3-161

3-161

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 4 MEI 2006 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Jan Steverlynck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de minister van Middenstand en Landbouw over «de artisanale methode voor het slachten van kippen» (nr. 3-1595)

De voorzitter. - De heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister, antwoordt.

De heer Jan Steverlynck (CD&V). - Meestal worden geslachte kippen via de zogenaamde `panklare methode' gepresenteerd. Dat betekent dat het verwijderen van de ingewanden uit de karkassen, eventueel met uitzondering van de nieren, ten laatste onmiddellijk na de keuring dient te gebeuren.

Sommige kippen worden volgens de `marktklare methode' gepresenteerd. Bij marktklare kippen worden niet alle ingewanden uit de kip gehaald, alleen de darmen.

Traditioneel worden marktklare kippen geslacht met behoud van kop en poten. Poten en kop worden beschouwd als consumeerbaar als de bek wordt afgeknipt.

Voor die zogenaamde artisanale methode is het optimaal dat de ingewanden niet ogenblikkelijk na het slachten worden uitgehaald, maar wel één dag na het slachten.

Hoewel vanuit het oogpunt van de voedselveiligheid vragen kunnen worden gesteld over de artisanale slachtmethode, is de artisanale methode in vele Europese landen toegestaan, ook in Frankrijk. Bovendien worden in EG-verordening 853/2004 de artisanale methodes verdedigd.

De vooropgestelde Belgische omzetting van de Europese regelgeving zou de artisanale methode echter uitsluiten. België zou dus een strenger standpunt innemen dan de andere Europese lidstaten. Dat leidt tot concurrentievervalsing.

Is de minister op de hoogte van het probleem van de traditionele slachtmethode van kippen?

Klopt het dat de Belgische omzetting van de Europese regelgeving de artisanale methodes zou uitsluiten?

Zo ja, is de minister alsnog bereid om die artisanale methode toe te staan?

De heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister. - Ik lees het antwoord van de minister van Sociale Zaken.

Noch de term `traditionele methoden voor het slachten van kippen', noch de term `marktklare kippen' is wettelijk vastgelegd.

EEG-verordening 1538/91 tot vaststelling van handelsnormen voor vlees en pluimvee geeft echter wel een definitie van `ontdarmd' pluimvee. Dat is pluimvee dat gedeeltelijk van de ingewanden werd ontdaan en waarbij het hart, de lever, de longen, de spiermaag, de krop en de nieren niet werden verwijderd.

De term `marktklaar' komt dus overeen met `ontdarmd'.

Volgens EG-verordening 853/2004 moeten de ingewanden of delen van ingewanden die na de post-mortemkeuring in het karkas blijven, met uitzondering van de nieren, indien mogelijk in hun geheel, zo spoedig mogelijk worden verwijderd, tenzij de bevoegde autoriteit hierover anders beslist.

Volgens het koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong kan voor gevogelte en konijnen van ten hoogste zes maanden oud het verwijderen van de ingewanden beperkt blijven tot de darmen en de niet voor menselijke consumptie geschikte delen op voorwaarde dat dit op een hygiënisch verantwoorde wijze gebeurt.

Kop en poten moeten niet worden afgesneden. Een karkas met kop en poten zal echter slechts worden goedgekeurd als de kop en de poten volledig geplukt en proper zijn en geschikt worden bevonden voor menselijke consumptie.

(Voorzitter: de heer Hugo Vandenberghe, ondervoorzitter.)

De heer Jan Steverlynck (CD&V). - Ik neem er nota van dat er geen concurrentievervalsing is en dat het koninklijk besluit van 22 december 2005 traditionele methodes van slachten toestaat.