4-8/1

4-8/1

Belgische Senaat

BUITENGEWONE ZITTING 2007

12 JULI 2007


Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling vaneconomische en individuele activiteiten met wapens teneinde de termijn voor de aangifte van wapenbezit te verlengen met zes maanden, namelijk tot 31 december 2007

(Ingediend door de heer Philippe Monfils)


TOELICHTING


Sinds de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens in werking is getreden, stelt men vast dat ze het doel dat ze nastreeft, met name de wapens uit de clandestiniteit halen, niet bereikt. Oorzaak daarvan zijn onder meer de buitensporige strengheid van de wet en de leemten in de tenuitvoerlegging ervan. De diensten van de gouverneurs, de politiecommissariaten enzovoort zijn slecht uitgerust en beschikken zelfs nog niet over de rondzendbrieven of de verordeningen die de toepassing van de wet vereist. De reorganisatie van het Centraal Wapenregister zelf is nog aan de gang. De Adviesraad voor wapens is nauwelijks opgericht en heeft nog niet kunnen werken.

Om al die redenen is het opportuun de overgangsperiode voor de aangifte van wapenbezit te verlengen van 30 juni 2007 tot 31 december 2007 (behalve voor de verboden wapens).

Dit wetsvoorstel dat in de vorige zittingsperiode door de heer Philippe Monfils werd ingediend, kon in de commissie voor de Justitie niet worden aangenomen omdat het vereiste quorum niet werd gehaald.

Aangezien de toestand in het veld ongewijzigd is gebleven, is het verantwoord hetzelfde wetsvoorstel nogmaals in te dienen.

In de tussentijd zullen de bevoegde diensten hun werkmethodes kunnen aanpassen. Bovendien zullen de regering en het parlement die na de komende verkiezingen aantreden moeten uitmaken of ze een aantal wetsbepalingen willen wijzigen die al te restrictief zijn maar daarom nog niet de veiligheid van de bevolking waarborgen.

Ter informatie beklemtonen de indieners dat zij een tweede wetsvoorstel indienen om de wapenwet — ditmaal grondig — te wijzigen.

Philippe MONFILS.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

In artikel 44 van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, gewijzigd bij de wet van 9 januari 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1) in  1 worden de woorden  uiterlijk op 30 juni 2007  vervangen door de woorden  uiterlijk op 31 december 2007 ;

2) in  2, eerste lid, worden de woorden  uiterlijk op 30 juni 2007  vervangen door de woorden  uiterlijk op 31 december 2007 .

Art. 3

Aan artikel 45 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 9 januari 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1) in  2 worden de woorden  uiterlijk op 30 juni 2007  vervangen door de woorden  uiterlijk op 31 december 2007 ;

2) in  3 worden de woorden  uiterlijk op 30 juni 2007  vervangen door de woorden  uiterlijk op 31 december 2007 .

Art. 4

In artikel 48 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 9 januari 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1) in het tweede lid worden de woorden  uiterlijk op 30 juni 2007  vervangen door de woorden  uiterlijk op 31 december 2007 ;

2) in het derde lid worden de woorden  binnen twaalf maanden na deze inwerkingtreding  vervangen door de woorden  uiterlijk op 31 december 2007 ;

3) in het vierde lid worden de woorden  binnen twaalf maanden na deze inwerkingtreding  vervangen door de woorden  uiterlijk op 31 december 2007 .

12 juli 2007.

Philippe MONFILS.