Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-90

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-6865 van mevrouw Defraigne van 30 januari 2007 (Fr.) :
Dierenmishandeling. — Processen-verbaal. — Toegepaste straffen.

Tijdens deze legislatuur heb ik me veel beziggehouden met dierenbescherming. Enkele maanden geleden heeft de Senaat een wetsvoorstel goedgekeurd dat ertoe strekt de strafmaat in geval van dierenmishandeling te verhogen (doc. Senaat nš 3-1146/5). Indien dit voorstel door de Kamer geraakt, zullen de magistraten over een bijkomend wapen beschikken om dierenmishandeling doeltreffend te bestraffen.

Het is echter niet de kwaliteit van een wet die telt, maar de wijze waarop ze in de praktijk wordt toegepast.

Daarom zou ik een duidelijk beeld willen hebben van de manier waarop de processen-verbaal over dierenmishandeling momenteel door de parketten worden behandeld. Ik kreeg dan ook graag een antwoord op de volgende vragen :

1. Hoeveel processen-verbaal over dierenmishandeling worden er jaarlijks opgesteld ?

2. Hoeveel van die processen-verbaal werden er zonder gevolg geklasseerd ? Waarom gebeurde dat ?

3. Welke straffen werden opgelegd aan de daders in de gevallen waarin de processen-verbaal niet zonder gevolg werden geklasseerd ?

Antwoord : Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te vinden op zijn vragen.

1. Volgens de inlichtingen die mij werden overgemaakt door de directie van de nationale politionele gegevensbank is gebleken dat in de jaren 2004 en 2005 respectievelijk 1277 en 1297 processen-verbaal werden opgesteld uit hoofde van dierenmishandeling.

2 en 3. Voor het antwoord op deze twee vragen verwijs ik het geachte lid naar mijn collega, de minister van Justitie.