3-1495/5

3-1495/5

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

22 JUNI 2006


Wetsvoorstel tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en koninklijke en ministeriële besluiten afkomstig van de federale overheid

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW TALHAOUI


I. PROCEDURE

De commissie voor de Institutionele Aangelegenheden heeft deze twee voorstellen behandeld tijdens haar vergaderingen van 18 mei en 22 juni 2006.

Met toepassing van artikel 78 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, heeft het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, op verzoek van de voorzitter van de Senaat, op 13 maart 2006 een advies verstrekt over de beide voorstellen (zie bijlage).

Tevens werd het advies van de Raad van State ingewonnen.

II. INLEIDENDE UITEENZETTING DOOR DE HOOFDINDIENER VAN DE TWEE WETSVOORSTELLEN

A. Werkwijze

De beide voorliggende wetsvoorstellen zijn de vrucht van een langdurige, intense samenwerking met de regering van de Duitstalige Gemeenschap, de Centrale Dienst voor Duitse vertaling en de kabinetten van de eerste minister en de federale minister van Binnenlandse Zaken.

Zij zijn mee ondertekend door vertegenwoordigers van verschillende fracties uit de twee taalgroepen en kunnen dus op een ruime consensus bogen.

B. Ratio legis

De beide voorstellen strekken ertoe een einde te maken aan de onbevredigende toestand die over de jaren heen is gegroeid met betrekking tot de vertaling van federale wetgevende en verordenende normen in het Duits.

De procedure die daartoe is uitgetekend in artikel 76 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, kent echter een gebrekkige uitvoering. Bovendien doet het artikel ook juridische problemen rijzen.

In zijn arrest nr. 59/94 van 14 juli 1994 heeft het Arbitragehof dienaangaande namelijk het volgende verklaard :

« B.5.1. Artikel 76, § 1, van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, vervangen bij artikel 16 van de wet van 18 juli 1990, legt aan de arrondissementscommissaris bevoegd voor het Duitse taalgebied de verplichting op te zorgen voor het opstellen en verspreiden van de officiële vertaling in het Duits van met name de federale wetten, besluiten en verordeningen, doch « binnen de perken van de begrotingskredieten ».

Uit geen bepaling van Grondwet of wet en evenmin uit enig algemeen rechtsbeginsel kan worden afgeleid dat het ontbreken van een officiële vertaling, in het Duits, van wetten, besluiten en verordeningen, de bindende kracht hiervan ten aanzien van de inwoners van het Duitse taalgebied zou ontnemen.

Het gelijkheidsbeginsel zou evenwel zijn geschonden mocht voor een categorie van Belgische burgers de toegang tot de teksten van de federale wet- en regelgeving moeilijker worden gemaakt doordat zij niet in de mogelijkheid verkeren van die teksten in hun taal kennis te nemen.

Mochten de termen « binnen de perken van de begrotingskredieten » worden geïnterpreteerd als zouden zij toestaan dat willekeurig, door de niet-toekenning van de vereiste begrotingskredieten, het aantal vertalingen wordt beperkt, dan zou een schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet (vroegere artikelen 6 en 6bis) voorhanden zijn, vermits de toegang voor de inwoners van het Duitse taalgebied tot de federale wettelijke en verordenende bepalingen op onevenredige wijze zou worden beperkt.

B.5.2. Uit de parlementaire voorbereiding van bedoeld artikel 16 van de wet van 18 juli 1990 blijkt evenwel dat de vertaling van de wettelijke en verordenende teksten in de Duitse taal in beginsel is aanvaard (Parl. Hand., Senaat, 4 juli 1990, blz. 2490; Gedr. St., Kamer, 1989-1990, nr. 1254/2, blz. 8).

De toevoeging van de termen « binnen de perken van de begrotingskredieten » wordt verantwoord door de overweging dat « het onmogelijk is een zo omvangrijke opdracht op korte termijn uit te voeren » (stuk Senaat, 1989-1990, nr. 927/3, blz. 3).

Artikel 76, § 1, 1º, van de wet van 31 december 1983, vervangen bij artikel 16 van de wet van 18 juli 1990, moet dan ook aldus worden begrepen dat het een werkelijke verplichting oplegt om binnen een redelijke termijn alle wettelijke en verordenende teksten van de federale overheid in de Duitse taal te vertalen.

B.5.3. Daar het voorbehoud « binnen de perken van de begrotingskredieten » aan de betwiste bepaling elke normatieve draagwijdte zou ontnemen mocht het naar de letter worden genomen en daar het slechts verantwoord is door de omvang van de achterstand, moet het worden gelezen als enkel betrekking hebbende op de teksten daterende van vóór de datum van inwerkingtreding van artikel 16 van de wet van 18 juli 1990, zijnde 1 januari 1989; die teksten moeten geleidelijk worden vertaald naar gelang van hun belangrijkheid voor de inwoners van het Duitse taalgebied.

Wat de teksten van na die datum betreft, moet de vertaling ervan systematisch zijn en moet zij op de bekendmaking van die teksten in het Belgisch Staatsblad volgen, aangenomen zijnde dat de arrondissementscommissaris over de nodige tijd beschikt om de betrokken vertaling op te stellen en te verspreiden » (eigen cursivering).

De heer Koen Muylle en mevrouw Katrin Stangherlin hebben twaalf jaar na het arrest van het Arbitragehof een stand van zaken opgemaakt over de toepassing van de door het Hof vastgestelde gedragslijn (1) . Hun conclusie is dat « uit een cijfermatige analyse blijkt dat de vereisten van het arrest nr. 59/94 van het Arbitragehof niet worden nageleefd » (2) .

C. Draagwijdte van de voorstellen

De beide voorstellen hebben ten doel om op pragmatische wijze vooruitgang te boeken in de bekendmaking in het Duits van een groter aantal wettelijke en verordenende teksten. De indieners beseffen dat ze daarmee veraf staan van het ideaal, namelijk dat er voor federale wetgevende en verordenende normen niet alleen een Franse en een Nederlandse, maar ook een Duitse authentieke tekst bestaat of, op zijn minst, dat deze normatieve teksten gelijktijdig in de drie officiële talen worden bekendgemaakt.

Daarom beogen deze voorstellen de opgelopen achterstand gaandeweg in te lopen. Daarom zal er aan de hand van prioriteitenlijsten over worden gewaakt dat de vertaling van wetgevende en verordenende normen op systematische wijze gebeurt en uiteindelijk gelijke tred houdt met het aantal aangenomen wetten en uitgevaardigde besluiten.

De indieners zijn niet blind voor de kritiek van de afdeling wetgeving van de Raad van State dat « de voorliggende voorstellen een grote stap terug zijn ten opzichte van het systeem dat bij artikel 76, § 1, 1º, van de voormelde wet van 31 december 1983 is ingevoerd » (stuk Senaat, nr. 3-1495/3, blz. 4, punt 2).

Daarom beklemtonen zij dat hun voorstellen slechts een tussenstap zijn in de richting van het hierboven aangehaalde einddoel. De indieners voelen zich in die optie gesterkt door het eerder gunstig onthaal dat hun voorstellen in het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap te beurt is gevallen (zie het advies van deze assemblee als bijlage).

1. Wetsvoorstel tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en koninklijke en ministeriële besluiten afkomstig van de federale overheid (stuk Senaat, nr. 3-1495/1)

Dit wetsvoorstel dat een aangelegenheid regelt als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, bevat de procedures die worden ingesteld om de vertaling van federale wetgevende en verordenende teksten sneller te laten verlopen.

Uitgangspunt is dat voorrang zal worden verleend aan de vertaling van teksten die voor de inwoners van het Duitse taalgebied werkelijk van belang zijn. De procedure die moet worden gevolgd om de prioriteiten vast te stellen, verschilt naargelang het om wetten dan wel om koninklijke en ministeriële besluiten gaat.

a) Wetten

De minister van Justitie zal, op voorstel van de Centrale Dienst voor Duitse vertaling en na advies van de regering van de Duitstalige Gemeenschap, op regelmatige tijdstippen een lijst van de in het Duits te vertalen wetten opstellen naar gelang van hun belang voor de inwoners van het Duitse taalgebied. In deze prioriteitenlijst zal er voorrang worden verleend aan de vertaling van de voornaamste teksten zoals het Burgerlijk Wetboek en het Strafwetboek, en aan het tot stand brengen van officieuze coördinaties in de Duitse taal van belangrijke wetten die van wezenlijk belang zijn voor de inwoners van het Duitse taalgebied.

De Centrale Dienst voor Duitse vertaling zal instaan voor die vertalingen.

Te dien einde wordt de wet van 31 mei 1961 gewijzigd betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen.

b) Koninklijke en ministeriële besluiten

Voor deze teksten zal de prioriteitenlijst, opnieuw op regelmatige tijdstippen, worden vastgesteld door de bevoegde federale minister ratione materiae die zich daarbij moet laten leiden door, wederom, het belang van de koninklijke en ministeriële besluiten voor de inwoners van het Duitse taalgebied. In tegenstelling tot wat voor de wetten geldt, hoeft de betrokken minister het advies van de regering van de Duitstalige Gemeenschap niet in te winnen. In zijn advies verklaart de Raad van State dienaangaande dat « de stellers van het voorstel hierover uitleg dienen te verstrekken » (stuk Senaat, nr. 3-1495/3, blz. 7 — artikel 4), terwijl het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap in zijn advies « wenst dat de regering van de Duitstalige Gemeenschap in beide gevallen wordt verzocht om vooraf een advies te verstrekken » — zie bijlage, punt 2.1.2).

