3-193

3-193

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Proposition de résolution relative à la lutte contre la pauvreté infantile (de Mme Olga Zrihen, Doc. 3-1629)

Discussion

(Pour le texte adopté par la commission des Affaires sociales, voir document 3-1629/4.)

Mevrouw Jacinta De Roeck (SP.A-SPIRIT), rapporteur. - Dit voorstel van resolutie werd op 21 maart 2006 door collega Zrihen ingediend. De commissie voor de Sociale Aangelegenheden heeft het op 10 mei en 22 november in aanwezigheid van minister Dupont besproken.

Om het schrijnende probleem van de kinderarmoede grondig aan te pakken formuleert het voorstel zeven aanbevelingen voor de federale regering. Zo moet het probleem nauwkeurig juridisch worden omschreven en deskundig worden opgevolgd om een wetenschappelijke onderbouw te bieden voor een ononderbroken beleid van armoedebestrijding door de verschillende overheden. Het moet een prominente plaats krijgen in het nationale plan Sociale Insluiting. Bij elke opmaak van de begroting moet aandacht gaan naar de impact ervan op de materiële welstand van kinderen. Het Scandinavische model kan zowel door ons land als door de Europese Unie als leidraad worden gehanteerd. Een regelmatige follow-up van de resultaten is een ander cruciaal beleidsinstrument om de doelstellingen, met name het verminderen van de kinderarmoede, te realiseren. Het doorbreken van de structurele armoede waarin kinderen al vanaf hun geboorte gedompeld zijn, kan daarbij een belangrijke hefboom zijn. Voor deze specifieke bevolkingsgroep is een specifieke strategie nodig.

De collega's Van de Casteele en De Schamphelaere wezen op twee belangrijke aandachtspunten. De overheid moet armen duurzame werkgelegenheidskansen verschaffen en maatregelen uitvaardigen die de combinatie tussen arbeid en gezin draaglijker moeten maken. Bovendien dient ze een specifieke strategie uit te werken voor migrantengezinnen, die vaak dubbel worden getroffen. Kinderarmoede is vaak een gekleurde armoede.

Zowel de twee amendementen als het geamendeerde voorstel van resolutie werden door de negen aanwezige commissieleden goedgekeurd. Ik dank de initiatiefneemster van het voorstel en de diensten van de Senaat. Ik vertrouw erop dat de bevoegde minister ervoor zorgt dat deze resolutie geen dode letter blijft.

Tot slot wil nog enkele persoonlijke bedenkingen geven. Op 5 december werd in Antwerpen het 15de jaarboek Armoede voorgesteld. Er werden onthutsende cijfers gegeven. Eén op tien Belgen is arm en één op drie, bijna één op twee, niet-Europese allochtonen is arm. Zestien procent kinderen onder vijftien jaar is arm. Dat percentage ligt drie procent hoger dan twee jaar geleden. Dit is de situatie in ons welvarend land!

Ondanks alle inspanningen daalt het armoedecijfer niet. Integendeel! De kloof tussen arm en rijk wordt groter en steeds meer kinderen zijn arm. Voor een kind betekent opgroeien in armoede minder onderwijskansen. Dat legt een hypotheek op de arbeidskansen later. Een arm kind is ook minder gezond, heeft minder toegang tot preventie - denken we maar aan de problematiek van zwaarlijvigheid - en minder toegang tot sport, cultuur, ontspanning en een sociaal netwerk.

Als we de generatiekloof willen aanpakken, moeten we ons toespitsen op kinderen en vooral op gezinnen met kinderen. We weten allemaal dat deze resolutie niets uithaalt als niet alle bevoegde overheden op alle bestuursniveaus meewerken. Ik verwijs dus ook naar de gemeenschappen, de gewesten, de steden, de gemeenten. De eensgezindheid bij de senatoren was duidelijk. Over één ding zijn we het eens: armoede moet worden aangepakt en zeker armoede bij kinderen. Geen enkel kind kiest ervoor arm geboren te worden en geen enkel kind kiest ervoor arm te blijven.

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CD&V). - Ik dank de rapporteur dat ze mijn opmerking in verband met de migrantengezinnen heeft weergegeven. Deze families verdienen een specifieke benadering omdat ze het extra moeilijk hebben en veel vaker dan andere gezinnen onder de armoedegrens leven.

Kinderen in armoede mogen niet geïsoleerd worden benaderd, maar in gezinsverband. Door de denataliteit verlaagt het aandeel van de kinderbijslag in onze sociale zekerheid jaarlijks. We zouden de gezinsbijslagen misschien op een voldoende hoog niveau kunnen brengen om armoede in gezinnen weg te werken.

-La discussion est close.

-Il sera procédé ultérieurement au vote sur l'ensemble de la proposition de résolution.