4-10

4-10

Belgische Senaat

Handelingen

VRIJDAG 21 DECEMBER 2007 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 (Stuk 4-486) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking

Mevrouw Elke Tindemans (CD&V-N-VA), rapporteur. - Dit optioneel bicameraal wetsontwerp werd oorspronkelijk door mevrouw Vervotte als een wetsvoorstel in de Kamer van volksvertegenwoordigers ingediend. Het werd op 19 december 2007 door de Kamer van Volksvertegenwoordigers aangenomen, met 120 tegen 17 stemmen en geen onthoudingen, op 19 december overgezonden aan de Senaat en diezelfde dag geŽvoceerd. De commissie heeft het wetsontwerp tijdens haar vergadering van 20 december 2007 besproken in aanwezigheid van de heer minister Vanvelthoven, minister van werk in de ontslagnemende regering.

De sociale partners hebben op 13 december 2007 binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR) een akkoord hebben bereikt betreffende drie punten ter uitvoering van het IPA 2007-2008. Het wetsvoorstel heeft tot doel om deze afspraken in reglementaire bepalingen om te zetten.

De sociale partners hebben van bij de aanvang van de besprekingen benadrukt dat de voormelde aspecten uit het IPA onlosmakelijk, als een `evenwichtig en ondeelbaar geheel', met elkaar zijn verbonden en dat de reglementaire en conventionele bepalingen die hun uitvoering vereisen, gelijktijdig ingang moeten vinden.

Bovendien moeten over al deze aspecten nog cao's afgesloten worden binnen de NAR. De voorziene datum daarvoor is ook 20 december 2007. De partners hebben de goedkeuring van de betrokken cao's afhankelijk gesteld van de gelijktijdige inwerkingtreding van de reglementaire bepalingen die erop betrekking hebben.

Over drie punten werd een akkoord bereikt:

Ten eerste, over de resultaatsgebonden voordelen. Het betreft voordelen van maximaal 2.200 euro per jaar die vrijgesteld zijn van sociale bijdragen en fiscaliteit. De werkgever is er wel een forfaitaire bijdrage 33% op verschuldigd. Die fiscale en parafiscale gunstbehandeling zal maar gelden onder bepaalde voorwaarden, die opgesomd zijn in het ontwerp en die verder worden geconcretiseerd in een cao die eerstdaags binnen de NAR wordt afgesloten.

De belangrijkste voorwaarden zijn dat het moet gaan om collectief afgesproken regelingen die gelden voor de totaliteit van de werknemers of voor een duidelijk af te lijnen subgroep aan werknemers, en om voordelen die afhankelijk zijn van het collectief halen van bepaalde collectieve doelstellingen door de onderneming - dus niet door het individu - en waarvan de haalbaarheid niet vooraf mag vaststaan.

Ten tweede, de gelijkstellingen voor brugpensioen die betrekking hebben op, enerzijds, de zeer lange loopbanen (40 jaar loopbaan, 56 jaar brugpensioenleeftijd) en, anderzijds, de mate dat periodes van volledige onderbreking van de beroepsloopbaan in het kader van de reglementering loopbaanonderbreking in aanmerking komen als gelijkgestelde periodes;

Ten derde, werd een akkoord bereikt inzake de instantie die wordt belast met de vaststelling van de medische ongeschiktheid in het kader van de brugpensioenregeling voor zware beroepen.

Aangezien reeds ten tijde van het Generatiepact was afgesproken dat de regeling voor de zeer lange loopbanen op 1 januari 2008 zou ingang vinden, is het onontbeerlijk dat deze afspraken, die normaal gezien via een in ministerraad overlegd besluit zouden kunnen worden geregeld, dringend via een wet in de brugpensioenreglementering worden opgenomen.

Het niet nakomen van die afgesproken ingangsdatum zou het evenwicht in de uitvoering van dat pact drastisch verstoren, wat een sereen sociaal klimaat in gevaar zou kunnen brengen. De nieuwe brugpensioenregeling met geleidelijke optrekking van de loopbaanvereisten gaat immers eveneens in op 1 januari 2008.

Wat de vaststelling van de medische ongeschiktheid betreft, is het, gelet op de lange opzeggingtermijnen die vaak gelden voor de betrokken werknemers, belangrijk dat deze medische controles van 1 januari 2008 af kunnen aanvatten, opdat de betrokken werknemers uitsluitsel krijgen over het al dan niet in aanmerking komen voor deze regeling.

Het geheel van het wetsontwerp werd zonder verdere bespreking aangenomen met 13 stemmen bij 1 onthouding.

-De algemene bespreking is gesloten.