Het zijn de betrokken federale overheidsdiensten (FOD's) die zullen instaan voor de vertaling van de federale besluiten.

Deze procedure wordt ingeschreven in de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

Het corollarium van de in dit wetsvoorstel vervatte wijzigingen is opgenomen in het wetsvoorstel nr. 3-1496/1.

2. Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (stuk Senaat, nr. 3-1496/1)

Hoofdbestanddeel van dit wetsvoorstel waarvoor de in artikel 77 van de Grondwet bepaalde wetgevingsprocedure wordt gevolgd, betreft de opheffing van de artikelen 76 en 77 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. Ze weerspiegelen immers niet langer de institutionele realiteit.

Zo voorziet artikel 76 nog in de officiële vertaling in het Duits van decreten, ordonnanties en verordeningen.

Aangezien artikel 76 pas wordt opgeheven op een door de Koning te bepalen datum, worden, zolang die opheffing niet van kracht is, de woorden « decreten, ordonnanties en verordeningen » in dit artikel geschrapt (3) .

« De wijze van bekendmaking van de decreten (van de ordonnanties en verordeningen voor de Brusselse instellingen) en de besluiten van de parlementen en regeringen van gemeenschappen en gewesten wordt (immers) geregeld in de bijzondere wetten (in de gewone wet voor de Duitstalige Gemeenschap) die de organisatie en de werking van die deelgebieden regelen, namelijk door de artikelen 55 en 84 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen voor het Vlaams Parlement, het Frans Gemeenschapsparlement, het Waals Parlement en de regeringen die uit die assemblees voortkomen, door de artikelen 33 en 39 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen voor de ordonnanties en besluiten van het Parlement en de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en door de artikelen 47 en 53 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap voor de decreten en besluiten van het Parlement en de regering van die Gemeenschap.

Een bepaling tot regeling van de vertaling in het Duits van de decreten, besluiten, ordonnanties en verordeningen van Gemeenschappen en Gewesten hoort dus niet thuis in artikel 76 van de voormelde wet van 31 december 1983. Zoals uit bovenvermelde artikelen blijkt, moet die vertaling tot stand worden gebracht door de gewesten en de gemeenschappen, die — op de Duitstalige Gemeenschap na — overigens hun eigen vertaaldienst hebben » (stuk Senaat, nr. 3-1495/1, 4-5).

Voorts wordt in artikel 76 niet langer vereist dat de officiële vertalingen bij koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt. Deze formaliteit is te omslachtig en houdt geen enkele meerwaarde in. Zij verleent de Duitse vertaling immers geen authentiek karakter. Daarom zullen de vertalingen voortaan rechtstreeks in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt.

Zoals gezegd, wordt artikel 76 opgeheven op een door de Koning te bepalen datum. Zolang dat koninklijk besluit niet is genomen, blijft het artikel, zoals gewijzigd, gelden. Dat koninklijk besluit mag uiteraard slechts worden genomen wanneer het wetsvoorstel nr. 3-1495/1 is aangenomen.

Artikel 77 wordt opgeheven omdat de in dit artikel bedoelde Commissie voor de Duitse rechtsterminologie die onder de verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken werd ingesteld, een opdracht vervult die tot de culturele aangelegenheden behoort waarvoor de Duitstalige Gemeenschap overeenkomstig artikel 4, § 1, van de wet van 31 december 1983 bevoegd is (zie het in de toelichting vermelde advies van de Raad van State nr. L 26.553/3, stuk Senaat, nr. 3-1495/1, 7-8). Bijgevolg dient deze commissie door het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap in een decreet te worden verankerd.

Net zoals artikel 76 blijft artikel 77 van toepassing, in dit geval, totdat de Duitstalige Gemeenschap zelf bij decreet de wijze zal hebben bepaald waarop de Duitse rechtsterminologie zal worden vastgesteld overeenkomstig artikel 4, § 1, van de wet van 31 december 1983.

Met deze twee overgangsbepalingen is de continuïteit verzekerd totdat wetsvoorstel nr. 3-1495/1 in werking treedt.

III. ALGEMENE BESPREKING

A. Standpunt van de regering

De eerste minister laat op 18 mei 2006 weten dat de regering de doelstelling van de beide wetsvoorstellen vanuit principieel oogpunt onderschrijft. Zij heeft tevens kennis genomen van de adviezen van respectievelijk het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en de Raad van State.

De regering vestigt er de aandacht op dat de in de voorstellen vervatte hervorming, naast haar budgettaire impact, ook gevolgen heeft voor de werking van de federale administraties. Daarom werd recent aan het forum van de voorzitters van de federale overheidsdiensten (FOD's) gevraagd om binnen twee maand een advies uit te brengen over de eventuele repercussies van de voorstellen op de werking van hun diensten.

De regering stelt daarom voor de bespreking van de twee voorstellen uit te stellen totdat dit advies voorhanden is en duidelijk is welke de precieze gevolgen van de hervorming zijn voor de werking van de FOD's.

Volgens de minister van Binnenlandse Zaken bieden de beide wetsvoorstellen een degelijke pragmatische aanpak om verder te werken aan de publicatie van almaar meer wetteksten en regelgevende teksten in het Duits. Men moet echter wel realistisch blijven : de integrale publicatie van alle teksten die na 1 januari 1989 tot stand zijn gekomen, zoals door het Arbitragehof in zijn arrest nr. 59/94 van 14 juli 1994, gevraagd, is eigenlijk niet uit te voeren.

De minister is hoe dan ook bereid een bijkomende financiële inspanning te leveren opdat de centrale Duitse vertaaldienst in Malmédy wordt versterkt. Hij stelt voor veeleer daaraan te werken.

B. Reacties

De voorzitter, mevrouw Lizin, stelt voor de door de eerste minister voorgestelde werkwijze te volgen, met dien verstande dat het advies van het forum van de voorzitters van de FOD's op korte termijn moet worden verstrekt.

Zij vestigt tevens de aandacht op de nota van de Dienst Wetsevaluatie van de Senaat waarin een aantal wetgevingstechnische verbeteringen worden voorgesteld die eventueel bij amendement in rekening kunnen worden gebracht (4) .

De heer Berni Collas kan zich met de voorgestelde procedure verzoenen. Hij acht het raadzaam dat de verschillende FOD's nagaan welke impact de in de twee voorstellen vervatte regeling zal hebben op de werklast van hun taaldiensten en welke financiële middelen er zullen moeten worden uitgetrokken om dat op te vangen.

Spreker zal tevens een aantal amendementen indienen om tegemoet te komen aan de adviezen van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, de Raad van State en de Dienst Wetsevaluatie van de Senaat. Onder meer het criterium « binnen de grenzen van de begrotingskredieten » is een pijnpunt dat door de voormelde instanties sterk wordt gehekeld.

Mevrouw Lizin is van oordeel dat deze voorwaarde dient te worden geschrapt. Het is een pure tautologie. Elke maatregel heeft immers een budgettair effect en moet binnen het bij wet goedgekeurde begrotingskader worden uitgevoerd.

IV. ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING EN STEMMINGEN

Na drie punctuele amendementen van de heer Delpérée dient de heer Collas, alleen of samen met andere leden van de commissie, op 22 juni 2006, op de twee wetsvoorstellen een aantal amendementen in die tegemoetkomen aan de opmerkingen van de Raad van State, het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en de Dienst Wetsevaluatie van de Senaat. Dat heeft tot gevolg dat een aantal bepalingen uit het wetsvoorstel nr. 3-1495/1, mits enkele wijzigingen, worden overgeheveld naar het wetsvoorstel nr. 3-1496/1.

De minister van Binnenlandse Zaken schaart zich achter de amendementen van de heer Collas omdat ze rekening houden met de adviezen van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en de Raad van State.

A. Wetsvoorstel tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en koninklijke en ministeriële besluiten afkomstig van de federale overheid (stuk Senaat, nr. 3-1495/1)

1. Opschrift

Gelet op de overheveling van een aantal bepalingen uit dit wetsvoorstel naar het voorstel nr. 3-1496/1 dient de heer Collas amendement nr. 3 in (stuk Senaat, nr. 3-1495/4), teneinde het opschrift te vervangen als volgt :

« Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 40 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 ».

Dit amendement wordt zonder bespreking aangenomen bij eenparigheid van de 11 aanwezige leden.

2. Artikel 1

Dit artikel wordt zonder bespreking aangenomen bij eenparigheid van de 11 aanwezige leden.

3. Artikel 2

De heer Delpérée dient amendement nr. 1 in (stuk Senaat, nr. 3-1495/2), teneinde in dit artikel aan het slot van het eerste voorgestelde lid de volzin « Bij het verrichten van dat vertaalwerk neemt vermelde dienst de terminologie in acht die eventueel is vastgesteld door het orgaan dat daartoe bij decreet is aangewezen door het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap. » te vervangen door de volzin « Bij het verrichten van het vertaalwerk past de genoemde centrale dienst de regels inzake rechtsterminologie toe zoals die vastgesteld werden voor het Duits. ».

