4-3COM

4-3COM

Commissions réunies

Annales

JEUDI 22 NOVEMBRE 2007 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Freya Piryns à la vice-première ministre et ministre de la Justice sur «la reconnaissance des centres d'assistance morale» (nº 4-28)

M. le président. - M. Hervé Jamar, ministre adjoint au ministre des Finances, chargé de la Modernisation des Finances et de la Lutte contre la fraude fiscale, répondra.

Mevrouw Freya Piryns (Groen!). - Ik had deze vraag ook schriftelijk kunnen stellen, maar omdat voor de centra voor morele dienstverlening de tijd dringt, heb ik gekozen voor een mondelinge vraag.

Op 21 juni 2002 is de wet betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België goedgekeurd. Die wet voorziet in een eerste fase in de erkenning van de centra voor morele dienstverlening. Nu veel mensen in deze tijden van individualisering op zoek zijn naar een eigen zingeving, zijn deze centra enorm belangrijk.

Binnen een termijn van vijf jaar, zo bepaalt ook de wet van juni 2002, moet het aantal centra ten minste gelijk zijn aan het aantal administratieve arrondissementen. Die termijn loopt af over een veertigtal dagen, namelijk op 31 december.

Hoeveel centra voor morele dienstverlening zijn op het ogenblik al erkend? Hoeveel centra moeten nog erkend worden om het aantal op te trekken tot dat van de administratieve arrondissementen, zoals de wet bepaalt? Welke initiatieven denkt de minister te nemen om alles nog voor 31 december in orde te brengen?

De heer Hervé Jamar, minister toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met de Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude. - De minister van Justitie heeft mij het volgende korte antwoord bezorgd.

Op 1 juli 2007 waren 35 van de 44 lokale centra voor morele dienstverlening van de Centrale Vrijzinnige Raad erkend. Er zijn op het ogenblik geen verdere erkenningen gepland, noch aanvragen in onderzoek.

Mevrouw Freya Piryns (Groen!). - Ik dank de staatssecretaris voor zijn antwoord, alleen al omdat hij de eerste is die mij, na drie weken dat ik mondelinge vragen stel, een antwoord verstrekt.