3-191

3-191

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 30 NOVEMBRE 2006 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Yves Buysse à la vice-première ministre et ministre de la Justice et au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur sur «la possibilité dont dispose la police fédérale d'utiliser les véhicules confisqués comme voiture de service» (nº 3-1943)

Mme la présidente. - M. Vincent Van Quickenborne, secrétaire d'État à la Simplification administrative, adjoint au premier ministre répondra.

De heer Yves Buysse (VL. BELANG). - Eind 2002 werd met een programmawet de wet aangepast om de federale politie de mogelijkheid te geven auto's die door het parket in beslag worden genomen, tijdelijk te kunnen gebruiken als anoniem dienstvoertuig. Dat was een goed idee.

Uit het antwoord op mijn schriftelijke vraag van 27 juni jongstleden blijkt dat, bijna vier jaar na de goedkeuring van de programmawet van 2002, de bepalingen van de wet momenteel nog niet in de praktijk worden toegepast. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn er nog technische hinderpalen om de bepalingen van de programmawet in de praktijk te brengen. Daarover wordt blijkbaar nog steeds overleg gepleegd tussen de diensten van de FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Justitie.

Wat zijn die hinderpalen? Hoever staat het overleg tussen die beide FOD's? Wanneer zal het systeem eindelijk in de praktijk kunnen worden gebracht?

(M. Staf Nimmegeers, premier vice-président, prend place au fauteuil présidentiel.)

De heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister. - Tot op heden werden nog geen in beslag genomen voertuigen aan de federale politie toegewezen. Dergelijke voertuigen gebruiken ligt minder voor de hand dan het op het eerste gezicht lijkt. De eigenaar kan immers rechtsmiddelen aanwenden die zouden kunnen leiden tot een schadevergoeding en die het onmogelijk maken om het voertuig te blijven inzetten. Bovendien kunnen bepaalde voertuigen, zoals die met een vervalst chassisnummer, gewoonweg niet wettelijk ingeschreven worden.

In samenwerking met de FOD Justitie en het Centraal Orgaan voor inbeslagneming en verbeurdverklaring wordt onderzocht of het mogelijk is in beslag genomen voertuigen door de politie te laten gebruiken mits de juridische eigenaar ermee akkoord gaat.

Krachtens de artikelen 468 en 469 van de programmawet van 24 december 2002 kan alleen het parket een eindbeslissing nemen om de federale politie toe te staan een in beslag genomen voertuig te gebruiken en dit conform de richtlijnen van de minister van Justitie.

Zoals in mijn antwoord op uw schriftelijke vraag van 27 juni herhaal ik dat de politie wel degelijk gebruik maakt van voertuigen die ingevolge een gerechtelijke beslissing werden verbeurd verklaard.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BELANG). - Voor de zoveelste keer komt de staatssecretaris hier een antwoord voorlezen. Dat op zich is zijn schuld niet, maar de manier waarop hij de tekst afdreunt, getuigt wel van zijn minachting voor de vraagsteller. Van de uitvoerende macht mogen we ten minste eerbied verwachten voor welk parlementslid dan ook dat vragen stelt.

Staatssecretaris Van Quickenborne, die op dit ogenblik natuurlijk weer met andere dingen bezig, raffelt de antwoorden van de ministers af met de uitgesproken bedoeling zich zo onverstaanbaar mogelijk te maken. Mijnheer de voorzitter, ik weet niet of u het antwoord heb begrepen, maar ik heb er niets van verstaan.

Staatssecretaris Kafka is zijn politieke loopbaan in deze assemblee begonnen en zijn houding is precies daarom des te onwaardiger. Dit is ronduit kafkaiaans.

De heer Yves Buysse (VL. BELANG). - Terwijl de staatssecretaris Pacman of een ander computerspelletje speelt, zou ik ook zelf nog even willen reageren.

De heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister. - Ik ben aan het werken, mijnheer Buysse.

De heer Yves Buysse (VL. BELANG). - Mocht u uw werk ernstig nemen, dan zou u op een deftige manier op onze vragen antwoorden, mijnheer de staatssecretaris.

De heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister. - Ik lees het antwoord en u moet luisteren.

De heer Yves Buysse (VL. BELANG). - Mijnheer de staatssecretaris, vraag gerust eens aan de tolken of ze u kunnen volgen?

De grond van de zaak is dat uw partijgenoot, de heer Verwilghen, in 2002 een wet door Kamer en Senaat heeft gedrukt, maar dat de uitvoering ervan nog steeds op zich laat wachten. Elke politiezone en ook de federale politie geven heel veel geld uit aan voertuigen. De verbeurdverklaarde voertuigen staan nu ergens te roesten en de regering slaagt er niet in ze op een wettelijke manier in gebruik te laten nemen. Zoals steeds geeft Justitie Binnenlandse Zaken de schuld, en omgekeerd.