De indiener verwijst naar de verantwoording van zijn amendement.

De heer Collas dient amendement nr. 4 in (stuk Senaat, nr. 3-1495/4), teneinde artikel 2 te doen vervallen.

Uit het advies van de Raad van State van 15 februari 2006 (stuk Senaat, nr. 3-1495/3) blijkt immers dat deze bepaling in voorstel nr. 3-1496/1 moet worden opgenomen.

Amendement nr. 4 wordt zonder verdere bespreking aangenomen bij eenparigheid van de 11 aanwezige leden. Daardoor dient amendement nr. 1 geen doel meer.

4. Artikel 3 (nieuw art. 2)

De heer Collas dient amendement nr. 5 in (stuk Senaat, nr. 3-1495/4), teneinde artikel 40, tweede lid, de voorgestelde derde volzin te vervangen als volgt :

« De berichten en mededelingen die ze rechtstreeks aan het publiek richten, worden in het Duits aan het Duitssprekende publiek ter beschikking gesteld. ».

De indiener verwijst naar de verantwoording van zijn amendement.

Dit amendement en het aldus geamendeerde artikel 3 worden achtereenvolgens, zonder verdere bespreking, aangenomen bij eenparigheid van de 11 aanwezige leden.

5. Artikel 4

De heer Delpérée dient amendement nr. 2 in (stuk Senaat, nr. 3-1495/2), teneinde in het eerste lid van de voorgestelde § 1bis de volzin « Bij het verrichten van dat vertaalwerk neemt de bevoegde minister de terminologie in acht die eventueel is vastgesteld door het orgaan dat daartoe bij decreet is aangewezen door het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap. » te vervangen door de volzin « Bij het verrichten van het vertaalwerk past de bevoegde minister de regels inzake de rechtsterminologie toe zoals die vastgesteld werden voor het Duits. ».

De indiener verwijst naar de verantwoording van zijn amendement nr. 1.

De heer Collas dient amendement nr. 6 in (stuk Senaat, nr. 3-1495/4), teneinde artikel 4 te doen vervallen.

De indiener verwijst naar de verantwoording van zijn amendement.

Amendement nr. 6 wordt zonder verdere bespreking aangenomen bij eenparigheid van de 11 aanwezige leden. Daardoor dient amendement nr. 2 geen doel meer.

6. Artikel 5 (nieuw art. 3)

De heer Collas dient amendement nr. 7 in (stuk Senaat, nr. 3-1495/4), teneinde dit artikel te vervangen als volgt :

« Art. 5. — De Koning bepaalt de datum van inwerkingtreding van deze wet bij een besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, en uiterlijk één jaar na een evaluatie van de toe te kennen kredieten die plaatsvindt uiterlijk op 1 januari 2008. Bij gebreke van besluit dat de inwerkingtreding vaststelt, treedt deze wet in werking op 1 januari 2009. »

De indiener verwijst naar de verantwoording van zijn amendement.

Dit amendement wordt, zonder verdere bespreking, aangenomen bij eenparigheid van de 11 aanwezige leden.

7. Stemming over het geheel

Het aldus geamendeerde wetsvoorstel wordt in zijn geheel aangenomen bij eenparigheid van de 11 aanwezige leden.

B. Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (stuk Senaat, nr. 3-1496/1)

De heer Collas c.s. dient amendement nr. 2 in (stuk Senaat, nr. 3-1496/4) dat ertoe strekt het volledige voorstel te vervangen als volgt :

« Wetsvoorstel tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en de koninklijke en ministeriële besluiten afkomstig van de federale overheid en tot wijziging van de wet van 31 maart 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, alsook van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap.

HOOFDSTUK I

Algemene bepaling

Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

HOOFDSTUK II

Wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen

Art. 2

Artikel 1 van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen wordt aangevuld met de volgende leden :

« De Centrale Dienst voor Duitse vertaling van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken staat in voor de vertaling van de wetten in de Duitse taal. Op voorstel van die Centrale Dienst en na advies van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap stelt de minister van Justitie om de drie maanden de lijst vast van de wetten die in het Duits moeten worden vertaald, afhankelijk van het belang dat ze hebben voor de inwoners van het Duitse taalgebied en met voorrang voor de voornaamste teksten, alsook voor het tot stand brengen van officieuze coördinaties in het Duits. Bij het verrichten van dat vertaalwerk neemt de genoemde Centrale Dienst de regels van rechtsterminologie in acht zoals die zijn vastgesteld voor het Duits.

De Duitse vertaling van de wetten wordt in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt binnen een redelijke termijn na de bekendmaking ervan in het Nederlands en in het Frans. ».

HOOFDSTUK III

Wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966

Art. 3

In artikel 56 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurzaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, als gewijzigd bij de wet van 20 juli 1979, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

a) § 1, zesde lid, wordt opgeheven;

b) § 2 wordt vervangen als volgt :

« § 2. — Iedere minister zorgt in zijn bevoegdheidssfeer voor de Duitse vertaling van koninklijke en ministeriële besluiten. Hij stelt daartoe om de drie maanden na advies van de regering van de Duitstalige Gemeenschap een lijst vast van de besluiten die in het Duits moeten worden vertaald, afhankelijk van het belang dat zij hebben voor de inwoners van het Duitse taalgebied en met voorrang voor de voornaamste teksten, alsook voor het tot stand brengen van officieuze coördinaties in het Duits. Hij kan zich daarin laten bijstaan door de Centrale Dienst voor Duitse vertaling. Bij het verrichten van dat vertaalwerk neemt de bevoegde minister de terminologische regels in acht die zijn vastgesteld voor het Duits.

De Duitse vertaling van de koninklijke en ministeriële besluiten afkomstig van de federale overheid wordt in het Belgische Staatsblad bekendgemaakt binnen een redelijke termijn na de bekendmaking ervan in het Nederlands en in het Frans. »;

c) het artikel wordt aangevuld met een § 3, luidende :

« § 3. — De wetten en verordeningen kunnen bovendien een andere wijze van bekendmaking van de koninklijke en ministeriële besluiten uitvaardigen, alsook van de vertalingen bedoeld in § 2 ».

HOOFDSTUK IV

Wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap

Art. 4

Artikel 76 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, ingevoegd bij de wet van 18 juli 1990, wordt opgeheven op de datum die door de Koning wordt vastgesteld bij een besluit genomen na overleg in de Ministerraad en uiterlijk één jaar na een evaluatie van de toe te kennen kredieten die plaatsvindt uiterlijk op 1 januari 2008. Indien de Koning daartoe geen besluit heeft vastgesteld vóór 1 januari 2009, is de opheffing vanaf die datum van kracht.

Art. 5

Tot de opheffing van artikel 76 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 18 juli 1990, wordt hetzelfde artikel gewijzigd als volgt :

a) § 1, 1º, wordt vervangen als volgt :

« 1º het opstellen en verspreiden van de vertaling in het Duits van de wetten en koninklijke en ministeriële besluiten van de federale overheid »;

b) in § 2, aan het slot van de eerste volzin, worden de woorden « bedoeld in artikel 77 » vervangen door de woorden « voor de Duitse rechtsterminologie »;

c) § 3 wordt vervangen als volgt :

« § 3. — De vertalingen bedoeld in § 1, 1º, worden in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. ».

Art. 6

Artikel 77 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 18 juli 1990, wordt opgeheven.

Art. 7

Artikel 77 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 18 juli 1990, blijft evenwel van toepassing totdat de regels van de Duitse rechtsterminologie zijn vastgesteld. »


Voor de draagwijdte van dit amendement verwijst de indiener naar de schriftelijke verantwoording.

De heer Delpérée had amendement nr. 1 ingediend (stuk Senaat, nr. 3-1496/2) dat ertoe strekte om in het laatste lid van artikel 3 de woorden « blijft evenwel van toepassing totdat de Duitstalige Gemeenschap zelf bij decreet de wijze bepaalt waarop de Duitse rechtsterminologie zal worden vastgesteld » te vervangen door de woorden « blijft van toepassing totdat de regels inzake de rechtsterminologie voor het Duits zijn vastgesteld, overeenkomstig artikel 4, § 1, van dezelfde wet ».

De heer Collas vestigt er de aandacht op dat hij met het amendement van de heer Delpérée rekening heeft gehouden in het door zijn amendement voorgestelde artikel 7.

Amendement nr. 2 houdende het nieuwe wetsvoorstel wordt aangenomen bij eenparigheid van de 11 aanwezige leden. Daardoor dient amendement nr. 1 geen doel meer.


Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het opstellen van dit verslag.

De rapporteur, De voorzitter,
Fauzaya TALHAOUI. Anne-Marie LIZIN.

