3-167

3-167

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 1 JUNI 2006 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over źde onrust in de Stuivenbergwijk in Antwerpen╗ (nr. 3-1153)

De voorzitter. - De heer Christian Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, antwoordt.

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT). - Een delegatie van het actiecomitÚ Noord zegt Nee heeft op maandag 22 mei een petitie tegen de gesloten instelling Stuivenberg afgegeven aan de Antwerpse burgemeester Patrick Janssens. De petitie met 2.588 handtekeningen is een protest tegen de gesloten instelling voor psychiatrische patiŰnten die op de site van het Stuivenbergziekenhuis komt.

De ongeruste buurtbewoners hebben de burgemeester duidelijk laten verstaan dat deze gesloten instelling voor hen geen optie is in hun woonbuurt. Patrick Janssens heeft inmiddels contact opgenomen met OCMW-voorzitster Monica De Coninck en met minister Onkelinx.

Inmiddels zou het masterplan over het Stuivenbergziekenhuis op de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu goedgekeurd zijn. Dat zou betekenen dat er op redelijk korte termijn 120 bedden in de psychiatrie zouden worden voorbehouden voor `behandelbare' delinquenten: 30 bedden voor vrouwelijke delinquenten, 30 bedden voor mentaal gehandicapten en 60 bedden voor seksuele delinquenten.

Op langere termijn zouden Erasmus Borgerhout en Stuivenberg samengebracht worden in een nieuwe kliniek op een nog nader te bepalen plaats. De Noorderlaansite is hier een optie die wordt genoemd. De Stuivenbergsite zou dan volledig tot psychiatrische instelling worden omgebouwd.

De Regie der Gebouwen heeft met de minister van FinanciŰn overlegd onder meer over een studieteam en een bestek. Tegen 2010 zou alles rond moeten zijn.

Vele bewoners in de buurt van het huidige ziekenhuis zijn ervan overtuigd dat dit project de zoveelste kaakslag wordt voor de verdere gunstige ontwikkeling van hun buurt. In de buurt wonen veel kansarmen. Inmiddels werd er ook een centrum voor drugsverslaving gevestigd. De buurtbewoners vragen zich af of de extra overlast die gepaard gaat met de gesloten instelling, hun buurt geen al te negatief imago zal geven.

De buurtbewoners argumenteren ook dat in de buurt van het ziekenhuis drie kleuterscholen, drie lagere scholen, een middelbare school en een hogeschool liggen. Ook zijn zij niet te spreken over de haast zekere negatieve gevolgen voor de middenstand, de woonkwaliteit, de waarde van de eigendommen en last but not least de veiligheid.

De afgelopen jaren kende de buurt een toevloed van jonge gezinnen en we willen dat zo houden.

Werd er definitief voor het Stuivenbergziekenhuis gekozen? Gaat het dan om de plaatsing van een dertigtal of een zestigtal psychiatrische delinquenten of zal de hele site worden heringericht?

De minister had twijfels over de beveiliging van het Stuivenbergziekenhuis. Ze liet zich uiteindelijk toch overtuigen door de nieuwe plannen van het Antwerpse OCMW. Zo zouden de deuren verdwijnen of op slot gaan en er zouden voorlopig 250 patiŰnten in de instelling terechtkunnen. Later zal worden nagegaan of de Antwerpse instelling wordt uitgebreid. In welke mate kunnen de buurtbewoners worden gerustgesteld?

De heer Christian Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen. - Er is een voorlopig programma opgesteld voor de oprichting van twee forensische centra: een in Gent voor 270 ge´nterneerden en een in Antwerpen voor 120 ge´nterneerden. Of de Stuivenbergsite vrijkomt, hangt af van de uitbouw van een nieuwe ziekenhuiscampus in Antwerpen-Noord. Daarom werd prioriteit gegeven aan de bouw van de instelling in Gent.

Er is nog niet beslist welke patiŰnten waar zullen terechtkomen. Wel staat vast dat de vrouwelijke ge´nterneerden en een groot deel van de mentaal gehandicapte ge´nterneerden in Antwerpen zullen worden ondergebracht.

De twee forensische psychiatrische centra zullen wel over dezelfde veiligheidsvoorzieningen moeten beschikken als een gevangenis. In Antwerpen zal een deel van de Stuivenbergsite in een beveiligd gebouw worden ondergebracht.

De stad Antwerpen heeft beslist een werkgroep samen te stellen waarvan onder andere een delegatie van de buurtbewoners deel zal uitmaken. Het is de bedoeling dat de deelnemers van de werkgroep regelmatig worden ge´nformeerd. Het departement zal ook aan de werkgroep deelnemen.

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT). - Het is geruststellend dat de buurbewoners bij het overleg zullen worden betrokken.