3-172

3-172

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 22 JUIN 2006 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Proposition de résolution concernant les problèmes auxquels sont confrontés les voyageurs qui transitent par la Bulgarie (de Mme Fatma Pehlivan et M. Staf Nimmegeers, Doc. 3-1454)

Discussion

(Pour le texte adopté par la commission des Relations extérieures et de la Défense, voir document 3-1454/4.)

Mme la présidente. - M. Cornil se réfère à son rapport écrit.

De heer Hugo Coveliers (Onafhankelijke). - Deze resolutie hoort hier weer helemaal niet thuis. Blijkbaar zijn mevrouw Pehlivan en de heer Nimmegeers op reis geweest en hebben ze problemen gehad bij de overgang van de grens van Bulgarije naar Turkije. Uit de stijl van dit reisverslag blijkt vooral hoe discriminerend de schrijvers ervan wel denken.

Blijkbaar zijn er aan die grens lange wachttijden en op pagina 2 van het verslag lees ik: `Het lid vermeldt dat ze zelfs met haar parlementaire dienstpas ook problemen ondervond om de grens over te steken.' Dat ontbrak er nog maar aan. Als anderen problemen ondervinden, waarom zou iemand met een parlementaire dienstpas van België dan geen problemen mogen ondervinden? Dat is zuiver discriminatoir denken!

Verder klaagt het verslag de corruptie in Bulgarije aan. Die bestaat uiteraard. In het kader van een Europees programma had ik vanmiddag de gelegenheid om een gesprek te voeren met een Bulgaarse journaliste over de corruptie in haar land. Ook al is die corruptie niet gering, toch vind ik het potsierlijk dat een land als België, dat steeds dieper zakt op de rangschikking van Transparency International, de NGO die onderzoek doet naar de corruptieperceptie, en stilaan de plaats van Bulgarije nadert, advies wil geven over de aanpak van de corruptie in Bulgarije. België is vertrokken op de negentiende plaats en zakt steeds dieper weg; Bulgarije is vertrokken op de 66ste plaats, kwam in 2002 op de 46ste en nadert België met rasse schreden. Mocht in de resolutie tegelijkertijd worden aangedrongen op bestrijding van de corruptie in België, dan zou ik nog akkoord kunnen gaan. Mocht België er zich bovendien toe verbinden om de Belgen aan te pakken die zich in Bulgarije aan corruptie schuldig maken, dan zou ik de resolutie zelfs toejuichen. Ga maar eens na wie in Bulgarije de grote investeerders zijn.

In de strijd tegen corruptie en omkoperij een middel zien om de grensovergang te versoepelen, lijkt me bijzonder hypocriet.

De heer Vandenberghe heeft terecht beklemtoond dat het woord `onverwijld' een politieke bijbetekenis heeft gekregen in dit land. Precies om die reden moet dat woord erin blijven staan. Zo toont men aan dat `onverwijld' `onverwijld' is en niet de kwalificatie die de Belgische regering toepast inzake een arrest van het Arbitragehof.

Ik zal tegen de resolutie stemmen omdat ze hypocriet is.

De heer Luc Willems (VLD). - In de Europese Parlementaire Unie ben ik verantwoordelijk voor de betrekkingen met Bulgarije. Spijtig genoeg kon ik niet aanwezig zijn op de vergadering van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen, omdat ik de conferentie over ruimtevaart moest voorzitten.

Ook mij baart deze resolutie zorgen, zij het niet om dezelfde redenen als de heer Coveliers.

De resolutie is eenzijdig en gaat voorbij aan de vele inspanningen die vandaag worden geleverd.

Met het oog op de toetreding van Bulgarije op 1 januari 2007, of misschien 1 januari 2008, evalueert de Europese Unie vandaag de corruptie in het land op grond van zo'n vijfentwintig criteria. In dit verband staan er twee interessante documenten op het internet. Ten eerste, een rapport van januari 2006 van het Bulgaarse ministerie van Binnenlandse Zaken voor de Europese Unie wijdt een groot hoofdstuk aan de grensproblemen.

