4-509/1

4-509/1

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

15 JANUARI 2008


Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiŽnt, teneinde deze wet een grotere bekendheid te geven bij het publiek

(Ingediend door mevrouw Christine Defraigne)


TOELICHTING


De wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiŽnt betekende een ware stap vooruit op het vlak van de relatie tussen arts en patiŽnt. Deze evolutie luidde het einde in van het beeld van de ę alwetende arts Ľ die de patiŽnt behandelt zonder hem eerst de behandeling uit te leggen. De patiŽnt begrijpt nu wat er gebeurt en maakt actief keuzes met betrekking tot zijn gezondheidstoestand.

Deze wet houdt een vertrouwenscontract in en somt duidelijk op welke rechten een patiŽnt kan doen gelden met betrekking tot de beroepsbeoefenaar die hij heeft gekozen. Dank zij deze wet heeft de patiŽnt recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking, op vrije keuze van de beroepsbeoefenaar, op informatie, op respect voor zijn privacy, op grondige voorlichting vooraleer hij instemt met een therapeutische handeling, op inzage in het hem betreffende patiŽntendossier, op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer en op het neerleggen van een klacht bij de bevoegde ombudsfunctie indien hij vindt dat de wet niet in acht werd genomen. Ook is er aandacht voor de rechten van patiŽnten die niet in staat zijn hun instemming te geven (minderjarigen en andere wilsonbekwamen).

Deze wet is bij het grote publiek echter amper bekend. Sommige patiŽnten weten zelfs niet van haar bestaan af. Hoe kunnen zij hun rechten dan behoorlijk doen gelden ? Dit wetsvoorstel heeft dus een eenvoudig doel : het verplicht aanplakken van de volledige tekst van deze wet in de wachtzalen en de kabinetten van alle beroepsbeoefenaars.

Op die manier wordt de transparantie groter. Het gaat om een makkelijk uit te voeren, goedkope en voor iedereen toegankelijke maatregel. Dank zij dit systeem kan er indien nodig een discussie ontstaan tussen de patiŽnt en zijn arts, kunnen er vragen worden gesteld en is de vertrouwensrelatie nog gemakkelijker op te bouwen.

De nota van informateur Didier Reynders maakte in dit verband melding van een gebrek aan zichtbaarheid en kennis van de wet, zowel bij het grote publiek als bij de medische beroepsbeoefenaars zelf.

Uit het rapport van de informateur bleek duidelijk dat de mensen in de sector een betere informatie van de patiŽnten nastreven en de wet betreffende de rechten van de patiŽnt ook willen toepassen.

Vanuit dezelfde zienswijze herinnert de indienster eraan dat zij een ander wetsvoorstel heeft ingediend, dat ertoe strekt een aantal verduidelijkingen aan te brengen met betrekking tot bepaalde begrippen en tot de werkingssfeer van een aantal artikelen van de wet betreffende de rechten van de patiŽnt (zie stuk Senaat 4-124/1). Het is de bedoeling deze wet zo doeltreffend mogelijk te maken en een maximum aan waarborgen te bieden voor het evenwicht dat tussen de beroepsbeoefenaar en de patiŽnt moet ontstaan.

Christine DEFRAIGNE.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

In de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiŽnt wordt een artikel 11ter ingevoegd, luidend :

ę Art. 11ter. — Deze wet wordt volledig en zichtbaar aangeplakt in alle wachtkamers, ten behoeve van de natuurlijke personen die gezondheidszorg krijgen, alsook in het consultatiekabinet van alle beroepsbeoefenaars als gedefinieerd in artikel 2, 3ļ. Ľ

25 oktober 2007.

Christine DEFRAIGNE.