3-204

3-204

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 15 FEBRUARI 2007 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Aanwijzing van deskundigen door de Senaat voor de aanstaande verkiezingen

Inoverwegingneming van voorstellen

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid met betrekking tot bepalingen inzake het gerechtspersoneel van het niveau A, de griffiers en de secretarissen en inzake de rechterlijke organisatie (Stuk 3-2009)

Voorstel tot terugzending

Motie van orde

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer François Roelants du Vivier aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over «de conferentie die Yusuf Halaçoğlu op deze donderdag 15 februari komt geven in Brussel» (nr. 3-1410)
Mondelinge vraag van de heer Josy Dubié aan de vice-eersteminister en minister van Justitie over «de organisatie van een negationistische meeting betreffende de Armeense genocide in Brussel» (nr. 3-1414)
Mondelinge vraag van de heer Stefaan Noreilde aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven over «de distributiekanalen voor spoorproducten» (nr. 3-1413)
Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «een mogelijke illegale wapenuitvoer vanuit België naar Eritrea» (nr. 3-1404)
Mondelinge vraag van de heer Christian Brotcorne aan de vice-eersteminister en minister van Financiën over «de toekomst van het Justitiepaleis van Doornik» (nr. 3-1415)
Mondelinge vraag van de heer Franco Seminara aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «het uitwerken van een gedetailleerd kadaster van de ondergrond na de ramp in Gellingen» (nr. 3-1408)
Mondelinge vraag van de heer Luc Willems aan de vice-eersteminister en minister van Financiën, aan de minister van Mobiliteit en aan de minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen over «de mogelijkheid om bio-ethanol te gebruiken in België» (nr. 3-1407)
Mondelinge vraag van mevrouw Nele Jansegers aan de minister van Mobiliteit over «de mogelijke oplossing voor de praalwagens» (nr. 3-1418)
Mondelinge vraag van mevrouw Amina Derbaki Sbaï aan de minister van Werk over «de wachtuitkeringen voor jonge werklozen» (nr. 3-1409)
Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de vice-eersteminister en minister van Justitie over «het drugsplan te Luik» (nr. 3-1411)
Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de medische verstrekking van heroïne in Luik» (nr. 3-1417)
Mondelinge vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het rookverbod in restaurants» (nr. 3-1419)
Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap over «de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap» (nr. 3-1420)

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met het oog op de integratie van de kleine risico's in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de zelfstandigen (Stuk 3-2025) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid met betrekking tot bepalingen inzake het gerechtspersoneel van het niveau A, de griffiers en de secretarissen en inzake de rechterlijke organisatie (Stuk 3-2009)

Wetsontwerp tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van de griffiers van de rechterlijke orde, de referendarissen bij het Hof van Cassatie en de referendarissen en de parketjuristen bij de hoven en rechtbanken (Stuk 3-2010)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid met betrekking tot bepalingen inzake het gerechtspersoneel van het niveau A, de griffiers en de secretarissen en inzake de rechterlijke organisatie (Stuk 3-2009)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van de griffiers van de rechterlijke orde, de referendarissen bij het Hof van Cassatie en de referendarissen en de parketjuristen bij de hoven en rechtbanken (Stuk 3-2010)

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de geschillen inzake de toewijzing, de herziening en de weigering van de materiële hulp (Stuk 3-1939)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voorstel van resolutie over het beleid inzake microfinanciering (van mevrouw Sabine de Bethune c.s., Stuk 3-1582)

Bespreking

Stemmingen

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met het oog op de integratie van de kleine risico's in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de zelfstandigen (Stuk 3-2025) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid met betrekking tot bepalingen inzake het gerechtspersoneel van het niveau A, de griffiers en de secretarissen en inzake de rechterlijke organisatie (Stuk 3-2009)
Wetsontwerp tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van de griffiers van de rechterlijke orde, de referendarissen bij het Hof van Cassatie en de referendarissen en de parketjuristen bij de hoven en rechtbanken (Stuk 3-2010)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de geschillen inzake de toewijzing, de herziening en de weigering van de materiële hulp (Stuk 3-1939)
Voorstel van resolutie over het beleid inzake microfinanciering (van mevrouw Sabine de Bethune c.s., Stuk 3-1582)

Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de vice-eersteminister en minister van Justitie over «de toestand van de Duitstalige gedetineerden wat betreft de strafuitvoering» (nr. 3-2119)

Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de vice-eersteminister en minister van Justitie over «de gevangenis van Merksplas» (nr. 3-2116)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eersteminister en minister van Justitie over «de versoepeling van het gokverbod op het pokerspel» (nr. 3-2131)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de minister van Werk over «de juridische onzekerheid van het scholingsbeding» (nr. 3-2128)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «het tekort aan bedrijfsartsen bij de federale overheidsdiensten» (nr. 3-2129)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de vice-eersteminister en minister van Financiën over «de eventuele toekenning van incentives aan het personeel van de FOD Financiën dat is aangewezen voor een buitendienst op het grondgebied van een grote agglomeratie» (nr. 3-2125)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de vice-eersteminister en minister van Financiën over «het gevolg dat is gegeven aan het arrest van het Arbitragehof van 11 januari 2007 dat sommige bepalingen betreffende de verpakkingsheffing nietig verklaart» (nr. 3-2127)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de sancties ten opzichte van de Palestijnse Autoriteit» (nr. 3-2124)

Vraag om uitleg van de heer Jan Steverlynck aan de vice-eersteminister en minister van Financiën over «de aanpassing van de berekening van de belastingverlaging op de pensioenen» (nr. 3-2121)

Vraag om uitleg van de heer Jan Steverlynck aan de minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen over «de uitkering van een welvaartsbonus voor gepensioneerden» (nr. 3-2114).

Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de minister van Landsverdediging over «het kamp van Elsenborn» (nr. 3-2120)

Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de minister van Mobiliteit over «het voornemen van de Gewesten om een autowegenvignet in te voeren» (nr. 3-2123)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Niet-evocaties
Boodschappen van de Kamer
Indiening van wetsontwerpen
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Arbitragehof - Beroepen
Europees Parlement