Vervolgens is er het monitoringverslag van Bulgarije, dat in mei 2006 aan de Europese Commissie werd voorgelegd, en waarin staat dat corruptie in Bulgarije een probleem blijft, hoewel er al veel vooruitgang werd geboekt. Sinds 1999 zijn bijvoorbeeld al 35 politici en een reeks ambtenaren en magistraten in verdenking gesteld of in de gevangenis beland.

Ik vind de resolutie te eenzijdig en gericht tegen een lidstaat waarvan wij hier enkele maanden geleden ter gelegenheid van de goedkeuring van het toetredingsverdrag van Bulgarije en Roemenië de lof hebben gezongen. Ik betreur dat in de resolutie een taal wordt gehanteerd die eerder in congresteksten thuishoort dan in een resolutie van de Senaat, die zich aanmatigt aan parlementaire diplomatie te willen doen.

Ik stel vast dat we er voor andere landen, bijvoorbeeld voor China, vlug bij zijn om woorden die enig misverstand zouden kunnen doen ontstaan, uit resoluties te verwijderen. Een resolutie om grensproblemen met China aan te kaarten, zou niet zo gemakkelijk worden goedgekeurd.

We moeten in onze resoluties de lat gelijk leggen voor iedereen en de geloofwaardigheid van onze assemblee proberen te behouden.

Mevrouw Fatma Pehlivan (SP.A-SPIRIT). - Ik heb deze resolutie ingediend in het kader van een dossier dat ik al drie jaar volg. Ik heb persoonlijk aan de grens problemen ondervonden. Men deinst er zelfs niet voor terug om geld te vragen aan iemand met een parlementaire pas.

Ik ben van oordeel dat iedereen zonder problemen een grens tussen twee landen moet kunnen oversteken, parlementslid of niet. Ik ben een groot voorstander van de toetreding van Bulgarije tot de Europese Unie want dat kan de Unie alleen maar versterken. We mogen onze ogen echter niet sluiten voor de problemen die zich in het land voordoen. De Europese Unie heeft de toetreding van Bulgarije met een jaar uitgesteld omdat er nog zoveel corruptie is. Wij vragen dat nog vóór de zomervakantie een einde zou worden gemaakt aan de corrupte praktijken en pesterijen aan de grens tussen Bulgarije en Turkije. Miljoenen auto's zullen in die periode immers de grens oversteken, wat heel wat geld in het laatje brengt. De corruptie wordt er onder druk in stand gehouden. Om die reden heb ik de resolutie ingediend.

M. Philippe Mahoux (PS). - Je ne vois pas qui est interpellé par la proposition de résolution : est-ce l'État bulgare, les douaniers ou les policiers bulgares ? Le texte est imprécis. J'ai l'impression que c'est le pays qui est fustigé. Il se peut que les voyageurs qui transitent par la Bulgarie soient confrontés à certains problèmes. Voici quelques années, nous avions eu connaissance de difficultés de cet ordre aux frontières bulgares.

Le gouvernement bulgare a-t-il entrepris de remédier à la situation ? Voilà la vraie question.

Il faut trouver une solution pour protéger nos compatriotes qui rentrent dans leur pays d'origine mais je trouve la résolution ambiguë. Je voudrais donc que les auteurs précisent qui est concerné, qui ils veulent atteindre, quel effort ils veulent demander au gouvernement bulgare et ce qu'ils attendent de l'Union européenne.

Il est important de faciliter le passage de nos compatriotes qui voyagent mais j'estime que la résolution devrait être plus précise par rapport aux autorités concernées.

Mme la présidente. - Vous ne proposez pas de la renvoyer en commission ?

M. Philippe Mahoux (PS). - Je ne veux pas retarder le vote mais, après avoir entendu l'intervention de M. Willems, je crois qu'il serait préférable de préciser la portée du texte. Il me semble que le report du vote d'une semaine est parfaitement envisageable. En outre, le fait de surseoir de quelques jours permettra peut-être d'arriver à un plus large consensus.

Mme la présidente. - Ou de décider de ne pas soumettre la proposition au vote en séance plénière...

De heer Karim Van Overmeire (VL. BELANG). - Toen we enige tijd geleden moesten stemmen over de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, was onze fractie de enige die daar kritische kanttekeningen bij maakte en zich afvroeg of die landen daar wel klaar voor waren. De reactie van de andere fracties kwam erop neer dat de Europese Commissie alles onder controle had via monitoring.

