3-160

3-160

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 27 APRIL 2006 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Overlijden van een oud-senator

Verzoekschriften

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Luc Willems aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de toekomstige locatie van de federale overheidsdiensten te Aalst» (nr. 3-1096)
Mondelinge vraag van de heer Josy Dubié aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de toestand van de asielzoekers en mensen zonder papieren van Iraanse nationaliteit» (nr. 3-1101)
Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «het opsluiten van kinderen in gesloten centra» (nr. 3-1106)
Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de drugshandel bij Antwerpse VZW's» (nr. 3-1107)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie-Hélčne Crombé-Berton aan de minister van Middenstand en Landbouw over «de onderhandelingen binnen de Wereldhandelsorganisatie en het luik van de landbouw» (nr. 3-1097)
Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de minister van Landsverdediging over «de hervormingsplannen van het leger» (nr. 3-1104)
Mondelinge vraag van de heer Frank Creyelman aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de minister van Middenstand en Landbouw over «de IKEA-wet» (nr. 3-1103)
Mondelinge vraag van de heer Jan Steverlynck aan de minister van Middenstand en Landbouw over «de aangekondigde kaderwet inzake de schijnzelfstandigen» (nr. 3-1098)
Mondelinge vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «het parket te Brussel» (nr. 3-1100)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «het arrest van het Arbitragehof inzake de verhaalbaarheid van erelonen» (nr. 3-1105)
Mondelinge vraag van de heer Jean-Marie Dedecker aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de bestrijding van de uitkeringsfraude» (nr. 3-1099)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de verkoop van valse geneesmiddelen» (nr. 3-1095)

Wetsontwerp betreffende het bedienen van een automatische defibrillator door niet-artsen (Stuk 3-1586) (Evocatieprocedure)

Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende het gebruik van een automatische defibrillator bij reanimatie (van mevrouw Annemie Van de Casteele c.s., Stuk 3-1018)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel strekkende om artikel 61 van het Burgerlijk Wetboek opnieuw in te voeren wat betreft het bewijs van de geboorte bij gebreke van een akte van geboorte (van mevrouw Clotilde Nyssens, Stuk 3-54)

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 70 van het Burgerlijk Wetboek (van mevrouw Sabine de Bethune; Stuk 3-163)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsvoorstel strekkende om artikel 61 van het Burgerlijk Wetboek opnieuw in te voeren wat betreft het bewijs van de geboorte bij gebreke van een akte van geboorte (van mevrouw Clotilde Nyssens, Stuk 3-54)

Vraag om uitleg van de heer Jurgen Ceder aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de ophelderingsgraad van misdrijven» (nr. 3-1569)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de veiligheidsmachtigingen voor bedrijven» (nr. 3-1572)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de traagheid van het Belgische gerecht» (nr. 3-1576)

Regeling van de werkzaamheden

Stemmingen

Wetsontwerp dat het bedienen van automatische «externe» defibrillatoren toelaat (Stuk 3-1586) (Evocatieprocedure)
Wetsvoorstel tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek teneinde het bewijs van de staat van de personen te vergemakkelijken bij gebreke van een akte van de burgerlijke stand (van mevrouw Clotilde Nyssens, Stuk 3-54)

Vraag om uitleg van de heer Jan Steverlynck aan de vice-eerste minister en minister van Financiën en aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen over «het wetsontwerp omtrent de pan-Europese pensioenfondsen» (nr. 3-1564)

Vraag om uitleg van de heer Stefaan Noreilde aan de vice-eerste minister en minister van Financiën en aan de staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude over «de maatregelen tegen de financiering van terreur» (nr. 3-1575)

Vraag om uitleg van mevrouw Christel Geerts aan de vice-eerste minister en minister van Financiën en aan de minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen over «de pensioenopbouw» (nr. 3-1581)

Vraag om uitleg van mevrouw Jacinta De Roeck aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de provisies voor de ontmanteling van de kerncentrales» (nr. 3-1565)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «het kunstmatig optrekken van ontwikkelingshulpstatistieken» (nr. 3-1580)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het promoten van ziekten door de farmaceutische industrie» (nr. 3-1566)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het raadplegen van het internet voor medische informatie» (nr. 3-1578)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de mogelijke gevaren bij het dagelijks branden van wierookstokjes» (nr. 3-1579)

Vraag om uitleg van de heer Jan Steverlynck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de reďntegratie van arbeidsongeschikte zelfstandigen via een beperkte beroepsbezigheid» (nr. 3-1521)

Vraag om uitleg van de heer Jan Steverlynck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de werkwijze van de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid» (nr. 3-1554)

Vraag om uitleg van de heer Jan Steverlynck aan de minister van Middenstand en Landbouw over «de mensualisering van de sociale bijdragen van zelfstandigen bij arbeidsongeschiktheid» (nr. 3-1571)

Vraag om uitleg van mevrouw Christel Geerts aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het pneumokokkenvaccin» (nr. 3-1570)

Vraag om uitleg van mevrouw Christel Geerts aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het palliatief forfait» (nr. 3-1577)

Vraag om uitleg van mevrouw Christel Geerts aan de staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie over «het Kringloopfonds» (nr. 3-1573)

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap over «de problemen bij het overlijden van een gehandicapte in verband met de uitbetaling van diens toelage voor de maand waarin hij is overleden aan andere personen dan de echtgeno(o)t(e)» (nr. 3-1568)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocatie
Boodschappen van de Kamer
Indiening van een wetsontwerp
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Arbitragehof - Beroepen
Rechtbank van koophandel
Rechtbank van eerste aanleg
Arbeidsrechtbanken
Raadgevend Comité voor Bio-ethiek
Vaste nationale cultuurpactcommissie