3-194

3-194

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 14 DECEMBER 2006 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van voorstellen

Wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen (Stuk 3-1919)

Voorstel tot terugzending

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Ludwig Vandenhove aan de vice-eersteminister en minister van Justitie over «de privacy van de penitentiaire beambten» (nr. 3-1330)

Verwelkoming van een buitenlandse delegatie

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Ludwig Vandenhove aan de vice-eersteminister en minister van Justitie over «de privacy van de penitentiaire beambten» (nr. 3-1330) - Vervolg
Mondelinge vraag van de heer Josy Dubié aan de minister van Landsverdediging over «de voortgang van het proces tegen de firma TotalFinaElf» (nr. 3-1328)

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol Nr. 7 bij het Verdrag ter Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, gedaan te Straatsburg op 22 november 1984 (Stuk 3-1760)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp betreffende de toetreding van België tot het Protocol van 1988 aangaande het Internationaal Verdrag van 1974 voor de beveiliging van mensenlevens op zee, gedaan te Londen op 11 november 1988 (Stuk 3-1846)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Burgerlijk Verdrag inzake corruptie, gedaan te Straatsburg op 4 november 1999 (Stuk 3-1847)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Tweede Aanvullend Protocol, ondertekend te Brussel op 11 oktober 2004, tot wijziging van de Overeenkomst tussen België en Italië tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting op het gebied van belastingen naar het inkomen, en het Slotprotocol, ondertekend te Rome op 29 april 1983 (Stuk 3-1865)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) van 9 mei 1980, gedaan te Vilnius op 3 juni 1999 (Stuk 3-1866)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Bilateraal Akkoord over wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de douane tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Madagaskar, ondertekend te Brussel op 26 februari 2003 (Stuk 3-1867)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Mauritius inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 30 november 2005 (Stuk 3-1869)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Ontwerp van bijzondere wet houdende de toekenning van een bijzondere eenmalige toelage ten voordele van de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (Stuk 3-1964)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende de toekenning van een bijzondere eenmalige toelage ten voordele van de Duitstalige Gemeenschap (Stuk 3-1965)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering met het oog op de heropening van de rechtspleging in strafzaken (Stuk 3-1769)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot oprichting van een Kruispuntbank van honden en tot instelling van een Adviesraad inzake gevaarlijke honden (van mevrouw Annemie Van de Casteele c.s., Stuk 3-697)

Wetsvoorstel betreffende de gevaarlijke honden (van mevrouw Anne-Marie Lizin, Stuk 3-127)

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, door middel van de invoering van maatregelen inzake de gevaarlijke honden (van de heer Christian Brotcorne, Stuk 3-718)

Wetsvoorstel tot wijziging van de dierenbeschermingswet en de nieuwe gemeentewet met betrekking tot de registratie van bijtincidenten met honden (van de heer Wouter Beke, Stuk 3-1745)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Luc Paque aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de overeenkomsten voor logistieke ondersteuning» (nr. 3-1325)
Mondelinge vraag van de heer François Roelants du Vivier aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de terugbetaling van Herceptin» (nr. 3-1323)
Mondelinge vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de haalbaarheidsstudie inzake een Belgisch centrum voor hadrontherapie» (nr. 3-1332)
Mondelinge vraag van mevrouw Jacinta De Roeck aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de subsidiëring van projecten inzake geweld binnen het gezin» (nr. 3-1329)
Mondelinge vraag van mevrouw Joëlle Kapompolé aan de vice-eersteminister en minister van Financiën over «de geboekte vorderingen bij de hervorming van het spaarboekje» (nr. 3-1326)
Mondelinge vraag van de heer Etienne Schouppe aan de vice-eersteminister en minister van Financiën over «de op te richten naamloze immobiliënvennootschap Fedimmo» (nr. 3-1327)
Mondelinge vraag van de heer Christian Brotcorne aan de vice-eersteminister en minister van Financiën over «de toegang tot de data room van de Fedimmo-operatie» (nr. 3-1331)
Mondelinge vraag van mevrouw Annemie Van de Casteele aan de minister van Werk over «de gevolgen van de ontslagen bij Volkswagen Vorst» (nr. 3-1333)

Motie van Orde

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de eventuele verboden afspraken in de sector van de mobiele telefonie die aan de Raad voor de Mededinging zouden moeten worden voorgelegd» (nr. 3-1324)
Mondelinge vraag van de heer Luc Willems aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven over «de evaluatie van het proefproject gratis woon-werkverkeer op de parkings van de NMBS» (nr. 3-1322)

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 35 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde de strafmaat te verhogen in geval van dierenmishandeling (van mevrouw Christine Defraigne, Stuk 3-1146)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voorstel van resolutie betreffende wetenschappelijke alternatieven voor dierproeven in het biomedisch onderzoek (van de heer Philippe Mahoux, Stuk 3-1843)

Bespreking

Voorstel van resolutie betreffende het Belgisch beleid inzake de Economische Partnerschapsovereenkomsten (EPO's) tussen de Europese Unie en de ACS-landen (van de heer Pierre Galand en mevrouw Joëlle Kapompolé, Stuk 3-1877)

Bespreking

Wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen (Stuk 3-1919)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voordracht van kandidaten voor het ambt van assessor (N) bij de afdeling wetgeving van de Raad van State