ANNEXE / BIJLAGE

Avis du Parlement de la Communauté germanophone — Advies van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

PARLAMENT DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT

13. MÄRZ 2006 — BEGRÜNDETES GUTACHTEN ZU FOLGENDEN GESETZESVORSCHLÄGEN:

— GESETZESVORSCHLAG ÜBER DIE VERÖFFENTLICHUNG DER GESETZE SOWIE DER KÖNIGLICHEN UND MINISTERIELLEN ERLASSE DER FÖDERALEN BEHÖRDE IN DEUTSCHER SPRACHE UND ZWEI DIESBEZÜGLICHE ABÄNDERUNGSVORSCHLÄGE,

— GESETZESVORSCHLAG ZUR ABÄNDERUNG DES GESETZES VOM 31. DEZEMBER 1983 ÜBER INSTITUTIONELLE REFORMEN FÜR DIE DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT SOWIE EIN DIESBEZÜGLICHER ABÄNDERUNGSVORSCHLAG

Sitzungsperiode 2005-2006

Dokumente des Parlamentes: 50 (2005-2006) Nr. 1 Anfrage

50 (2005-2006) Nr. 2 Vorschlag eines begründeten Gutachtens

Ausführlicher Bericht: Diskussion und Abstimmung — Sitzung vom 13. März 2006

Das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft hat das Folgende angenommen:

1. Bemerkungen grundsätzlicher Art in Bezug auf die systematische Übersetzung aller föderalen Gesetzes- und Regeltexte

Das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft nimmt die zur Begutachtung vorgelegten Gesetzesinitiativen zum Anlass, um seine grundsätzliche Meinung in Bezug auf die Übersetzung von föderalen Gesetzes- und Verordnungstexten darzulegen.

Aus seiner Sicht kann eine für die deutschsprachigen Bürger Belgiens zufrieden stellende Lösung nur darin bestehen, dass alle föderalen Gesetzes- und Verordnungstexte systematisch in deutscher Sprache vorliegen und deren Veröffentlichung zeitgleich mit den französischen und niederländischen Texten erfolgt.

Zur Untermauerung dieser Ansicht weist das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft auf das bereits von den Autoren der Gesetzesvorschläge zitierte Urteil des Schiedshofes vom 14. Juli 1994 hin, demzufolge alle föderalen Gesetzes- und Verordnungstexte ins Deutsche übersetzt werden müssen, um eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes abzuwenden (5) .

Das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft ist darüber hinaus der Meinung, dass eine wirkliche Gleichbehandlung der deutschsprachigen Bürger Belgiens grundsätzlich nur dann gewährleistet ist, wenn alle föderalen Gesetzes- und Verordnungstexte als authentische deutsche Fassung zur Verfügung stehen.

Allerdings erachtet das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft die für die Wallonische Region geltende Regelung, wonach alle Dekret- und Verordnungstexte gemeinsam mit einer Übersetzung in deutscher Sprache veröffentlicht werden müssen, auch als eine pragmatische und annehmbare Lösung für die Veröffentlichung der föderalen Regeltexte (6) .

2. Bemerkungen in Bezug auf die unterbreiteten Gesetzesvorschläge

2.1. Tragweite der Verpflichtung zur Anfertigung von deutschen Übersetzungen

Das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft stellt fest, dass die zur Begutachtung vorgelegten Gesetzesvorschläge nicht seiner unter Punkt 1 angeführten Grundauffassung entsprechen.

Allerdings können diese Gesetzesinitiativen dazu beitragen, die nach wie vor überaus unbefriedigende Situation in Bezug auf die Übersetzung der föderalen Gesetzes- und Verordnungstexte auf pragmatische Weise zu verbessern und wesentliche Fortschritte im Hinblick auf eine systematische Übersetzung zu erzielen.

Nach Meinung des Parlaments der Deutschsprachigen Gemeinschaft muss dazu vor allem die Verpflichtung der zuständigen föderalen Behörden, auf systematische Weise deutsche Übersetzungen der föderalen Regeltexte anzufertigen, verbindlicher und eindeutiger in den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen verankert werden.

Deshalb spricht sich das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft für folgende Änderungen aus:

2.1.1. Streichung des Hinweises auf « die verfügbaren Haushaltsmittel »

Das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft erinnert daran, dass dieser Vorbehalt im zurzeit anwendbaren Artikel 76 des Gesetzes vom 31. Dezember 1983 über institutionelle Reformen für die Deutschsprachige Gemeinschaft enthalten ist.

Aus den parlamentarischen Vorarbeiten zu besagter Bestimmung geht deutlich hervor, dass der Hinweis auf die verfügbaren Haushaltsmittel nur dadurch gerechtfertigt ist, dass eine systematische Übersetzung aller föderalen Regeltexte aufgrund des angehäuften Rückstands unmöglich in kurzer Zeit erfüllt werden kann (7) . Nach Meinung des Parlaments der Deutschsprachigen Gemeinschaft kann daraus abgeleitet werden, dass dieser Vorbehalt dem Willen des Gesetzgebers zufolge nur während einer begrenzten Übergangsphase zur Anwendung kommen darf.

Der Schiedshof erklärte darüber hinaus in dem o.e. Urteil vom 14. Juli 1994, dass dieser Vorbehalt nur dann mit dem in der Verfassung verankerten Gleichheitsgrundsatz vereinbar ist, wenn dessen Wirkung auf die Texte beschränkt wird, die vor dem 1. Januar 1989 (8) verabschiedet wurden.

Das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft stellt fest, dass der Rückstand in Bezug auf die Übersetzung von föderalen Gesetzes- und Verordnungstexten bis zum heutigen Tag — also nahezu 12 Jahre nach dem Urteil des Schiedshofes — nach wie vor bedeutend ist und Texte betrifft, die sowohl vor dem besagtem Datum des 1. Januar 1989 als auch danach verabschiedet wurden (9) .

Sowohl die vom Gesetzgeber ursprünglich gewollte Bedeutung des Vorbehalts als auch dessen Auslegung durch den Schiedshof sind bei der praktischen Ausführung folglich bisher nicht eingehalten worden.

Um weiteren Verzögerungen im Hinblick auf eine systematische Übersetzung aller föderalen Gesetzes- und Verordnungstexte vorzubeugen und eine Verletzung der Verfassung im Sinne der Rechtsprechung des Schiedshofs abzuwenden, spricht sich das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft für eine Streichung dieses Vorbehalts aus.

2.1.2. Verdeutlichung der Bestimmung über die Erstellung einer Liste der zu übersetzenden Regeltexte

Das Parlament stellt fest, dass die Artikel 2 und 4 des Gesetzesvorschlags Nr. 3-1495/1 dem jeweils zuständigen minister (10) die Verpflichtung auferlegt, in regelmäßigen Abständen eine Liste der ins Deutsche zu übersetzenden Regeltexte festzulegen, wobei der Bedeutung, die diese Texte für die Bevölkerung des deutschen Sprachgebiets haben, Rechnung zu tragen ist.

Nach Ansicht des Parlaments darf eine derartige Bestimmung nicht dazu führen, dass die Übersetzungsarbeit faktisch auf diese Prioritätenliste beschränkt wird. Grundsätzlich sollten alle föderalen Gesetzes- und Verordnungstexte übersetzt werden und die Festlegung von Prioritäten nur im Hinblick auf die Aufarbeitung des Rückstands zum Tragen kommen. Das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft wünscht sich deshalb eine Verdeutlichung in diesem Sinne (11) .

Darüber hinaus weist das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft darauf hin, dass die Verwendung von Umschreibungen, wie « in regelmäßigen Abständen« und « je nach Bedeutung für die Bewohner des deutschen Sprachgebiets« , dem für die Erstellung der Prioritätenliste zuständigen minister einen bedeutenden Ermessensspielraum zugesteht, was unter Umständen ebenfalls dazu führen könnte, dass es zu Verzögerungen bzw. zu keiner umfassenden und zufrieden stellenden Übersetzungsarbeit kommt. Das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft wünscht sich deshalb auch in diesem Punkt eine Verdeutlichung.

Das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft stellt schließlich fest, dass das Verfahren zur Ausfertigung dieser Liste unterschiedlich ist, je nachdem ob es sich dabei um Gesetze oder um Erlasse handelt. Das Parlament wünscht, dass die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft in beiden Fällen um die vorherige Abgabe eines Gutachtens gebeten wird.

2.1.3. Übersetzung aller Verordnungstexte

Das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft stellt fest, dass die in Artikel 76 des o.e. Gesetzes vom 31. Dezember 1983 aufgeführte Aufzählung der ins Deutsche zu übersetzenden Texte neben den Erlassen auch die Verordnungen anführt. Dem Artikel 4 des Gesetzesvorschlags — Dok. Nr. 3-1495/1 zufolge wird sich die Übersetzungsarbeit künftig aber auf die « Königlichen und ministeriellen Erlasse« beschränken. Andere Verordnungsformen, wie z.B. ministerielle Rundschreiben, unterlägen somit nicht mehr der Übersetzungspflicht.

Das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft spricht sich deshalb dafür aus, in der diesbezüglichen Bestimmung die vom Schiedshof in dem o.e. Urteil vom 14. Juli 1994 benutzte Formulierung « Verordnungstexte« zu verwenden.

2.1.4. Verdeutlichung der Bestimmung über die deutsche Übersetzung von Bekanntmachungen und Mitteilungen

Das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft weist darauf hin, dass die Ständige Sprachenkontrollkommission aufgrund der zurzeit geltenden Gesetzeslage bereits die Meinung vertritt, dass die Mitteilungen und Bekanntmachungen, die die föderalen zentralen Dienste im deutschen Sprachgebiet direkt an die Bevölkerung richten, in Französisch und Deutsch erstellt werden müssen (12) .

