4-5COM

4-5COM

Verenigde commissies

Handelingen

DONDERDAG 6 DECEMBER 2007 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de minister van Buitenlandse Zaken en aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap over ęhet Verdrag betreffende de rechten van personen met een handicapĽ (nr. 4-43)

De voorzitter. - De heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister, antwoordt.

Mevrouw Freya Piryns (Groen!). - Naar aanleiding van de Europese dag voor kinderen met een handicap, afgelopen maandag 3 december, vraag ik aandacht voor het verdrag dat op 13 december 2006 door de Verenigde Naties werd goedgekeurd. In dat nieuwe verdrag worden de rechten van personen met een handicap expliciet vastgelegd. De Belgische overheid ondertekende het nieuwe verdrag reeds, maar ratificeerde het nog niet. Daardoor heeft het nog geen kracht van wet.

Aangezien BelgiŽ het verdrag ondertekende, ga ik er van uit dat ik de meeste aanwezigen niet meer hoef te overtuigen van het belang ervan. Toch even enkele belangrijke aspecten op een rij.

Voor de eerste keer is een document over de rechten van personen met een handicap niet meer vrijblijvend. Het is afdwingbaar, moet worden ingevoerd in nationale wetgeving en zal worden gecontroleerd. Een comitť zal waken over de uitvoering van het verdrag. Individuen en organisaties kunnen tegen een lidstaat ook een klacht indienen als de rechten van personen met een handicap niet worden gerespecteerd.

Uit het verdrag spreekt een vernieuwende geest. De weliswaar belangrijke aandachtspunten van bescherming en verzorging van personen met een handicap uit vroegere tijden verliezen aan waarde. Het accent komt nu te liggen op het feit dat personen met een handicap in de eerste plaats mensen zijn en dus rechten hebben, en ook kansen en mogelijkheden moeten krijgen.

Het verdrag bevat enkele nieuwe principes en uitgangspunten. Ik som ze even op.

Hoe ver is het ratificatieproces momenteel gevorderd in BelgiŽ?

Wanneer mag de ratificatie van het verdrag door ons land verwacht worden?

De heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister. - Ik lees het antwoord van de minister.

Het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en het bijbehorende protocol werden door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 13 december 2006 goedgekeurd.

Het Verdrag en het protocol werden door BelgiŽ ondertekend op 30 maart 2007, de eerste dag waarop die instrumenten openstonden voor ondertekening.

De diensten van de minister hebben in nauwe samenwerking met de FOD Justitie en de FOD Sociale Zekerheid al verschillende maatregelen genomen die nodig zijn om de procedure te starten voor een spoedige ratificatie door ons land.

Die ratificatie zal echter pas kunnen gebeuren nadat niet alleen het federale parlement, maar ook de parlementen van de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie met de verdragen zullen hebben ingestemd.

De inhoud van die juridische instrumenten behoort immers niet alleen tot de bevoegdheid van de federale overheid, maar ook tot die van de gefedereerde overheden. De instemmingprocedures bij die overheden zijn ook nog niet afgerond.

De federale regering is overtuigd van het belang van het versterken van de rechten en het verbeteren van de levensomstandigheden van gehandicapten op het nationale en het internationale niveau. De regering zal al het mogelijke doen opdat BelgiŽ het verdrag en het protocol zo snel mogelijk ratificeert, conform de verschillende procedures.