3-169

3-169

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 8 JUIN 2006 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Anke Van dermeersch à la vice-première ministre et ministre de la Justice sur «le suivi des tests de qualité de l'ecstasy» (nº 3-1684)

Mme la présidente. - M. Didier Donfut, secrétaire d'État aux Affaires européennes, adjoint au ministre des Affaires étrangères, répondra.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VL. BELANG). - Vorig jaar werd een erg omstreden project op poten gezet waarbij festival- en discotheekbezoekers de kwaliteit van hun XTC kunnen laten testen. De Waalse hulpvereniging Modus Vivendi staat in voor de kwaliteitstests en bepaalde leden van de organisatie kregen van het ministerie van Justitie de toestemming om de verdovende middelen naar het Hygiënisch en Bacteriologisch Instituut van de provincie Henegouwen te transporteren. Het project wordt door de Waalse overheid gesponsord.

Hoewel eerst advies zou worden gevraagd aan het College van procureurs-generaal, werd het project blijkbaar toch al voor een periode van 27 maanden goedgekeurd, en dat met volledige steun van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Dat blijkt althans uit het antwoord op mijn parlementaire vraag hierover van 12 april 2006. Op het ogenblik dat die steun werd verleend had het college zich nog niet definitief over de kwestie uitgesproken. Bovendien onderzocht het expertisenetwerk drugs nog volop het strafrechtelijke aspect. Meer zelfs, de Raad van de procureurs des Konings had zich in een eerste en voorlopig advies tegen het project gekant, waardoor de actie van Modus Vivendi kan worden beschouwd als het `vergemakkelijken van het gebruik van drugs', wat in het strafrecht nog steeds als een misdrijf wordt beschouwd.

Blijkbaar werden deze, toch wel erg belangrijke, adviezen van de procureurs des Konings en procureurs-generaal, niet gevolgd of niet afgewacht. Er werd vanuit preventief en therapeutisch oogpunt, waarbij bijstand en terugdringing van de risico's centraal staan, beslist het project te steunen. Het is zeer eigenaardig dat het project zonder een initieel akkoord met de justitiële deskundigen wordt uitgevoerd.

Waarom werd het project goedgekeurd, nog voor het College van procureurs-generaal en de Raad van de procureurs des Konings hun adviezen hadden uitgebracht? Waarom werd geen rekening gehouden met het eerste en voorlopig negatieve advies van de Raad?

Wat was de concrete inhoud van dit eerste advies van de Raad van de procureurs des Konings? Kan de minister mij dat advies bezorgen? Is er intussen al een definitief advies en zo ja, hoe luidt dat?

Heeft het College van procureurs-generaal zich intussen over de kwestie beraden? Wat is zijn mening en wat zijn de onderzoeksresultaten van het expertisenetwerk drugs?

Wordt het project al dan niet verder uitgevoerd en steunt de minister dit project ten volle?

Welk onafhankelijk organisme moest of moet het project evalueren en wat zijn zijn voorlopige bevindingen?

Op hoeveel manifestaties werden al XTC-kwaliteitstests uitgevoerd? Welke waren die manifestaties en waar vonden die plaats? Is dit project ook in Vlaanderen van toepassing?

(M. Staf Nimmegeers, premier vice-président, prend place au fauteuil présidentiel.)

De heer Didier Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken. - Ik lees het antwoord van minister Onkelinx.

Ik stel vast dat de spreker een aantal aspecten van het betrokken proefproject verwart.

In het raam van zijn bevoegdheid heeft de minister van Volksgezondheid enkele leden van de betrokken vzw toestemming verleend om in de periode tussen 1 juni 2005 en 1 september 2007 de pillen die worden verkocht als XTC, de vloeistoffen die worden verkocht als GHB en de poeders die worden verhandeld als amfetamines voor analyse te transporteren naar een ziekenhuis te Mons. Het afgeven van die vergunningen behoort tot de exclusieve bevoegdheid van minister Demotte.

Hij nam die beslissing rekening houdend met het gevaar verbonden aan het gebruik van dergelijke synthetische drugs. De voorbije tien jaar stierven in Europa tussen 200 en 500 mensen aan de gevolgen van XTC-gebruik.

Minister Demotte heeft zijn toestemming laten afhangen van een evaluatie door een onafhankelijk orgaan en van een integratie van het project in het Rapid Alert System.

Het uitvoeren van de tests zou strafrechtelijk kunnen worden beschouwd als het vergemakkelijken van het gebruik van verboden stoffen. Omdat niemand een vergunning kan afleveren voor het uitvoeren van dergelijke tests, kan een dergelijk project niet worden gestart zonder dat het openbaar ministerie bereid is zich terughoudend op te stellen.

Het openbaar ministerie, zowel de procureurs des Konings als de procureurs-generaal, beraadt zich momenteel over deze kwestie. Terzake werd nog geen definitief standpunt ingenomen. Het spreekt dan ook voor zich dat het project nog niet werd opgestart.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VL. BELANG). - Het openbaar ministerie heeft blijkbaar nog geen definitief advies uitgebracht. Waarom het voorlopige negatieve advies genegeerd wordt en het definitieve advies niet wordt afgewacht kan ik uit het antwoord niet opmaken.

M. Didier Donfut, secrétaire d'État aux Affaires européennes, adjoint au ministre des Affaires étrangères. - Lorsque la ministre disposera des avis définitifs, elle apportera de nouveaux éléments.