In diesem Sinne begrüßt das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft die in Artikel 3 des Gesetzesvorschlags Nr. 3-1495/1 angeführte Ergänzung von Artikel 40 Absatz 2 der am 18. Juli 1966 koordinierten Gesetze über den Sprachengebrauch in Verwaltungsangelegenheiten.

Das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft spricht sich allerdings dafür aus, dass die unter Punkt 2.1.1 formulierte Bemerkung hinsichtlich des Vorbehalts « der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel« Berücksichtigung findet. Darüber hinaus sollte die Formulierung gemäß der Rechtsprechung der Ständigen Sprachenkontrollkommission an die Formulierung des ersten Satzes von Artikel 40 Absatz 2 der o.e. koordinierten Gesetze angepasst werden.

2.2. Qualität und Übereinstimmung der Übersetzungen

Das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft weist darauf hin, dass bisher eine einzige Behörde für die deutsche Übersetzung der föderalen Regeltexte zuständig ist, was mit Sicherheit zur Kohärenz und zur Qualität der bisher erstellten Übersetzungen beigetragen hat. Es stellt in diesem Zusammenhang fest, dass die zur Begutachtung vorgelegten Gesetzesvorschläge eine Verteilung der Verantwortung für die Übersetzung ins Deutsche vorsehen: Während der Justizminister die Übersetzung aller Gesetze und der in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden Erlasse übernimmt, werden die anderen Erlasse unter der Verantwortung des jeweils zuständigen Fachministers übersetzt. Die Konkordanz der Übersetzungen soll dadurch gewährleistet werden, dass alle minister die deutsche Rechtsterminologie berücksichtigen, die vom zuständigen Organ der Deutschsprachigen Gemeinschaft verabschiedet wurde.

Das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft möchte überprüft wissen, ob diese Garantie ausreicht, um das bisher hohe Qualitäts- und Kohärenzniveau beizubehalten.

2.3. Verfahren zur Veröffentlichung der Übersetzungen

Das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft begrüßt, dass die Veröffentlichung der deutschen Übersetzungen durch die in Artikel 3 des Gesetzesvorschlags — Dokument Nr. 3-1496/1 vorgesehene Aufhebung der bisher in Artikel 76 § 3 des o.e. Gesetzes vom 31. Dezember 1983 festgelegten offiziellen Bestätigung durch Königlichen Erlass beschleunigt werden wird.

Das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft spricht sich des Weiteren dafür aus, dass — parallel zur Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt — insbesondere der Zugang zu aktualisierten und koordinierten Fassungen von Gesetzes- und Verordnungstexten erleichtert wird.

2.4. Die Festlegung der deutschen Rechtsterminologie

Das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft begrüßt ausdrücklich die Absicht der Autoren der Gesetzesvorschläge, die Zuständigkeit für die Festlegung der deutschen Rechtsterminologie gemäß der verfassungsrechtlichen Befugnisverteilung zwischen Föderalstaat und Gemeinschaften in die Verantwortung der Deutschsprachigen Gemeinschaft zu übertragen. Diese Maßnahme wird es der Deutschsprachigen Gemeinschaft erlauben, ihre Befugnisse in Bezug auf den Schutz und die Veranschaulichung der deutschen Sprache ausnahmslos wahrzunehmen.

2.5. In-Kraft-Treten

Nach Meinung des Parlaments der Deutschsprachigen Gemeinschaft ist es nachvollziehbar, dass die vorgeschlagenen Anpassungen nicht unmittelbar in Kraft treten können und deshalb der König damit beauftragt wird, das In-Kraft-Treten zu regeln.

Allerdings drängt das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft im Interesse der deutschsprachigen Bevölkerung Belgiens auf ein schnellstmögliches In-Kraft-Treten der Gesetze sowie eine umgehende Ausführung derselbigen.

3. Beachtung der bestehenden Gesetzgebung in Bezug auf den Sprachengebrauch in Verwaltungsangelegenheiten durch die föderalen Behörden

Das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft erinnert an seine am 1. Oktober 1990 verabschiedete Resolution über den Sprachengebrauch in Verwaltungsangelegenheiten, in der auf eine Reihe von Problemen bei der korrekten Anwendung der Sprachengesetzgebung durch die föderalen Behörden hingewiesen wird.

Das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft macht im Rahmen des vorliegenden Gutachtens darauf aufmerksam, dass einige dieser Missstände fortbestehen. So finden beispielsweise die gesetzlichen Vorgaben in Bezug auf die Beziehungen der zentralen Dienste zu den Bürgern und den lokalen Dienststellen des deutschen Sprachgebiets nicht immer Berücksichtigung (siehe auch Punkt 2.1.4). Weitere Schwierigkeiten betreffen die Arbeitsbedingungen und Karrieremöglichkeiten der deutschsprachigen föderalen Beamten.

VOM PARLAMENT DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT ANGENOMMEN

Eupen, den 13. März 2006

Stephan THOMAS

Generalsekretär

Louis SIQUET

Präsident

TRADUCTION FRANÇAISE

PARLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE

AVIS MOTIVÉ DU 13 MARS 2006 RELATIF AUX PROPOSITIONS DE LOI SUIVANTES:

— PROPOSITION DE LOI RÉGLANT LA PUBLICATION EN LANGUE ALLEMANDE DES LOIS ET ARRÊTÉS ROYAUX ET MINISTÉRIELS D'ORIGINE FÉDÉRALE ET DEUX AMENDEMENTS Y AFFÉRENTS

— PROPOSITION DE LOI MODIFIANT LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1983 DE RÉFORMES INSTITUTIONNELLES POUR LA COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE ET UN AMENDEMENT Y AFFÉRENT

1. Remarques de principes concernant la traduction systématique de tous les textes légaux et réglementaires d'origine fédérale

Le Parlement de la Communauté germanophone profite des initiatives législatives déposées pour avis pour exposer son opinion fondamentale concernant la traduction de textes légaux et réglementaires d'origine fédérale.

Il estime que la seule solution satisfaisante pour les citoyens germanophones belges ne peut consister qu'en la disponibilité systématique de tous les textes légaux et réglementaires d'origine fédérale en langue allemande et leur publication simultanée avec les textes en français et en néerlandais.

L'avis du Parlement de la Communauté germanophone se fonde sur l'arrêt prononcé par la Cour d'arbitrage le 14 juillet 1994 (évoqué par les auteurs des propositions de loi), selon lequel une traduction allemande doit être établie pour tous les textes légaux et réglementaires d'origine fédérale afin d'éviter une violation du principe d'égalité (13) .

En outre, le Parlement de la Communauté germanophone estime qu'une véritable égalité de traitement des citoyens germanophones belges n'est garantie que si la version allemande de tous les textes légaux et réglementaires d'origine fédérale est une version authentique.

Cependant, le Parlement de la Communauté germanophone considère que la réglementation applicable à la Région wallonne, selon laquelle tous les textes décrétaux et réglementaires doivent être publiés en même temps que leur traduction allemande, constitue également une solution pragmatique et acceptable en ce qui concerne la publication des textes réglementaires d'origine fédérale (14) .

2. Remarques concernant les propositions de loi déposées

2.1. Portée de l'exigence d'établir des traductions en allemand

Le Parlement de la Communauté germanophone constate que les propositions de loi déposées pour avis ne correspondent pas à son opinion fondamentale, citée au point 1.

Cependant, ces initiatives législatives peuvent contribuer à l'amélioration pragmatique de la situation toujours très insatisfaisante en matière de traduction des textes légaux et réglementaires d'origine fédérale et à la réalisation de progrès essentiels en vue d'une traduction systématique.

Pour y parvenir, il faut surtout que l'obligation des autorités fédérales compétentes d'établir une traduction allemande systématique pour les textes réglementaires soit ancrée de manière plus stricte et plus explicite dans les dispositions légales y afférentes.

Ainsi, le Parlement de la Communauté germanophone suggère les modifications suivantes:

2.1.1. Omission de la référence « dans la limite des crédits budgétaires »

Le Parlement de la Communauté germanophone rappelle que cette réserve se trouve à l'article 76 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, actuellement en vigueur.

Il ressort clairement des travaux préparatoires de cette disposition que la référence relative aux limites des crédits budgétaires n'est justifiée que par l'impossibilité d'accomplir à court terme une traduction systématique de tous les textes réglementaires en raison de l'importance de l'arriéré en cette matière (15) . Le Parlement de la Communauté germanophone en déduit que — conformément à la volonté du législateur — cette réserve ne peut être appliquée que pendant une phase transitoire limitée.

En outre, l'arrêt susmentionné de la Cour d'arbitrage du 14 juillet 1994 explique que cette réserve n'est conforme au principe d'égalité repris dans la Constitution que si elle est entendue comme relative aux textes adoptés avant le 1er janvier 1989 (16) .

