4-483/8

4-483/8

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

20 DECEMBER 2007


Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I)


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN ingediend na de goedkeuring van de verslagen


Nr. 12 VAN MEVROUW RUSSO

Art. 11

Dit artikel aanvullen met een  3, luidende :

  3. — Een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad legt de datum van inwerkingtreding van dit artikel vast op ten laatste 30 december 2008.

Tot die datum worden uitgesteld :

— de afgifte van negatieve beslissingen genomen op basis van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen,

— de uitzettingen naar het land van oorsprong van mensen die mogelijk geregulariseerd kunnen worden op basis van criteria die nog bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad te bepalen zijn en steunen op humanitaire redenen, duurzame sociale bindingen, de duur van de procedure of de mogelijkheid om te werken. 

Verantwoording

Iedere week worden over het hele land tientallen vreemdelingen aangehouden, die na de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, worden vastgehouden in gesloten centra en vervolgens worden uitgewezen. Heel wat van die mensen wonen al geruime tijd in ons land, hebben duurzame en sterke bindingen, hebben werk of mogelijkheden om te werken, hebben schoolgaande kinderen of hebben lange tijd moeten wachten in een procedure om uiteindelijk toch geen verblijfsvergunning te krijgen.

Er gaan meer en meer stemmen op om te zeggen dat regularisaties nodig zijn. Afgaand op de programma's en ontwerpakkoorden lijkt het waarschijnlijk dat de volgende regering inderdaad nieuwe regularisatiecriteria zal voorstellen (humanitaire redenen, duurzame sociale bindingen, de duur van de procedure of de mogelijkheid om te werken).

Het voorgestelde fonds kan rechtstreeks of onrechtstreeks leiden tot een versnelling van de uitwijzingsprocedures. Mensen die nu nog worden aangehouden en uitgewezen, komen binnenkort misschien in aanmerking voor regularisatie. Het is dus dicriminerend om mensen te bevelen het grondgebied te verlaten en hen uit te wijzen, terwijl geweten is dat anderen in exact dezelfde situatie binnenkort geregulariseerd zullen worden.

Carine RUSSO.