de federale overheidsdienstenĽ (nr. 4-42)

Mevrouw Nele Lijnen (Open Vld). - De federale regering heeft in het koninklijk besluit van 5 maart 2007 tot organisatie van de werving van personen met een handicap in het federaal administratief openbaar ambt goedkeuring gegeven om de quota voor personen met een handicap bij het federaal openbaar ambt binnen de drie jaar te verhogen van 2% naar 3%.

In dit koninklijk besluit worden volgende personen als personen met een handicap beschouwd: de personen die zijn ingeschreven bij de verschillende regionale fondsen, alsook de personen die een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming genieten, de personen die in het bezit zijn van een attest afgeleverd door de Algemene Directie Personen met een Handicap, bepaalde slachtoffers van een arbeidsongeval of van een beroepsziekte, en personen die in het bezit zijn van een attest van blijvende invaliditeitserkenning.

Er werd ook een opvolgingsmechanisme ingevoerd om de inspanningen van de diverse overheidsdiensten te beoordelen. Een begeleidingscommissie zal jaarlijks verslag uitbrengen aan de regering. Ook al treden sommige artikelen van het koninklijk besluit pas later in werking, toch heeft de federale regering een duidelijk richtlijn gegeven.

Hoe is het aantal personen met een handicap tewerkgesteld binnen de verschillende federale overheidsdiensten, de laatste drie jaar geŽvolueerd? Graag kreeg ik per overheidsdienst de absolute en relatieve cijfers. Hoe ver staat het met de uitwerking van dit koninklijk besluit?

Mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven. - Uit een algemene enquÍte is gebleken dat de federale overheid in absolute cijfers 454 ambtenaren met een handicap telt. Wellicht is dit een onderschatting. Momenteel wordt gewerkt aan een meetinstrument om over exacte cijfers te kunnen beschikken en deze zaak te kunnen blijven volgen.

Het percentage personeelsleden met een handicap per FOD luidt als volgt: Landsverdediging 3,87%, Mobiliteit 2,92%, P&O 2,60%, Volksgezondheid 2,50%, Werkgelegenheid 2,34%, Binnenlandse Zaken 1,95%, Buitenlandse Zaken 1,80%, Justitie 1,70%, Sociale Zekerheid 1,08%, FinanciŽn 0,46%. Voor de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie en voor het departement Begroting is het percentage niet beschikbaar. Voor Fedict en voor de Kanselarij bedraagt het percentage nul. Het gemiddelde percentage bedraagt aldus 1,77%.

De voorbije drie jaar werden heel wat acties, zowel op het vlak van communicatie alsook op het vlak van rekrutering doorgevoerd. Het aantal redelijke aanpassingen van selectieproeven en arbeidsposten, alsook de parallelle lijst van laureaten met een handicap zijn betrouwbare indicatoren die het mogelijk maken om verdere uitspraken te doen over het aantal nieuwe indienstnemingen van personen met een handicap.

SELOR biedt kandidaten met een handicap een aanpassing van de selectieproeven aan. Het gaat dus niet over specifieke examens op maat, maar wel over redelijke aanpassingen van proeven die alle kandidaten moeten afleggen. Sinds het begin van de procedure in 2005 kregen 1251 personen een aanpassing van een selectieproef.

Laureaten met een handicap kunnen vragen om vermeld te worden op een aparte lijst waaruit diensten kunnen putten. Dat gebeurt op basis van het koninklijk besluit van 6 oktober 2005 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingselectie en met betrekking tot de stage. DrieŽnveertig personen hebben gevraagd om op deze prioritaire lijst te worden geplaatst van laureaten met een handicap, die de federale overheidsdiensten zullen kunnen raadplegen voor hun rekruteringen.

De cel diversiteit van de FOD Personeel en Organisatie heeft een gestandaardiseerde procedure opgesteld voor het aanvragen van een materiŽle aanpassing van de arbeidspost van de personeelsleden met een handicap en neemt de kosten die verbonden zijn aan deze aanpassingen op zich. Die aanpassingen moeten betrekking hebben op de handicap van de persoon en op de uitvoering van zijn werk. Sedert de invoering van de procedure heeft de cel diversiteit van de FOD Personeel en Organisatie 26 aanvragen tot aanpassing van de arbeidspost behandeld. De uitgevoerde aanpassingen houden steeds verband met de uitvoering van het werk en stellen de medewerker met een handicap in staat om zijn functie in de beste omstandigheden te kunnen uitoefenen. Het kan bijvoorbeeld gaan over aangepast materiaal, zoals aangepaste telefoons, brailleleesregels, over informaticamateriaal, zoals specifieke software of aanpassing van de PC's, of het kan ook gaan over het gebruik van een gebarentolk om deel te nemen aan seminaries en conferenties.

De federale overheid heeft het nodig geacht om een quotum in te voeren om de tewerkstelling van personen met een handicap bij de overheid te garanderen. Het quotum bepaalt dat elke overheidsdienst tegen 2010 via indienstnemingen zorgt dat personen met een handicap 3% van zijn personeelsbestand uitmaken.

Een begeleidingscommissie moet de inspanningen van de verschillende federale overheidsdiensten op het vlak van indienstneming van personen met een handicap beoordelen. Deze commissie zal enerzijds bestaan uit een vertegenwoordiger van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding, een vertegenwoordiger van SELOR, een vertegenwoordiger van de FOD Personeel en Organisatie, een vertegenwoordiger van de FOD Budget en Beheerscontrole, een vertegenwoordiger van de FOD Sociale Zekerheid, twee vertegenwoordigers van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap en twee experts van de verschillende taalrollen en anderzijds uit drie vertegenwoordigers per vakorganisatie. De begeleidingscommissie zal in 2008 worden samengesteld, zodat ze de monitoring van het aantal personen met een handicap binnen de federale overheid nauwgezet kan opvolgen. Op grond van de evaluatie van de inspanningen van elke overheidsdienst en de mate waarin het quotum gehaald wordt, kan de commissie een groeipad voorstellen en aanbevelingen formuleren.

Momenteel wordt er een dossier samengesteld om vanaf 2009 een jaarlijkse monitoring bij te houden van het aantal tewerkgestelde personen met een handicap. Dit dossier zal binnenkort voorgelegd worden aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dit zal het mogelijk maken om een zo betrouwbaar mogelijk cijfer te geven en exacte metingen te doen. Ondertussen zal ik de verschillende FOD aanschrijven om hen nog eens op te wijzen op deze problematiek en om er bij de slechte leerlingen op aan te dringen dat, indien ze de vooropgestelde doelstelling binnen de termijn willen halen, zij gebruik dienen te maken van alle mogelijkheden die hen geboden worden om dit te kunnen doen.