Le Parlement de la Communauté germanophone constate que l'arriéré en matière de traduction de textes légaux et réglementaires d'origine fédérale est jusqu'à ce jour — donc presque 12 ans après l'arrêt de la Cour d'arbitrage — toujours considérable et qu'il concerne des textes adoptés aussi bien avant le 1er janvier 1989 qu'après cette date (17) .

La signification que le législateur voulait initialement conférer à cette réserve ainsi que l'interprétation de cette dernière par la Cour d'arbitrage n'ont donc pas été jusqu'à ce jour respectées dans la pratique.

Afin d'éviter des retards supplémentaires dans la traduction systématique de tous les textes légaux et réglementaires d'origine fédérale et afin d'éviter une violation de la Constitution au sens de la jurisprudence de la Cour d'arbitrage, le Parlement de la Communauté germanophone propose l'omission de cette réserve.

2.1.2. Précision de la disposition relative à l'établissement d'une liste de textes réglementaires à traduire

Le Parlement constate que les articles 2 et 4 de la proposition de loi no 3-1495/1 imposent au ministre compétent (18) l'obligation d'arrêter à intervalles réguliers la liste des textes réglementaires à traduire en langue allemande en fonction de l'intérêt qu'ils présentent pour les habitants de la région de langue allemande.

Une telle disposition ne devrait avoir comme conséquence qu'en réalité seuls les textes repris dans la liste des priorités soient traduits. En principe, tous les textes légaux et réglementaires d'origine fédérale devraient l'être et des priorités ne devraient être fixées que pour essayer de rattraper le retard dans le travail de traduction. Ainsi, le Parlement de la Communauté germanophone suggère de préciser cette disposition (19) .

En outre, le Parlement de la Communauté germanophone relève que l'utilisation de descriptions telles que « à intervalles réguliers » et « en fonction de l'intérêt qu'ils présentent pour les habitants de la région de langue allemande » confère au ministre responsable de l'établissement de la liste des priorités une liberté d'appréciation considérable, ce qui pourrait le cas échéant retarder les travaux de traduction ou empêcher qu'ils soient exhaustifs et satisfaisants. Pour cette raison, le Parlement de la Communauté germanophone suggère également de préciser cette disposition.

Le Parlement de la Communauté germanophone constate que la procédure de rédaction de cette liste est différente selon qu'il s'agit d'une loi ou d'un arrêté. Le Parlement suggère que, dans les deux cas, l'avis du gouvernement de la Communauté germanophone soit préalablement sollicité.

2.1.3. Traduction de tous les textes réglementaires

Le Parlement de la Communauté germanophone constate que l'énumération des textes à traduire en allemand à l'article 76 de la loi précitée du 31 décembre 1983 comprend les arrêtés ainsi que les règlements. Cependant, conformément à l'article 4 de la proposition de loi — doc. no 3-1495/1, le travail de traduction se limitera dans le futur aux « arrêtés royaux et ministériels ». D'autres types de règlements, comme les circulaires ministérielles, ne devraient donc plus être traduits.

Le Parlement de la Communauté germanophone suggère donc d'employer dans la disposition y afférente l'expression utilisée dans l'arrêt susmentionné de la Cour d'arbitrage du 14 juillet 1994, c.-à.-d. « textes réglementaires ».

2.1.4. Précision de la disposition relative à la traduction allemande des avis et communications

Le Parlement de la Communauté germanophone relève que la Commission permanente de contrôle linguistique estime que les avis et communications que les services centraux fédéraux font directement exposés au public en région de langue allemande doivent, en vertu de la législation actuellement en vigueur, être établis en français et en allemand (20) .

Dans ce sens, le Parlement de la Communauté germanophone se félicite de l'insertion suggérée à l'article 3 de la proposition de loi no 1495/1 concernant l'article 40, alinéa 2, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.

Le Parlement de la Communauté germanophone estime toutefois que la remarque formulée au point 2.1.1 relative à la réserve « des limites des crédits budgétaires » doit être prise en considération. Conformément à la jurisprudence de la Commission permanente de contrôle linguistique, la formulation devrait en outre être adaptée à la formulation de la première phrase de l'article 40, alinéa 2, des lois coordonnées susmentionnées.

2.2. Qualité et concordance des traductions

Le Parlement de la Communauté germanophone relève qu'un seul service est actuellement responsable de la traduction allemande des textes réglementaires d'origine fédérale, ce qui a certainement contribué à la cohérence et la qualité des traductions établies jusqu'à présent. Il constate dans ce contexte que les propositions de loi déposées pour avis prévoient une répartition de la responsabilité pour la traduction en langue allemande: alors que le ministre de la Justice est responsable de la traduction de toutes les lois et des arrêtés relevant de ses compétences, les autres arrêtés sont traduits sous la responsabilité du ministre compétent ratione materiae. La concordance des traductions devrait être assurée par le fait que tous les ministres tiennent compte de la terminologie juridique allemande fixée par l'organe de la Communauté germanophone désigné à cette fin.

Le Parlement de la Communauté germanophone souhaite qu'il soit vérifié si cette garantie est suffisante pour maintenir le niveau élevé de qualité et de cohérence des traductions.

2.3. Procédure de la publication des traductions

Le Parlement de la Communauté germanophone se félicite que la publication des traductions allemandes soit accélérée par l'abrogation de la procédure d'officialisation définie à l'article 76, § 3, de la loi précitée du 31 décembre 1983, prévue à l'article 3 de la proposition de loi — doc. no 3-1496/1.

Par ailleurs, le Parlement de la Communauté germanophone propose — parallèlement à la publication au Moniteur belge — de surtout faciliter l'accès aux versions actualisées et coordonnées des textes légaux et réglementaires.

2.4. La détermination de la terminologie juridique allemande

Le Parlement de la Communauté germanophone se félicite formellement de l'intention des auteurs de ces propositions de loi de vouloir transférer — conformément au principe de la répartition des compétences entre l'État fédéral et les communautés prévu dans la Constitution — la compétence de la détermination de la terminologie juridique allemande à la Communauté germanophone. Cette mesure permettra à la Communauté germanophone d'exercer pleinement sa compétence relative à la défense et l'illustration de la langue allemande.

2.5. Entrée en vigueur

Le Parlement de la Communauté germanophone estime qu'il est compréhensible que les modifications proposées ne puissent pas entrer en vigueur dans l'immédiat et que le Roi soit chargé de fixer la date de leur entrée en vigueur.

Dans l'intérêt de la population germanophone de la Belgique, le Parlement de la Communauté germanophone insiste toutefois pour que ces lois entrent en vigueur le plus rapidement possible et qu'elles soient exécutées immédiatement.

3. Respect par les administrations publiques de la législation existante sur l'emploi des langues en matière administrative

Le Parlement de la Communauté germanophone rappelle sa résolution adoptée le 1er octobre 1990 sur l'emploi des langues en matière administrative, dans laquelle il a indiqué de nombreux problèmes relatifs à l'application correcte de la législation linguistique par les autorités fédérales.

Le Parlement de la Communauté germanophone fait remarquer dans le cadre du présent avis que certains de ces problèmes persistent. Ainsi, par exemple, les dispositions légales relatives aux relations entre les services centraux et les citoyens, d'une part, et les services locaux du territoire de langue allemande, d'autre part, ne sont pas toujours respectées (voir aussi point 2.1.4). D'autres difficultés concernent les conditions de travail et les possibilités de carrière des fonctionnaires fédéraux germanophones.

ADOPTÉ PAR LE PARLEMEMT DE LA COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE

Eupen, le 13 mars 2006

S. THOMAS

Secrétaire général

L. SIQUET

Président

NEDERLANDSE VERTALING

PARLEMENT VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

GEMOTIVEERD ADVIES VAN 13 MAART 2006 OVER DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:

— WETSVOORSTEL OVER DE PUBLICATIE VAN DE WETTEN EVENALS VAN DE KONINKLIJKE EN MINISTERIËLE BESLUITEN VAN DE FEDERALE OVERHEID IN DE DUITSE TAAL EN TWEE DAAROP BETREKKING HEBBENDE VOORSTELLEN TOT WIJZIGING,

— WETSVOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 31 DECEMBER 1983 OVER INSTITUTIONELE HERVORMINGEN VOOR DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EVENALS EEN VOORSTEL TOT EEN DAAROP BETREKKING HEBBENDE WIJZIGING

1. Opmerkingen van fundamentele aard met betrekking tot de systematische vertaling van alle federale wets- en verordenende teksten

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap neemt de voor advies voorgelegde wetsinitiatieven tot aanleiding om zijn fundamenteel standpunt met betrekking tot de vertaling van federale wets- en verordeningsteksten uiteen te zetten.

Vanuit zijn standpunt kan een voor de Duitstalige burgers van België tevreden stellende oplossing alleen daarin bestaan, dat alle federale wets- en verordeningsteksten systematisch in de Duitse taal beschikbaar zijn en dat hun publicatie tegelijkertijd met de Franse en Nederlandse teksten gebeurt.

Om dit standpunt te staven, wijst het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap op het reeds door de auteurs van de wetsvoorstellen geciteerde arrest van het Arbitragehof van 14 juli 1994, waardoor alle federale wets- en verordeningsteksten in het Duits moeten worden vertaald om een schending van het gelijkheidsbeginsel af te wenden (21) .

