3-191

3-191

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 30 NOVEMBRE 2006 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Erika Thijs au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur sur «le rapport d'activités 2005 de la police fédérale» (nº 3-1928)

M. le président. - M. Vincent Van Quickenborne, secrétaire d'État à la Simplification administrative, adjoint au premier ministre, répondra.

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - Enige tijd geleden gaf de heer Vandeplas een uitgebreide uiteenzetting over het activiteitenverslag van de federale politie 2005 in de commissie Binnenlandse Zaken.

In het hoofdstuk Human Resource Management geven de cijfers 2005 aan dat in totaal 1.286 personen deelnamen aan de georganiseerde selectieproeven voor externen in het operationeel kader: 1.255 personen voor het agentenkader, 474 voor het basiskader, 707 voor het gespecialiseerd middenkader en 740 voor het officierskader. Er wordt echter geen opsplitsing gemaakt naargelang van het geslacht. Hoeveel vrouwelijke deelnemers waren er voor elk van deze proeven?

Voor alle categorieën werden er in totaal 1.938 nieuwe personeelsleden in dienst genomen. Hier wordt evenmin een opsplitsing gemaakt naar geslacht. Hoeveel vrouwelijke kandidaten werden er aangeworven in de diverse personeelsformaties? Komt deze verhouding overeen met het aantal vrouwen dat deelnam aan de selectieproeven?

Wat betreft het aantal studenten in zowel de Federale school als de Rechercheschool, de officierenschool en de erkende scholen, wordt evenmin een onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. Hoeveel vrouwelijke studenten zijn er? Wat is de verhouding ten opzichte van het aantal mannelijke studenten? Wat is de uitstroom van de vrouwelijke studenten per school of als geheel? Wat is de verhouding ten opzichte van de uitstroom van mannelijke studenten?

De heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister. - De minister zal u het detail van zijn antwoord schriftelijk overhandigen.

U zal daarbij vaststellen dat voor de inspecteurs 30% van de kandidaten en van de geslaagden vrouw is. Bij de agenten bedraagt deze percentages ongeveer 33%. Bij de aspirant-officieren vormen de vrouwen 49% van de kandidaten, maar 55% van de geslaagden.

Het aandeel van vrouwen neemt inderdaad snel toe. In de lopende officierenopleiding, waar ook kandidaten die extern promotie maken deel van uitmaken, is nog maar 29% vrouw. In de nieuwe lichting aspirant-inspecteurs van de Oost-Vlaamse politieschool overtreft het aantal vrouwen voor de eerste maal het aantaal mannen. Dat is misschien uitzonderlijk, maar het wijst op de tendens dat de samenstelling van de politie steeds meer overeenstemt met de bevolkingssamenstelling.

M. le président. - L'ordre du jour de la présente séance est ainsi épuisé.

La prochaine séance aura lieu le jeudi 7 décembre à 10 h.

(La séance est levée à 18 h 00.)