4-12

4-12

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 10 JANVIER 2008 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Projet de loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, en ce qui concerne les délais fixés pour l'exercice des compétences de la Commission de contrôle (Doc. 4-492)

Discussion générale

De heer Wouter Beke (CD&V-N-VA), rapporteur. - Het ontwerp is het resultaat van besprekingen in de controlecommissie. We hebben daarbij vastgesteld dat in de uitoefening van de controle op de boekhouding van de politieke partijen een probleem rijst met betrekking tot de termijn binnen dewelke de commissie in staat is het controlerecht te kunnen uitoefenen. De voorgestelde wijziging is er dan ook op gericht de commissie binnen een redelijke termijn haar controlerecht te kunnen laten uitoefenen. Het ontwerp werd in de Kamer eenparig aangenomen, alsook in de senaatscommissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden. Ik hoop dat het ook in de voltallige Senaat eenparig wordt aangenomen.

-La discussion générale est close.