3-217

3-217

Belgische Senaat

Handelingen

VRIJDAG 27 APRIL 2007 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle voor wat betreft de financiering van het Agentschap (Stuk 3-2448) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking

De voorzitter. - Het woord is aan mevrouw Talhaoui voor een mondeling verslag.

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT), rapporteur. - Dit optioneel bicamerale wetsontwerp werd oorspronkelijk door de heer Willy Cortois als een wetsvoorstel in de Kamer van volksvertegenwoordigers ingediend.

Het werd op 26 april 2007 door de Kamer goedgekeurd. Het werd op dezelfde dag overgezonden aan de Senaat en geŽvoceerd. De commissie heeft het ontwerp tijdens haar vergaderingen van 25 en 26 april 2007 besproken.

In een arrest van 8 november 2006 heeft de Raad van State de artikelen 2 en 7 vernietigd van het koninklijk besluit van 24 augustus 2001 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de ioniserende stralingen. De vernietigde artikelen bepalen de jaarlijkse retributies van de inrichtingen van klasse II en de deskundigen in de medische stralingsfysica. De nietigverklaring heeft terugwerkende kracht tot 2001. Het gaat voor de retributies van klasse II over jaarlijkse inkomsten van ongeveer 800.000 euro.

De Raad van State oordeelde dat de aangehaalde wetsbepalingen de Koning niet machtigt om retributies te vestigen waarvan de bedragen niet overeenstemmen met de diensten die aan de betrokken retributieplichtigen worden verstrekt.

Aangezien thans de basis voor de invordering van de vergoedingen gedeeltelijk door de Raad van State werd vernietigd, is het wenselijk om door een wet een meer rechtszekere grondslag aan de betrokken bijdragen te verlenen. Bijgevoegd ontwerp bevat een voorstel om de jaarlijkse retributies, geheven sinds 2001, om te zetten in heffingen.

Voor de periode vanaf 1 januari 2009 is een nieuw regelgevend initiatief vereist. Tegen die periode zal het Agentschap dankzij een analytische boekhouding kunnen aantonen welke prestaties aan een welbepaalde categorie van exploitanten kunnen worden aangerekend. De wetgever kan dan oordelen of hij verder opteert voor heffingen dan wel voor een systeem van retributies.

In de Kamercommissie van woensdag 18 april 2007 werd een amendement op het wetsvoorstel ingediend. Hierin zijn 2 wijzigingen opgenomen:

In artikel 5 wordt de mogelijkheid om een beroep te doen op een overheidsdotatie geschrapt. Een inschrijving van kredieten op de algemene uitgavenbegroting is niet wenselijk bevonden.

De artikelen 3 en 4 treden buiten werking op 1 januari 2009 in plaats van 2008. Door de toevoeging van een jaar beschikt de wetgever over voldoende tijd om, na de invoering van een analytische boekhouding, te oordelen of hij verder opteert voor heffingen dan wel voor een systeem van retributies.

Dit ontwerp in zijn geheel werd zonder verdere bespreking door de elf aanwezige leden aangenomen. Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het uitbrengen van een mondeling verslag.

-De algemene bespreking is gesloten.