3-212

3-212

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 29 MAART 2007 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de barometer van verdraagzaamheid en de stand van zaken van het antiracismeplan» (nr. 3-2243)

De voorzitter. - De heer Didier Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, antwoordt.

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT). - Op 21 maart was het de Dag tegen racisme.

In juli 2004 keurde de federale regering een actieplan tegen racistische, antisemitische en xenofobe gewelddaden goed. Aan de hand van tien werkpunten, verduidelijkt in synthesefiches, stelde het antiracismeplan concrete en duidelijke maatregelen voor om de redeneringen, ideologieën en gewelddaden die zijn ingegeven door racistische en antisemitische haat een halt toe te roepen. Sinds 21 maart 2005 werden zowel door kabinetten als door Kamerleden en senatoren goede initiatieven genomen.

In zijn meest recente beleidsnota meldde de minister dat een studie werd uitgevoerd door professor Marc Swyngedouw van de KULeuven en professor Andrea Rea van de ULB in verband met punt 10 van dit actieplan, namelijk de oprichting van een tolerantiebarometer of de barometer van verdraagzaamheid.

In een antwoord op twee vragen van senator Lionel Vandenberghe einde 2006 verklaarde de minister dat `deze studie voltooid is sinds eind juli 2006 en dat het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding nu werkt aan een voorstel voor de invoering van een instrument, waarmee regelmatig de vinger aan de pols van de Belgische samenleving kan worden gelegd om meer te weten te komen over deze bijzonder gevoelige problemen. Dit voorstel zou moeten kunnen leiden tot het sluiten van overeenkomsten vóór het einde van het jaar.' In de beleidsnota was ook sprake van een interministeriële evaluatie van het actieplan gedurende het eerste kwartaal van 2007.

De minister antwoordde eveneens reeds kredieten te hebben voorbehouden voor de invoering van de barometer en was van plan de ontwikkeling ervan toe te vertrouwen aan de universiteiten die in dit kader zullen samenwerken met het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding.

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de oprichting van deze tolerantiebarometer en de interministeriële evaluatie van het actieplan?

De heer Didier Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken. - Ik lees het antwoord van minister Dupont.

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding heeft op mijn vraag in het kader van het regeringplan tegen racisme, vreemdelingenhaat en antisemitisme, professor Marc Swyngedouw van de KUL en professor Andrea Rea van de ULB gevraagd een verkennende studie uit te voeren over de indicatoren voor het verzamelen van gegevens over xenofobe gevoelens, over de manier waarop die gevoelens tot uiting worden gebracht en over het discriminerend gedrag dat er soms uit voortvloeit.

De studie werd eind juli 2006 voltooid. Ik heb de nodige kredieten voor de invoering van de barometer ingeschreven. Het begeleidingscomité van het Impulsfonds voor migrantenbeleid heeft op 9 februari 2007 zijn akkoord toegezegd voor de financiering van de tolerantiebarometer gedurende vier jaar. De totale kost zal mee worden gedragen door het Centrum, dat hierin ook een bijdrage zal leveren.

De studie zal worden gespreid over vier jaar. Elk jaar zou een barometer verschijnen die de stand van zaken betreffende tolerantie weergeeft. Zo zou de tolerantiebarometer ons in staat stellen om de waarneming van de verdraagzaamheid bij Belgen te vergelijken in opeenvolgende jaren.

Einde april schrijft het Centrum een aanwervingsprocedure alsook een openbare aanbesteding uit voor de tolerantiebarometer of het onderzoek naar de waarneming van verdraagzaamheid bij Belgen. De studie zal worden toevertrouwd aan universiteiten, die in dit kader zullen samenwerken met het Centrum.

Outre le baromètre de la tolérance, des mesures prévues dans le plan de lutte contre le racisme de l'accord du gouvernement vont être concrétisées.

Je pense au projet de loi sur le renforcement de la lutte contre le racisme et les discriminations, traitée par la Chambre en séance plénière. J'espère que cette proposition sera votée par le Sénat et qu'elle entrera rapidement en vigueur.

En attendant, mes collègues des Affaires intérieures et de la Justice et moi-même procéderons à une dernière évaluation du plan de lutte contre le racisme.

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT). - Ik stel vast dat minister Dupont heeft verder gewerkt aan het actieplan en dat er binnenkort een aanbestedingsprocedure komt waarop universiteiten zich kunnen inschrijven.