Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-62

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid

Vraag nr. 3-4259 van mevrouw Talhaoui d.d. 2 februari 2006 (N.) :
Overheidsinstellingen en -bedrijven. — Vertegenwoordiging van vrouwen in de raden van bestuur.

We leven momenteel in een tijd waarin er in verschillende landen van de wereld eindelijk vrouwelijke staatshoofden komen (Duitsland, Finland, Chili, Liberia). Toch blijven vrouwen ondervertegenwoordigd op de hoogste beslissingsniveaus, zowel in overheidsinstellingen als in de private ondernemingen. Er is ondanks de goede bedoelingen slechts een zeer trage evolutie merkbaar.

Zo komt er begin dit jaar op het Vlaamse niveau een nieuw eenheidsdecreet voor om de vertegenwoordiging van vrouwen in de raden van bestuur en de adviesorganen van de Vlaamse overheid te verzekeren. Uit onderzoek van het Belgian Governance Institute (BGI) blijkt dat vrouwen ondanks de bestaande decretale verplichting ondervertegenwoordigd zijn. Ook de verplichting om bij een vacature zowel een mannelijke als een vrouwelijke kandidaat voor te stellen, wordt niet stipt nageleefd. Het decreet bepaalt dat maximum twee op de drie van de bestuurders van hetzelfde geslacht mogen zijn. De raden van bestuur blijken gemiddeld 3,6 vrouwelijke bestuurders te tellen tegen 9,3 mannelijke. Die verhouding voldoet niet aan de eisen van het decreet. Drie instellingen (14 %) hebben zelfs helemaal geen vrouwelijke bestuurders. Ondanks de zwakke cijfers doen de raden van bestuur van de Vlaamse overheidsinstellingen het toch beter dan de beursgenoteerde bedrijven.

Op Europees vlak heb ik weet van de cijfers in Noorwegen. Daar bestaan de bestuursraden van de overheidsbedrijven voor 45 % uit vrouwen en wordt de overheid voor de helft bestuurd door vrouwelijke ministers. Men neemt er ook initiatieven om de aanwezigheid van vrouwen in de 500 beursgenoteerde bedrijven te stimuleren. De helft van die ondernemingen heeft op dit moment geen enkel vrouwelijk bestuurslid.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Hoeveel vrouwen staan aan het hoofd van de federale overheidsinstellingen en -bedrijven (behalve regering, parlement en federale en programmatorische overheidsdiensten), met name bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT), het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI), het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS), de Belgische dienst voor buitenlandse handel (BDBH), de Raad van State, enz. ? Hoeveel zitten er in de bestuursraden ? Hoe staat de u tegenover quota of streefcijfers voor overheidsbedrijven ?

2. Heeft u toekomstige plannen of acties in gedachten in navolging van de Vlaamse regering ? Zo ja, welke ?

3. Hoe staat u tegenover streefcijfers of quota voor privé-bedrijven ?

4. Zal u hierover contact opnemen met de minister van Ambtenarenzaken, Sociale Integratie, Grootstedelijk Beleid en Gelijke Kansen ?