4-4COM

4-4COM

Verenigde commissies

Handelingen

DONDERDAG 29 NOVEMBER 2007 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven over «de opleiding van treinbestuurders» (nr. 4-34)

De voorzitter. - Mevrouw Els Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven, antwoordt.

Mevrouw Martine Taelman (Open Vld). - De Raad van State heeft het koninklijk besluit van 21 januari 2007 geschorst dat de NMBS exclusief bevoegd maakte voor de opleiding van treinbestuurders. De gevolgen zijn navenant: vanaf 23 januari 2008 zouden de NMBS of privé-exploitanten op het goederenspoornet geen nieuwe treinbestuurders meer in dienst kunnen nemen. Er is evenwel een nijpend tekort aan gekwalificeerd personeel en om die reden kondigen de treinbestuurders nu al werkonderbrekingen aan.

Verschillende privé-exploitanten kaartten dit probleem reeds eerder aan. Terwijl de Europese Commissie de lidstaten ertoe aanzet om meer goederen per spoor te vervoeren, blijft B-Cargo een marktaandeel van 95% halen.

Wat is de stand van zaken in dat dossier? Komt de indienstneming van nieuwe machinisten nu in het gedrang? Kan men het prangende probleem niet oplossen door gebrevetteerde treinbestuurders uit Europese lidstaten aan te trekken? Kan de regering in een periode van lopende zaken de daartoe vereiste koninklijke besluiten nemen? Is het niet de hoogste tijd om een volledig onafhankelijk opleidingsinstituut op te richten dat volledig losstaat van de huidige NMBS-structuur?

In het licht van het nijpende personeelstekort vraag ik me af of de liberalisering van de spoormarkt wel wordt voltrokken en of privéspoorwegondernemingen wel gelijke kansen krijgen.

Mevrouw Els Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven. - Ik lees het antwoord van staatssecretaris Tuybens.

De wettelijke bepalingen die de opleiding van de treinbestuurders regelen, vallen onder de verantwoordelijkheid van de toezichthoudende overheid.

De reglementaire bepalingen in het Algemeen Reglement voor de gebruikers van de Spoorweginfrastructuur blijven van toepassing en het is op basis van die reglementering dat de opleidingen en certificatie van de treinbestuurders in de NMBS verzekerd blijven.

Infrabel is belast met de certificatie van de treinbestuurders tot 22 januari 2008. Nadien zal de dienst Veiligheid en Interoperabiliteit der Spoorwegen de certificatie van de bestuurders overnemen.

Tot slot verwijs ik ook naar het persbericht dat de NMBS in dit verband gisteren verspreid heeft en waarvan ik u een afschrift kan bezorgen.

Het komt erop neer dat de NMBS het niet eens is met de conclusies die De Tijd verbindt aan het arrest van de Raad van State dat het koninklijk besluit van 21 januari schorst, namelijk dat dit een groot probleem creëert. Door de schorsing wordt de wettelijke toestand van voor het geschorste koninklijk besluit opnieuw van kracht. Dat betekent dat de NMBS nog steeds haar eigen treinbestuurders kan opleiden. Die toestand zal blijven bestaan tot verschillende nieuwe koninklijke besluiten de situatie zullen regelen. De regering moet die besluiten zo snel mogelijk opmaken en publiceren.