Het toetredingsverdrag werd goedgekeurd en daarmee gaf het parlement het enige wapen uit handen om in dit verband wat druk uit te oefenen.

Nu horen we dat die Bulgaarse grensambtenaren, die binnenkort een buitengrens van de EU moeten bewaken, corrupte schurken zijn die Belgen pesten en mensen afpersen. Als het zo erg is, waarom wisten we dat een half jaar geleden dan niet en hebben we daar geen rekening mee gehouden bij de stemming over het verdrag met betrekking tot de toetreding van Bulgarije tot de EU? In elk geval ligt de bal nu in het kamp van de Europese Commissie en van de Bulgaarse autoriteiten die erover moeten waken dat de grensambtenaren behoorlijk hun werk doen, niet alleen ten opzichte van Belgen van Turkse origine, maar ten opzichte van iedereen die de EU in of uit wil. Wij hebben de indruk dat de resolutie eerder in het Turkse parlement thuishoort, waar over dit onderwerp ongetwijfeld ook hevig gedebatteerd wordt. Het probleem heeft overigens weinig te maken met de relaties tussen België en Bulgarije, maar alles met de historische context van de Turks-Bulgaarse relaties. Ik vrees dat een resolutie als deze een precedent schept. Als we het vandaag hebben over de Belgen van Turkse origine die in Bulgarije worden gepest, dan kunnen we het morgen hebben over de Belgen van Congolese origine die in Rwanda worden gepest en volgende week over de Belgen van Georgische origine in Rusland. En zo kunnen we week na een week een resolutie over dat soort probleem behandelen. Wij zijn niet van plan daaraan mee te doen.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Onze fractie zal deze resolutie in haar huidige formulering niet goedkeuren. Ik heb grote vragen bij de overwegingen waarin gewag wordt gemaakt van onregelmatigheden aan de Bulgaars-Turkse grens. Ik wil de getuigenis van mevrouw Pehlivan niet in twijfel trekken, maar vraag me wel af welke bewijzen kunnen worden voorgelegd voor de aangehaalde feiten, waarop we ons als assemblee kunnen baseren om bepaalde overwegingen te formuleren. We hebben zelfs geen gedachtewisseling gehad met een vertegenwoordiger van Bulgarije in ons land.

De veiligheid van Belgen die naar het buitenland reizen is zeker een behartigenswaardige zaak, ook als ze de Bulgaars-Turkse grens oversteken. Toch denk ik dat de resolutie een stap te ver gaat. Wellicht zou het correcter zijn om de bevoegde minister daarover te ondervragen en naar zijn antwoord te luisteren, en ook de bevoegde Bulgaarse autoriteiten te horen. Ik pleit dus voor een zekere omzichtigheid, uit respect voor de Belgen die door Bulgarije reizen en uit respect voor de Bulgaarse autoriteiten. Gelet op die bedenkingen kan onze fractie voorliggende resolutie niet goedkeuren.

De heer Staf Nimmegeers (SP.A-SPIRIT). - Ik blijf voorstander van de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU. Door mijn vele contacten met die landen weet ik dat hun regeringen lovenswaardige pogingen doen om de hier vermelde mistoestanden te bestrijden. De Bulgaarse autoriteiten zeggen mij dat ze elke hulp in de strijd tegen maffiose praktijken met dank aanvaarden. Ze ervaren dat niet als een inmenging in binnenlandse zaken.

Mme la présidente. - Chers collègues, je propose le renvoi de cette proposition de résolution en commission.

M. Philippe Mahoux (PS). - Je préférerais que ce point soit reporté à la semaine prochaine. En effet, je crains que le renvoi en commission ne retarde trop l'examen de cette proposition, liée aux mouvements migratoires propres aux vacances d'été.

Mme la présidente. - J'ai fait cette proposition en raison des hésitations qui viennent d'être formulées. Pour le reste, aucun amendement n'a été déposé. Cette proposition de résolution peut donc être votée.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BELANG). - Als we volgende week stemmen, zal dat over dezelfde tekst zijn. Zo niet moet het voorstel naar de commissie worden teruggezonden.

-La discussion est close.

-Il sera procédé ultérieurement au vote sur l'ensemble de la proposition de résolution.