3-1146/4

3-1146/4

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

29 NOVEMBER 2006


Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 35 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde de strafmaat te verhogen in geval van dierenmishandeling


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE AANGELEGENHEDEN


Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 35 en 39 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde de strafmaat te verhogen in geval van dierenmishandeling

(Nieuw opschrift)


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

In artikel 35 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, gewijzigd door de wetten van 26 maart 1993, 4 mei 1995 en 23 juni 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

A) het 1º wordt opgeheven;

B) het artikel wordt aangevuld met het volgende lid :

« Onverminderd de toepassing, in voorkomend geval, van strengere straffen bepaald bij het Strafwetboek, wordt gestraft met gevangenisstraf van één maand tot zes maanden en met geldboete van 26 euro tot 1 000 euro of met een van die straffen alleen, hij die wetens handelingen pleegt waarin deze wet niet voorziet en die tot doel hebben dat een dier nutteloos omkomt of nutteloos een verminking, een letsel of pijn ondergaat. ».

Art. 3

Artikel 39 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, gewijzigd bij de wet van 4 mei 1995, wordt vervangen als volgt :

« Art. 39. — § 1. Bij herhaling binnen drie jaar na de vorige veroordeling wegens één der misdrijven bepaald bij de artikelen 35, eerste lid, en 36, worden de gevangenisstraffen en de geldboetes verdubbeld.

§ 2. Bij herhaling binnen drie jaar na de vorige veroordeling wegens een misdrijf bepaald bij artikel 35, tweede lid, wordt het maximum van de gevangenisstraf verhoogd tot één jaar en wordt de geldboete verdubbeld.

§ 3. De rechtbank kan daarenboven in die gevallen de sluiting bevelen van de inrichting waar de misdrijven werden gepleegd, definitief of voor een termijn van twee maanden tot vijf jaar. »