Commissie van toezicht op de verrichtingen van de Deposito- en Consignatiekas

Ontslag van een senator

Stemmingen

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol Nr. 7 bij het Verdrag ter Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, gedaan te Straatsburg op 22 november 1984 (Stuk 3-1760)
Wetsontwerp betreffende de toetreding van België tot het Protocol van 1988 aangaande het Internationaal Verdrag van 1974 voor de beveiliging van mensenlevens op zee, gedaan te Londen op 11 november 1988 (Stuk 3-1846)
Wetsontwerp houdende instemming met het Burgerlijk Verdrag inzake corruptie, gedaan te Straatsburg op 4 november 1999 (Stuk 3-1847)
Wetsontwerp houdende instemming met het Tweede Aanvullend Protocol, ondertekend te Brussel op 11 oktober 2004, tot wijziging van de Overeenkomst tussen België en Italië tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting op het gebied van belastingen naar het inkomen, en het Slotprotocol, ondertekend te Rome op 29 april 1983 (Stuk 3-1865)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) van 9 mei 1980, gedaan te Vilnius op 3 juni 1999 (Stuk 3-1866)
Wetsontwerp houdende instemming met het Bilateraal Akkoord over wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de douane tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Madagaskar, ondertekend te Brussel op 26 februari 2003 (Stuk 3-1867)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Mauritius inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 30 november 2005 (Stuk 3-1869)
Wetsontwerp houdende de toekenning van een bijzondere eenmalige toelage ten voordele van de Duitstalige Gemeenschap (Stuk 3-1965)
Wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen (Stuk 3-1919)
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering met het oog op de heropening van de rechtspleging in strafzaken (Stuk 3-1769)
Wetsvoorstel tot oprichting van een centrale gegevensbank van honden en houdende diverse bepalingen om incidenten met honden te voorkomen (van mevrouw Annemie Van de Casteele c.s., Stuk 3-697)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 35 en 39 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde de strafmaat te verhogen in geval van dierenmishandeling (van mevrouw Christine Defraigne, Stuk 3-1146)
Voorstel van resolutie betreffende wetenschappelijke alternatieven voor dierproeven in het biomedisch onderzoek (van de heer Philippe Mahoux, Stuk 3-1843)
Voorstel van resolutie betreffende het Belgisch beleid inzake de Economische Partnerschapsovereenkomsten (EPA's) tussen de Europese Unie en de ACS-landen (van de heer Pierre Galand en mevrouw Joëlle Kapompolé, Stuk 3-1877)
Ontwerp van bijzondere wet houdende de toekenning van een bijzondere eenmalige toelage ten voordele van de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (Stuk 3-1964)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de vice-eersteminister en minister van Justitie over «het toekennen van verloven voor zending aan de leden van de griffies en parketten» (nr. 3-1980)

Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de vice-eersteminister en minister van Financiën over «de giften in geld» (nr. 3-1990)

Vraag om uitleg van de heer Luc Willems aan de vice-eersteminister en minister van Justitie over «de bevrijding van de borgsteller» (nr. 3-1986)

Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken en aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de commissie Geschillen in de reissector» (nr. 3-1989)

Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over «de aanwerving van neutrale call-takers bij het Centrum voor informatie en communicatie (CIC) voor de provincie Luik» (nr. 3-1973)

Vraag om uitleg van de heer Luc Willems aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de kostprijs van het Belgische drinkwater» (nr. 3-1971)

Vraag om uitleg van mevrouw Margriet Hermans aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de Belgische ruimtevaartindustrie en de vestiging van het hoofdkantoor van Galileo» (nr. 3-1981)

Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de afschaffing van het drievoudige uurtarief» (nr. 3-1988)

Vraag om uitleg van mevrouw Annemie Van de Casteele aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de samenstelling van het Raadgevend Comité bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten» (nr. 3-1970)

Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het opduiken van gevallen van blauwtong» (nr. 3-1972)

Vraag om uitleg van mevrouw Margriet Hermans aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de permanente rimpelvullers» (nr. 3-1993)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eersteminister en minister van Justitie over «de uitvoering van het Phenixproject» (nr. 3-1994)

Vraag om uitleg van mevrouw Annemie Van de Casteele aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de Provinciale Geneeskundige Commissies» (nr. 3-1991)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over «de problemen die de federale snelwegpolitie ondervindt» (nr. 3-1975)

Vraag om uitleg van mevrouw Annemie Van de Casteele aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het gebruik van Farmanetgegevens door verzekeringsinstellingen om het voorschrijfgedrag van artsen bij te sturen en patiënten proactief aan te schrijven over hun geneesmiddelenconsumptie» (nr. 3-1995)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «een mogelijke wildgroei aan hartcentra» (nr. 3-1984)

Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «verkrachtingen als oorlogsstrategie» (nr. 3-1977)

Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan de minister van Mobiliteit over «commerciële nummerplaten» (nr. 3-1978)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven over «de geluidsoverlast bij de uitbouw van de GEN-lijn 50A Brussel-Denderleeuw» (nr. 3-1985).

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocatie
Niet-evocaties
Boodschappen van de Kamer
Informele mededeling van een verdrag
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Beroepen