3-1626/2

3-1626/2

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

19 APRIL 2006


Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de tuchtprocedure voor de leden van de balie


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER HUGO VANDENBERGHE

Opschrift

Het opschrift van het wetsontwerp vervangen als volgt :

 Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de balie en de tuchtprocedure voor de leden van de balie .

Verantwoording

Het voorwerp van het wetsontwerp is ruimer dan de huidige titel laat uitschijnen.

Nr. 2 VAN DE HEER HUGO VANDENBERGHE

Art. 2

Paragraaf 2 van het voorgestelde artikel 432bis vervangen als volgt :

 Het hoger beroep wordt aan de voorzitter van de tuchtraad van beroep ter kennis gebracht bij een ter post aangetekende brief binnen de vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de kennisgeving van de beslissing. .

Verantwoording

De tekst wordt in overeenstemming gebracht met de in het ontwerp voorgestelde tekst van het artikel 463, tweede lid en artikel 473, vierde lid.

Nr. 3 VAN DE HEER HUGO VANDENBERGHE

Art. 34bis (nieuw)

Een artikel 34bis (nieuw) invoegen, luidende :

 Art. 34bis. — In artikel 502,  2, eerste lid, eerste streepje, van het Gerechtelijk Wetboek worden de woorden  artikel 456, eerste lid  vervangen door de woorden  artikel 455 . 

Verantwoording

De interne verwijzingen in het Gerechtelijk Wetboek worden in overeenstemming gebracht met de wijzingen doorgevoerd door het wetsontwerp.

Nr. 4 VAN DE HEER HUGO VANDENBERGHE

Art. 34ter (nieuw)

In het ontwerp wordt een artikel 34ter invoegen luidende :

 Art. 34ter. — In artikel 508/5,  1, vierde lid van het Gerechtelijk Wetboek worden de woorden  artikel 469bis  vervangen door de woorden  artikel 432bis . 

Verantwoording

De interne verwijzingen in het Gerechtelijk Wetboek worden in overeenstemming gebracht met de wijzingen doorgevoerd door het wetsontwerp.

Nr. 5 VAN DE HEER HUGO VANDENBERGHE

Art. 34quater (nieuw)

Een artikel 34 quater (nieuw) invoegen, luidende :

 Art. 34quater. — In artikel 508/5,  4, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek worden de woorden  de artikelen 465 tot 469  vervangen door de woorden  de artikelen 458 tot 462 . 

Verantwoording

De interne verwijzingen in het Gerechtelijk Wetboek worden in overeenstemming gebracht met de wijzingen doorgevoerd door het wetsontwerp.

Nr. 6 VAN DE HEER HUGO VANDENBERGHE

Art. 34quinquies (nieuw)

Een artikel 34quinquies (nieuw) invoegen, luidende :

 Art. 34quinquies. — In artikel 508/7, vijfde lid van het Gerechtelijk Wetboek worden de woorden  artikel 469bis  vervangen door de woorden  artikel 432bis . 

Verantwoording

De interne verwijzingen in het Gerechtelijk Wetboek worden in overeenstemming gebracht met de wijzingen doorgevoerd door het wetsontwerp.

Nr. 7 VAN DE HEER HUGO VANDENBERGHE

Art. 34sexies (nieuw)

Een artikel 34sexies (nieuw) invoegen, luidende :

 Art. 34sexies. — In artikel 508/8, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek worden de woorden  de artikelen 465 tot 469  vervangen door de woorden  de artikelen 458 tot 462 . 

Verantwoording

De interne verwijzingen in het Gerechtelijk Wetboek worden in overeenstemming gebracht met de wijzingen doorgevoerd door het wetsontwerp.

Nr. 8 VAN DE HEER HUGO VANDENBERGHE

Art. 34septies (nieuw)

Een artikel 34septies (nieuw) invoegen, luidende :

 Art. 34septies. — In artikel 508/22, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek worden de woorden  artikel 459  geschrapt en vervangen door de woorden  artikel 446ter . 

Verantwoording

De interne verwijzingen in het Gerechtelijk Wetboek worden in overeenstemming gebracht met de wijzingen doorgevoerd door het wetsontwerp.

Nr. 9 VAN DE HEER HUGO VANDENBERGHE

Art. 9

In voorgesteld artikel 457bis, tweede lid, de volgende woorden invoegen :

 onverminderd de toepassing van artikel 457,  5, tweede lid, 

Verantwoording

In de huidige redactie van artikel 457bis moeten alle leden van het college de taal van de rechtspleging kennen. Deze bepaling kan echter geen afbreuk doen aan de tuchtprocedures die voor de tuchtraad bij het hof van beroep te Luik worden gevoerd en waar wordt bepaald dat tenminste twee leden de Duitse en de Franse taal kennen.

Nr. 10 VAN DE HEER HUGO VANDENBERGHE

Art. 19

In het voorgestelde artikel 466, eerste lid, de volgende woorden invoegen :  onverminderd de toepassing van artikel 457,  5, tweede lid .

Verantwoording

Zie verantwoording van amendement nr. 9.

Nr. 11 VAN DE HEER HUGO VANDENBERGHE

Art. 24bis (nieuw)

Een artikel 24bis (nieuw), invoegen, luidende :

 Art. 24bis. — Artikel 471 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt :

 Art. 471. — De geschorste advocaat moet zich tijdens de duur van zijn straf van iedere beroepswerkzaamheid onthouden .

Nr. 12 VAN DE HEER HUGO VANDENBERGHE

Art. 32

Artikel 32 vervangen als volgt :

 In artikel 477quater van hetzelfde wetboek, vervangen bij de wet van 22 november 2001, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

a) In  1 worden de woorden  behalve de artikelen 458 en 471, en van hoofdstuk V  vervangen door de woorden  behalve artikel 472,  1 ;

b) In  2 worden de woorden  raad van de Orde van de balie  vervangen door het woord  tuchtraad .

Hugo VANDENBERGHE.