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap is bovendien van mening, dat een werkelijke gelijkbehandeling van de Duitstalige burgers van België in principe alleen dan gegarandeerd is, indien alle federale wets- en verordeningsteksten als authentieke werken in de Duitse versie ter beschikking staan.

Nochtans beschouwt het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap de voor het Waals gewest geldende regeling, volgens dewelke alle decreet- en verordeningsteksten gemeenschappelijk met een vertaling in Duitse taal moeten worden gepubliceerd, ook als een pragmatische en aanneembare oplossing voor de publicatie van de federale verordenende teksten (22) .

2. Opmerkingen met betrekking tot de voorgelegde wetsvoorstellen

2.1. Draagwijdte van de verplichting tot het maken van Duitse vertalingen

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap stelt vast, dat de voor advies voorgelegde wetsvoorstellen niet aan zijn onder punt 1 vermelde basisopvatting voldoen.

Nochtans kunnen deze wetsinitiatieven ertoe bijdragen de nog altijd uitermate onbevredigende situatie met betrekking tot de vertaling van de federale wets- en verordeningsteksten op pragmatische wijze te verbeteren en een wezenlijke vooruitgang met het oog op een systematische vertaling te bereiken.

Naar het oordeel van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap moet daarvoor vooral de verplichting van de bevoegde federale overheid om op systematische wijze Duitse vertalingen van de federale verordenende teksten te maken, bindender en duidelijker in de desbetreffende wettelijke bepalingen worden verankerd.

Daarom spreekt zich het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap voor volgende wijzigingen uit:

2.1.1. Schrapping van de verwijzing naar « de grenzen van de begrotingskredieten »

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap herinnert eraan, dat dit voorbehoud in het thans toepasbare artikel 76 van de wet van 31 december 1983 over institutionele hervormingen voor de Duitstalige Gemeenschap vervat is.

Uit de voorbereidende parlementaire werkzaamheden met betrekking tot de reeds genoemde bepaling blijkt duidelijk, dat de verwijzing naar het beschikbare budget alleen gerechtvaardigd is door het feit, dat een systematische vertaling van alle federale verordenende teksten op basis van de opgelopen achterstand onmogelijk op korte tijd kan worden vervuld (23) . Naar het oordeel van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap kan daaruit worden afgeleid, dat dit voorbehoud op grond van de wil van de wetgever alleen tijdens een beperkte overgangsfase van toepassing mag zijn.

Het Arbitragehof verklaarde bovendien in het bovenvermelde arrest van 14 juli 1994, dat dit voorbehoud alleen dan met het in de grondwet verankerde gelijkheidsbeginsel verenigbaar is, indien de werking ervan tot de teksten wordt beperkt die voor 1 januari 1989 (24) werden aangenomen.

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap stelt vast, dat de achterstand met betrekking tot de vertaling van federale wets- en verordeningsteksten tot vandaag — dus bijna 12 jaar na het arrest van het Arbitragehof — nog altijd belangrijk is en teksten betreft, die zowel voor de bovengenoemde datum van 1 januari 1989 als ook daarna aangenomen werden (25) .

Zowel de door de wetgever oorspronkelijk gewilde betekenis van het voorbehoud evenals de interpretatie door het Arbitragehof zijn bij de praktische uitvoering bijgevolg tot nu toe niet in acht genomen.

Om verdere vertragingen met het oog op een systematische vertaling van alle federale wets- en verordeningsteksten te voorkomen en een schending van de grondwet als bedoeld in de rechtspraak van het Arbitragehof af te wenden, spreekt zich het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap uit voor een schrapping van dit voorbehoud.

2.1.2. Verduidelijking van de bepaling over het opstellen van een lijst van de te vertalen normatieve teksten

Het Parlement stelt vast dat de artikelen 2 en 4 van wetsvoorstel nr. 3-1495/1 aan de telkens bevoegde minister (26) de verplichting oplegt, met regelmatige tussenpozen, de in het Duits te vertalen normatieve teksten vast te leggen, waarbij rekening moet worden gehouden met de betekenis die deze teksten voor de bevolking van het Duitse taalgebied hebben.

Naar het oordeel van het Parlement mag een dergelijke bepaling niet ertoe leiden, dat het vertaalwerk in feite tot deze prioriteitslijst wordt beperkt. In principe moeten alle federale wets- en verordeningsteksten worden vertaald en het vastleggen van prioriteiten mag zich alleen met het oog op de behandeling van de achterstand doen gevoelen. Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wenst daarom een verduidelijking in dit opzicht (27) .

Bovendien wijst het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap erop, dat het gebruik van omschrijvingen, zoals « met regelmatige tussenpozen » en « naar gelang van de betekenis voor de inwoners van het Duitse taalgebied », voor de bevoegde minister een belangrijke discretionaire bevoegdheidsmarge toestaat, wat, onder bepaalde omstandigheden er eveneens zou kunnen toe leiden, dat het tot vertragingen resp. tot geen grondig en tevredenstellend vertaalwerk komt. Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wenst daarom ook over dit punt een verduidelijking.

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap stelt ten slotte vast, dat de procedure voor het opstellen van deze lijst verschillend is, naargelang het daarbij gaat over wetten of over besluiten. Het Parlement wenst dat de regering van de Duitstalige Gemeenschap in beide gevallen verzocht wordt om het voorafgaand verstrekken van een advies.

2.1.3. Vertaling van alle verordeningsteksten

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap stelt vast, dat de in artikel 76 van de bovenvermelde wet van 31 december 1983 vermelde opsomming van de in het Duits te vertalen teksten naast de besluiten ook de verordeningen aanhaalt. Op grond van artikel 4 van het wetsvoorstel — stuk nr. 3-1495/1 zal zich het vertaalwerk in de toekomst echter beperken tot de « koninklijke en ministeriële besluiten ». Andere verordeningsvormen, zoals bijvoorbeeld ministeriële rondzendbrieven, zouden bijgevolg niet meer onderworpen zijn aan de verplichting tot vertaling.

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap spreekt zich daarom uit om in de desbetreffende bepaling de door het Arbitragehof in het bovengenoemde arrest van 14 juli 1994 gebruikte formulering « verordeningsteksten » te gebruiken.

2.1.4. Verduidelijking van de bepaling over de Duitse vertaling van bekendmakingen en mededelingen

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wijst erop, dat de Vaste Commissie van Taaltoezicht op basis van de thans geldende wetgeving reeds het standpunt verdedigt, dat de mededelingen en bekendmakingen, die de federale centrale diensten in het Duitse taalgebied rechtstreeks tot de bevolking richten, in het Frans en het Duits moeten worden opgesteld (28) .

In dit opzicht juicht het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap de in artikel 3 van het wetsvoorstel nr. 3-1495/1 vermelde aanvulling toe van artikel 40, lid 2, van de op 18 juli 1966 gecoördineerde wetten over het taalgebruik in bestuurszaken.

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap spreekt er zich evenwel voor uit, dat de onder punt 2.1.1 geformuleerde opmerking met betrekking tot het voorbehoud « binnen de grenzen van de begrotingskredieten » in aanmerking wordt genomen. Bovendien moet de formulering overeenkomstig de rechtspraak van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht aan de formulering van de eerste zin van artikel 40, lid 2, van de bovenvermelde gecoördineerde wetten worden aangepast.

2.2. Kwaliteit en overeenstemming van de vertalingen

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wijst erop, dat tot nu toe één instantie voor de Duitse vertaling van de federale verordenende teksten bevoegd is, wat met zekerheid tot de coherentie en tot de kwaliteit van de tot nu toe gemaakte vertalingen heeft bijgedragen. Het stelt in dit verband vast dat de voor advies voorgelegde wetsvoorstellen een verdeling van de verantwoordelijkheid voor de vertaling in het Duits voorzien: terwijl de minister van Justitie de vertaling van alle wetten en de onder zijn bevoegdheid vallende besluiten op zich neemt, worden de andere besluiten onder de verantwoordelijkheid van de telkens bevoegde minister ratione materiae vertaald. De overeenstemming van de vertalingen moet worden gegarandeerd door het feit dat alle ministers de Duitse rechtsterminologie in aanmerking nemen, die door het bevoegde orgaan van de Duitstalige Gemeenschap werd aangenomen.

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wil via controle weten of deze garantie volstaat om het hoge kwaliteits- coherentieniveau, dat er tot nu is geweest, te blijven behouden.

2.3. Procedure betreffende de publicatie van de vertalingen

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap juicht toe, dat de publicatie van de Duitse vertalingen door de in artikel 3 van het wetsvoorstel — stuk nr. 3-1496/1 voorziene opheffing van de tot nu toe in artikel 76, § 3, van de bovenvermelde wet van 31 december 1983 vastgelegde officiële bevestiging door Koninklijk Besluit zal worden versneld.

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap spreekt er zich verder voor uit, dat — parallel met de publicatie in het Belgische staatsblad — in het bijzonder de toegang tot geactualiseerde en gecoördineerde bewoordingen van wets- en verordeningsteksten wordt vergemakkelijkt.

