4-324/1

4-324/1

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

23 OKTOBER 2007


Voorstel van resolutie om een groen nummer in het leven te roepen om daklozen toegang te verschaffen tot de structuren die hun ter beschikking worden gesteld, zodat ze noodhulp krijgen, met name huisvesting voor de nacht

(Ingediend door de dames Christine Defraigne en Marie-Hélène Crombé-Berton)


TOELICHTING


Dit voorstel van resolutie neemt de tekst over van een voorstel dat reeds op 2 september 2005 in de Senaat werd ingediend (stuk Senaat, nr. 3-1338/1 — 2004/2005).

Niet alle belanghebbenden kennen de initiatieven inzake noodhulp voor daklozen, hoewel die initiatieven talrijk zijn. Een algemeen groen nummer kan de daklozen op weg zetten naar de dichtstbijzijnde schuilplaats.

Christine DEFRAIGNE.
Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE


De Senaat,

A. overwegende dat artikel 23 van de Grondwet ieders recht bekrachtigt een menswaardig leven te leiden, dat van die rechten enerzijds het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand (punt 2) en anderzijds het recht op een behoorlijke huisvesting (punt 3) uitdrukkelijk worden vermeld;

B. overwegende dat artikel 1 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn eveneens ieders recht bekrachtigt een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid;

C. overwegende dat het aantal daklozen voortdurend toeneemt; dat dit uitsluitingsproces helaas met de tijd toeneemt; dat onze samenleving niet ongevoelig kan blijven voor hun levensomstandigheden;

D. overwegende dat in periodes van ijzige kou alle daklozen met spoed een verwarmd schuiloord moeten krijgen om er de nacht door te brengen;

E. overwegende dat die spoedeisende nood chronisch is, aangezien de winters in België altijd hard zijn;

F. overwegende dat de initiatieven van overheid en verenigingen inzake noodhulp naar gelang van de behoefte (voedsel, onderdak, plaatsen waar daklozen kunnen samenkomen om zich te verwarmen) en de nood (zodra het vriest stelt Landsverdediging bijvoorbeeld bedden ter beschikking) toenemen, maar dat de belanghebbenden zelf niet altijd op de hoogte zijn van de mogelijkheden die hun worden geboden;

G. overwegende dat bepaalde steden inderdaad een oproepnummer hebben dat de daklozen 24 uur op 24 naar de dichtstbijzijnde schuilplaats moet verwijzen, maar dat dit initiatief niet overal bestaat,

vraagt de regering alle nodige maatregelen te treffen opdat een groen nummer in het leven wordt geroepen voor de daklozen, om hen te wijzen op alle overheids- en privé-initiatieven die hen kunnen opvangen om hun zo dicht mogelijk bij de plaats waar zij vertoeven noodhulp te verstrekken, meer bepaald om er de nacht door te brengen.

12 juli 2007.

Christine DEFRAIGNE.
Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON.