4-188/1

4-188/1

Belgische Senaat

BUITENGEWONE ZITTING 2007

19 SEPTEMBER 2007


Voorstel tot aanvulling van artikel 18 van het reglement van de Senaat met betrekking tot het erkennen van fracties

(Ingediend door mevrouw Isabelle Durant c.s.)


TOELICHTING


Dit voorstel neemt de tekst over van een voorstel dat reeds op 7 juli 2007 in de Senaat werd ingediend (stuk Senaat, nr. 3-803/1 2003/2004).

De wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, werd meerdere malen aangepast, onder andere door de wet van 12 februari 1999 tot invoeging van een artikel 15ter. Dat artikel bepaalt dat de dotatie die aan een politieke partij wordt toegekend, kan worden ingetrokken wanneer die partij duidelijk blijk geeft van vijandigheid ten aanzien van de rechten en vrijheden die gewaarborgd worden door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950 en de daarbij behorende protocollen die in België van kracht zijn. Aangezien er nog vragen rezen in verband met de toepasbaarheid van de ter zake in uitzicht gestelde procedure, heeft de Kamer op 12 februari 2004 een wetsvoorstel aangenomen dat louter technische aanpassingen bevat, teneinde op die vragen een antwoord te bieden en heeft ze het voorstel naar de Senaat overgezonden (stuk 3-515/1). Door dat wetsvoorstel goed te keuren, herbevestigde de Kamer haar wil om partijen die de fundamentele democratische waarden niet eerbiedigen, te straffen. Andere parlementen in dit land zijn in die logica reeds verder gegaan en hebben eveneens hun reglement aangepast teneinde te vermijden dat partijen die fundamentele democratische waarden niet respecteren, toegang krijgen tot de middelen en financiën die hun parlement aan de fracties toekent.

Dit voorstel van wijziging van het reglement strekt ertoe de erkenning van een fractie en dus ook de toegang tot de middelen en financiën toegekend door het parlement aan die fractie te doen afhangen van het respecteren door de leden van de fractie van de democratische waarden en wetten die beogen bepaalde handelingen geïnspireerd door racisme, xenofobie of negationisme te beteugelen. Deze bepaling is analoog met bepalingen die van toepassing zijn in sommige gewest- en gemeenschapsparlementen van ons land.

Isabelle DURANT.
Josy DUBIÉ.
Marcel CHERON.
José DARAS.
Carine RUSSO.

VOORSTEL


Enig artikel

Artikel 18 van het reglement van de Senaat, wordt aangevuld met een punt 6, luidende :

« 6. Een fractie kan niet worden erkend of komt niet langer in aanmerking voor erkenning als één van haar leden of van haar componenten als bedoeld in artikel 1 van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, die in dezelfde consolidatiekring van deze fractie is begrepen, bij een beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is op grond van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden of van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd.

De fractie blijft echter erkend als zij binnen vijftien dagen na de in het eerste lid bedoelde beslissing de voorzitter van de Senaat kennis geeft van de schrapping van het veroordeelde lid. »

12 juli 2007.

Isabelle DURANT.
Josy DUBIÉ.
Marcel CHERON.
José DARAS.
Carine RUSSO.