4-13

4-13

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 17 JANVIER 2008 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Helga Stevens au ministre des Affaires étrangères sur «la Convention relative aux droits des personnes handicapées» (nº 4-43)

M. le président. - Mme Inge Vervotte, ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques, répondra.

Mevrouw Helga Stevens (CD&V-N-VA). - Op 13 december 2006 keurde de Algemene Vergadering van de VN een nieuw mensenrechtenverdrag goed, het verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Het verdrag moet de rechten van 650 miljoen mensen met een handicap in de wereld vrijwaren. Het geeft aan die mensen dezelfde rechten als iedereen. Het verdrag erkent dat personen met een handicap ook dragers van rechten zijn en een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan onze maatschappij, op voorwaarde ze hiervoor dezelfde, gelijkwaardige kansen krijgen. Het verdrag handelt over rechten zoals gelijkheid, non-discriminatie, gelijke behandeling in rechte, persoonlijke vrijheid en integriteit van de persoon, toegankelijkheid, persoonlijke mobiliteit en onafhankelijk leven, recht op gezondheid, werk en onderwijs en deelname aan het politieke en culturele leven.

De ondertekening van het verdrag was mogelijk vanaf 30 maart 2007 en ondertussen hebben meer dan 70 landen het al gedaan, waaronder ook België. Pas wanneer 20 landen of organisaties voor regionale integratie het verdrag ratificeren of toetreden tot het verdrag, treedt het verdrag effectief in werking.

België ratificeerde het verdrag tot op heden niet. Een snelle ratificatie door België zou een mooie stap in de richting zijn van de inwerkingtreding van het verdrag op mondiaal vlak, aangezien tot op heden nog maar 10 landen het verdrag ratificeerden. Daarnaast is de Belgische ratificatie essentieel voor de implementatie van het verdrag in de federale wetgeving en in de wetgeving van de gemeenschappen en de gewesten.

Een breed platform van relevante actoren inzake personen met een handicap, dat meer dan vijftig organisaties verenigt, pleit sterk voor een snelle ratificatie. Recentelijk kwamen in de pers ook de oproepen tot een snelle ratificatie onder de aandacht van onder meer de Vlaamse en de Franstalige kinderrechtencommissarissen en van Unicef België. Een spoedige ratificatie van het verdrag ligt ook mij persoonlijk heel na aan het hart, met name als voormalig voorzitter van de Europese Unie van Doven.

De ratificatie van internationale verdragen door België is de afgelopen jaren wel vaker een pijnpunt geweest. Regelmatig werd de achterstand in de ratificatieprocedure van internationale verdragen in de senaatscommissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging aangekaart. En hoewel door de bevoegde minister beterschap werd beloofd, ben ik er bezorgd over dat de ratificatie van het VN-verdrag in kwestie mogelijkerwijs achterstand zou oplopen of op de lange baan zou worden geschoven.

Wat is op het ogenblik de stand van zaken in de ratificatieprocedure aangaande het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap? Werd de voorbereidende fase van de parlementaire instemmingsprocedure reeds opgestart? Deden de FOD Buitenlandse Zaken en de technisch bevoegde departementen reeds hun inbreng? Werden reeds de adviezen ingewonnen van de inspecteurs van Financiën en van de minister van Begroting? Werd de memorie van toelichting bij het wetsontwerp reeds voorbereid? Werd het verdrag reeds vertaald in het Nederlands? Indien dit niet het geval is, kan dan geen beroep gedaan worden op de Nederlandse vertaling? Is het met het oog op de ratificatie nodig dat eerst bestaande wetgeving of reglementering aangepast worden of nieuwe wetgeving of reglementering uitgewerkt worden? Indien ja, om welke wetgeving en reglementering gaat het? Indien de voorbereidende fase nog niet werd opgestart, wat zijn hiervan dan de redenen en is de minister bereid om de nodige initiatieven te nemen tot een spoedige afwikkeling van de volledige ratificatieprocedure? Werd een exemplaar van het ondertekende verdrag en van het protocol en van de Nederlandse vertaling ervan, reeds bezorgd aan het Departement Internationaal Vlaanderen van de Vlaamse overheid? Indien niet, is de minister bereid om hiertoe de nodige stappen te ondernemen?

Mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven. - Ik lees het antwoord van minister De Gucht.

België heeft het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap ondertekend op 30 maart 2007, de eerste dag waarop dat mogelijk was. Op dezelfde dag heeft België ook het bijbehorende facultatieve protocol ondertekend. De FOD Buitenlandse zaken heeft, in nauwe samenwerking met de FOD Justitie en de FOD Sociale Zekerheid, reeds verschillende maatregelen genomen met het oog op een spoedige ratificatie van deze twee instrumenten door België. De ontwerpversie van de Memorie van Toelichting is bijna klaar.

De eigenlijke ratificatie zal uiteraard pas kunnen plaatsvinden nadat niet alleen het federale parlement, maar ook de parlementen van de gemeenschappen, de gewesten en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie ingestemd hebben met de verdragen. De inhoud van deze juridische instrumenten behoort immers niet alleen tot de bevoegdheid van de federale overheid, maar ook tot die van voormelde gefedereerde overheden.

De voor eensluidend verklaarde afschriften van het verdrag en het protocol werden op 6 april 2007 naar de gefedereerde entiteiten verstuurd. Nu wordt de vertaling van het verdrag die door de Nederlandse overheid werd verzorgd, in detail bestudeerd met het oog op een eventuele aanpassing aan specifieke Belgische uitdrukkingen. Het facultatieve protocol bij het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap werd reeds vertaald door de vertaaldienst van de FOD Justitie. Die documenten werden overgemaakt aan het Departement Internationaal Vlaanderen van de Vlaamse overheid. De federale regering zal al het mogelijke doen opdat België het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en het facultatief protocol zo snel mogelijk kan ratificeren in overeenstemming met de verschillende procedures.

Ter informatie: de achterstand in de ratificatie van verdragen in 2006-2007 werd teruggebracht van ongeveer 360 tot 64 lopende dossiers, mede trouwens dankzij het uitstekende werk van de Senaat.

Mevrouw Helga Stevens (CD&V-N-VA). - Ik ben blij dat de federale overheid haar verantwoordelijkheid heeft opgenomen en alles zal doen om de procedure snel af te handelen. Het dossier moet doorstromen naar het Vlaamse en het Waalse niveau. Ik hoop dat we ook kunnen rekenen op de verantwoordelijkheid van de Vlaamse en Waalse overheden en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie. Het is een complexe procedure, maar ik reken op de medewerking van alle actoren in België om dat verdrag zo snel mogelijk te ratificeren.