3-1146/7

3-1146/7

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

28 FEBRUARI 2007


Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1, 35 en 39 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde de strafmaat te verhogen in geval van dierenmishandeling en seks met dieren te verbieden


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW DE ROECK EN DE HEER SEMINARA


De plenaire vergadering van de Senaat keurde op 14 december 2006 het geamendeerde wetsvoorstel van mevrouw Defraigne goed met 57 stemmen bij 1 onthouding en zond het diezelfde dag over aan de Kamer van volksvertegenwoordigers.

De Kamer heeft dit ontwerp met 87 stemmen bij 34 onthoudingen geamendeerd en het opschrift ervan gewijzigd tijdens de plenaire vergadering van 8 februari jl. Met name werd een artikel ingevoegd dat artikel 1 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren vervangt. Bovendien werd artikel 3 (vroeger artikel 2) van het ontwerp in die zin gewijzigd dat in artikel 35 van de wet van 14 augustus 1986 een bepaling wordt ingevoegd met betrekking tot seks met dieren. Ook het opschrift werd in die zin aangepast. Het geamendeerde ontwerp werd op 9 februari teruggezonden naar de Senaat.

De commissie voor de Sociale Aangelegenheden besprak het geamendeerde wetsontwerp tijdens haar vergadering van 28 februari 2007, met toepassing van de artikelen 81, derde lid, en 79, eerste lid, van de Grondwet.

Overeenkomstig artikel 64 van het Reglement van de Senaat, werd de commissie slechts gevat voor de bepalingen die door de Kamer werden geamendeerd of toegevoegd en die nieuw zijn in vergelijking met het aanvankelijk aangenomen wetsontwerp en, wat betreft andere bepalingen, alleen om de redactie te verbeteren of de tekst in overeenstemming te brengen met het geheel en zonder nieuwe inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Mevrouw De Schamphelaere wijst erop dat alles wat met seksuele handelingen te maken heeft het voorwerp uitmaakt van een apart hoofdstuk in het Strafwetboek. Zij betreurt dat de strafrechtelijke aansprakelijkheid inzake seks met dieren in de wet op het dierenwelzijn wordt geregeld, daar waar een invoeging van een dergelijke bepaling in het Strafwetboek vanuit legistiek oogpunt meer wenselijk was geweest met het oog op een betere co÷rdinatie van het strafrecht.

De commissie besliste met 8 stemmen bij 1 onthouding om in te stemmen met het wetsontwerp in zijn geheel, zoals het door de Kamer van volksvertegenwoordigers werd overgezonden.

Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteurs voor het opstellen van een mondeling verslag aan de plenaire vergadering.

De rapporteurs, De voorzitter,
Jacinta DE ROECK.
Franco SEMINARA.
Annemie VAN de CASTEELE.