2.4. Het vastleggen van de Duitse rechtsterminologie

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap juicht uitdrukkelijk de bedoeling toe van de auteurs van de wetsvoorstellen om de bevoegdheid voor het vastleggen van de Duitse rechtsterminologie overeenkomstig constitutionele bevoegdheidsverdeling naar de verantwoordelijkheid van de Duitstalige Gemeenschap over te dragen. Deze maatregel zal de Duitstalige Gemeenschap in staat stellen haar bevoegdheden met betrekking tot de bescherming en het aanschouwelijk maken van de Duitse taal zonder uitzonderingen te behartigen.

2.5. Inwerkingtreding

Naar het oordeel van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap is het begrijpelijk, dat de voorgestelde aanpassingen niet onmiddellijk van kracht worden en dat daarom de koning ermee wordt belast de inwerkingtreding te regelen.

Toch dringt het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap in het belang van de Duitstalige bevolking van België aan op een zo snel mogelijke inwerkingtreding van de wetten evenals van een onmiddellijke uitvoering ervan.

3. Inachtneming van de bestaande wetgeving met betrekking tot het taalgebruik in bestuurszaken door de federale overheid

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap herinnert aan zijn op 1 oktober 1990 aangenomen resolutie over het taalgebruik in bestuurszaken, waarin op een aantal problemen bij de correcte toepassing van de taalwetgeving door de federale overheid wordt gewezen.

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap maakt in het kader van het onderhavige advies duidelijk, dat enkele van deze misstanden blijven bestaan. Zo wordt bijvoorbeeld niet altijd rekening gehouden met de wettelijke bepalingen in verband met de betrekkingen van de centrale diensten met de burgers en de lokale instanties van het Duitse taalgebied (zie ook punt 2.1.4). Andere moeilijkheden betreffen de arbeidsvoorwaarden en carrièremogelijkheden van de Duitstalige federale ambtenaars.

AANGENOMEN DOOR HET PARLEMENT VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

Eupen, 13 maart 2006

Stephan THOMAS

Secretaris generaal

Louis SIQUET

Voorzitter


(1) K. Muylle en K. Stangherlin, Federale wetteksten in het Duits : over de niet-naleving van een arrest van het Arbitragehof en de nood aan een nieuwe Gelijkheidswet, Tijdschrift voor Wetgeving, 2006, 3-25. De auteurs bespreken hierin eveneens de twee voorliggende wetsvoorstellen : o.c., 22-25.

(2) O.c., 18.

(3) Daarmee wordt de parallellie in acht genomen met de in het wetsvoorstel nr. 3-1495/1 bepaalde regeling die enkel geldt voor de wetten en koninklijke en ministeriële besluiten afkomstig van de federale overheid.

(4) Deze nota is niet als bijlage bij dit verslag opgenomen omdat, zoals hierna zal worden bevestigd, volledig is tegemoetgekomen aan de erin geformuleerde opmerkingen.

(5) Urteil des Schiedshofs Nr. 59/94 vom 14. Juli 1994, Beweggründe B.5.1 und B.5. 2 : « Der Gleichheitsgrundsatz wäre allerdings verletzt, wenn für eine Kategorie von belgischen Bürgern der Zugang zu den Texten der föderalen Gesetze und Verordnungen dadurch erschwert werden würde, dass sie nicht in der Lage wären, diese Texte in ihrer Sprache zur Kenntnis zu nehmen. [...] Artikel 76, § 1, 1o des Gesetzes vom 31. Dezember 1983, ersetzt durch Artikel 16 des Gesetzes vom 18. Juli 1990, ist somit in dem Sinne aufzufassen, dass er eine wirkliche Verpflichtung auferlegt, innerhalb einer angemessenen Frist alle Gesetzes- und Verordnungstexte der föderalen Behörde ins Deutsche zu übersetzen. »

(6) Siehe die Artikel 55 und 84 des Sondergesetzes vom 8. August 1980 über institutionelle Reformen.

(7) Siehe Dok. Senat, 1989-1990, Nr. 927-3, S. 3, Ausf. Ber., Senat, Sitzung vom 4. Juli 1990, S. 2490 und 2492 sowie Dok. Abgeordnetenkammer, 1989-1990, Nr. 1254/2, S. 8.

(8) Datum des In-Kraft-Tretens des Gesetzes vom 18. Juli 1990, das die entsprechende Bestimmung einführt.

(9) Laut B. Christen wurden bis zum 1. Mai 2005 2322 offizielle Übersetzungen im Belgischen Staatsblatt veröffentlicht (vgl. B. Christen, « La traduction en langue allemande des textes normatifs« , in : La Communauté germanophone de Belgique — Die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens, Bruxelles, Projucit — la Charte, 2005, S. 104).

(10) Für die Gesetze ist dies der Justizminister, für die Königlichen und ministeriellen Erlasse ist dies der jeweils zuständige Fachminister.

(11) Als Alternative könnte das Parlament sich auch vorstellen, dass die zuständige föderale Behörde die Liste der Regeltexte erstellt, die nicht übersetzt werden müssen.

(12) Siehe beispielsweise die Gutachten Nr. 29 140 vom 16. Oktober 1997 und Nr. 29 185 vom 10. Juli 1997, Jahresbericht 1997 der Ständigen Sprachenkontrollkommission, S. 45 und S. 74-75.

(13) Arrêt de la Cour d'arbitrage no 59/94 du 14 juillet 1994, motifs B.5.1 et B.5.2 : « Toutefois, le principe d'égalité serait méconnu si pour une catégorie de citoyens belges l'accès aux textes fédéraux législatifs et réglementaires était rendu plus difficile par l'impossibilité de pouvoir les lire dans leur propre langue. [...] L'article 76, § 1er, 1o, de la loi du 31 décembre 1983, remplacé par l'article 16 de la loi du 18 juillet 1990, doit donc être interprété comme imposant une obligation effective d'établir dans un délai raisonnable une traduction en langue allemande de tous les textes légaux et réglementaires émanant de l'autorité fédérale. »

(14) Voir les articles 55 et 84 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

(15) Voir : doc. Sénat, 1989-1990, no 927-3, p. 3, CRI, Sénat, séance du 4 juillet 1990, p. 2490 et 2492 ainsi que doc. Chambre, 1989-1990, no1254/2, p. 8.

(16) Date de l'entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 1990 qui a introduit la disposition y afférente dans la loi du 31 décembre 1983.

(17) Selon B. Christen, 2322 traductions officielles ont été publiées au Moniteur belge jusqu'au 1er mai 2005 (cf. B. Christen, « La traduction en langue allemande des textes normatifs », dans : La Communauté germanophone de Belgique — Die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens, Bruxelles, Projucit — la Charte, 2005, p. 104.

(18) En ce qui concerne les lois, c'est le ministre de la Justice; en ce qui concerne les arrêtés royaux et ministériels, c'est le ministre compétent ratione materiae.

(19) Comme alternative, le Parlement pourrait s'envisager que le pouvoir fédéral établisse une liste reprenant les textes à ne pas traduire en langue allemande.

(20) Voir par exemple les avis no 29 140 du 16 octobre 1997 et no 29 185 du 10 juillet 1997, rapport annuel 1997 de la Commission permanente de contrôle linguistique, p. 45 et p. 74-75.

(21) Arrest van het Arbitragehof nr. 59/94 van 14 juli 1994, motieven B.5.1 en B.5. 2 : « Het gelijkheidsbeginsel zou evenwel zijn geschonden mocht voor een categorie van Belgische burgers de toegang tot de teksten van de federale wet- en regelgeving moeilijker worden gemaakt doordat zij niet in de mogelijkheid verkeren van die teksten in hun taal kennis te nemen.. [...] Artikel 76, § 1, 1o, van de wet van 31 december 1983, vervangen bij artikel 16 van de wet van 18 juli 1990, moet dan ook aldus worden begrepen dat het een werkelijke verplichting oplegt om binnen een redelijke termijn alle wettelijke en verordenende teksten van de federale overheid in de Duitse taal te vertalen.

(22) Zie artikelen 55 en 84 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 over institutionele hervormingen.

(23) Zie stuk Senaat, 1989-1990, nr. 927-3, blz. 3, integraal verslag, senaat, zitting van 4 juli 1990, blz. 2490 en 2492 evenals stuk Kamer van volksvertegenwoordigers, 1989-1990, nr. 1254/2, blz. 8.

(24) Datum van de inwerkingtreding van de wet van 18 juli 1990, die de betreffende bepaling invoert.

(25) Volgens B. Christen werden tot 1 mei 2005 2322 officiële vertalingen in het Belgische staatsblad gepubliceerd (vgl. B. Christen, « La traduction en langue allemande des textes normatifs », in : La Communauté germanophone de Belgique — Die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens, Bruxelles, Projucit — la Charte, 2005, blz. 104).

(26) Voor de wetten is dit de minister van Justitie, voor de koninklijke en ministeriële besluiten is dit telkens de bevoegde minster ratione materiae.

(27) Als alternatief zou het Parlement zich ook kunnen voorstellen, dat de bevoegde federale overheid de lijst van de verordenende teksten opstelt, die niet moeten worden vertaald.

(28) Zie bijvoorbeeld de adviezen nr. 29140 van 16 oktober 1997 en nr. 29185 van 10 juli 1997, jaarverslag 1997 van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, blz. 45 en blz. 74-75.