3-159

3-159

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 20 APRIL 2006 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, teneinde de adoptie door personen van hetzelfde geslacht mogelijk te maken (Stuk 3-1460) (Evocatieprocedure)

(De tekst aangenomen door de commissie voor de Justitie is dezelfde als de tekst van het door de Kamer van volksvertegenwoordigers overgezonden ontwerp. Zie stuk Kamer 51-664/9.)

De voorzitter. - Op het opschrift heeft mevrouw Nyssens amendement 2 ingediend (zie stuk 3-1460/2) dat luidt:

Mme Clotilde Nyssens (CDH). - Je propose de changer l'intitulé puisque toute notre philosophie est basée sur un autre concept de la parentalité sociale.

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V). - Mag ik vragen, mevrouw de voorzitter, dat u de oppositie alle rechten gunt die het reglement van de Senaat haar geeft?

De voorzitter. - Ik geef u het woord, zoals u hebt gevraagd.

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V). - Artikel 39 van het reglement zegt dat elke fractie bij de bespreking van amendementen recht heeft op een spreektijd van vijf minuten. De CD&V-fractie zal die voor elk van de amendementen ten volle gebruiken.

Aangezien u mijn uiteenzetting tijdens de algemene bespreking viermaal hebt onderbroken, ben ik verplicht mijn argumenten uiteen te zetten bij de bespreking van de amendementen.

Voor de visie van de CD&V-fractie op amendement 2 van mevrouw Nyssens, verwijs ik graag naar wat de heer Cheffert daarnet nog heel treffend heeft gezegd, namelijk dat we le principe de précaution, het zorgzaamheidsbeginsel moeten hanteren. De ingeroepen wetenschappelijke onderzoeken over de gevolgen van de gelijkslachtige adoptie voor de kinderen zijn niet eensluidend. Ze gaan zowel in de ene als in de andere richting en bieden geen voldoende breed vergelijkingssegment om over de gevolgen een uitspraak te kunnen doen. Men springt iets te gemakkelijk om met begrippen als goede opvoeding. Goede opvoeding is een containerbegrip, want daar bestaan zeer vele opvattingen over. Het is trouwens niet de taak van de staat om uit te maken wat goede opvoeding is. Er kunnen alleen minimale voorwaarden worden omschreven en daarnaast is er een marge voor ideologische invulling.

Ik heb daarstraks in mijn algemene uiteenzetting al aangehaald dat het ook discriminerend is verschillende situaties op dezelfde wijze te behandelen. Voor specifieke situaties kunnen verschillende, maar gelijkwaardige juridische instellingen en regelingen in het leven worden geroepen. Dat is de correcte toepassing van het gelijkheidsbeginsel. Eenzelfde beginsel toepassen op verschillende situaties is een vorm van discriminatie. Derhalve steun ik het voorstel om het woord zorgouderschap in het opschrift en verder in de tekst ook het begrip medeouderschap op te nemen. Die begrippen zijn van aard om de mensen die een grote verantwoordelijkheid willen nemen voldoende rechten te geven in de opvoeding van kinderen.

De heer Jurgen Ceder (VL. BELANG). - Het Vlaams Belang zal alle amendementen goedkeuren. Dat betekent niet dat wij volledig akkoord gaan met alle amendementen, wel dat we vinden dat ze een verbetering inhouden ten opzichte van dit slechte wetsontwerp. Verder willen we op die manier de Kamer de kans bieden om, hopelijk volledig, terug te komen op de onbezonnenheid waarmee ze dit wetsontwerp heeft goedgekeurd.

De voorzitter. - Op hetzelfde opschrift heeft de heer Cheffert c.s. amendement 15 ingediend (zie stuk 3-1460/3) dat luidt:

Op hetzelfde opschrift heeft mevrouw De Schamphelaere amendement 20 ingediend (zie stuk 3-1460/5) dat luidt:

Op hetzelfde opschrift heeft mevrouw De Schamphelaere amendement 28 ingediend (zie stuk 3-1460/5) dat luidt:

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CD&V). - Wij hebben twee voorstellen voor de situatie van kinderen die op dit moment opgroeien in holebigezinnen. Eén amendement, waaruit alle andere amendementen voortvloeien, gaat over het meeouderschap. Daarmee willen we een juridische regeling in het leven roepen voor een opvoedkundige en affectieve relatie in een situatie waarin een kind opgroeit bij een holebipaar en een biologische band met één van beide ouders heeft. In dat geval moet de opvoedkundige relatie met beide opvoeders worden verstevigd. Dat wordt beoogd door het instituut van het meeouderschap.

Daarnaast hebben we ook amendement 28 over zorgouderschap ingediend, dat veel breder is en dat ook voor heel wat nieuw samengestelde gezinnen een oplossing kan bieden. Het kan een oplossing zijn voor kinderen die bijvoorbeeld bij grootouders of andere familieleden opgroeien en waar een feitelijke zorgrelatie bestaat. Door het zorgouderschap kan die zorgrelatie bevestigd worden tegenover de buitenwereld en ontstaan er rechten en verplichtingen ten opzichte van het kind.

Die twee amendementen zijn toevoegingen aan het bestaande familierecht om aan veel complexe situaties een antwoord te bieden in het belang van het kind. Op die manier kunnen we alle kinderen die nu opgroeien in holebigezinnen een bescherming bieden. Het maakt het instituut van de adoptie voor de creatie van nieuwe gezinssituaties overbodig.

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V). - Amendement 20 beoogt net zoals het amendement van mevrouw Nyssens een vervanging van het opschrift, maar in amendement 20 wordt het meeouderschap voorgesteld. Het meeouderschap is in vergelijking met het zorgouderschap op nog meer punten vergelijkbaar met de gewone adoptie.

Wie echt bekommerd is om een samenleving op te bouwen die voor de kerngegevens van de private samenleving steunt op een brede meerderheid, wie bij een duidelijke verdeeldheid van de stellingen rekening wil houden met de opinie van de minderheid, begrijpt dat een goed beleid er niet mee is gediend wanneer de opinie van een minderheid niet wordt geïntegreerd in de wetgeving. Ik verwijs naar het werk van Hannah Arendt over de invloed van de Weimarrepubliek en de gevoerde moraliteitspolitiek in het opkomende nazisme. Ik wil daar niets mee suggereren, maar wel indirect antwoorden op de minister van Justitie.

De minister van Justitie heeft gezegd dat het gaat om waarden van de eenentwintigste eeuw. Ik kan evengoed stellen dat het de waarden van het Romeinse rijk zijn. Het Romeinse rijk stond voor euthanasie, abortus en zelfs voor kindermoord.

Mme Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre de la Justice. - Vous interprétez mal mes propos. J'ai simplement dit que les questions éthiques seraient au centre du travail du parlement au XXIème siècle.

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V). - Ik reageer ook op de stelling van het historisch materialisme als zou de geschiedenis altijd vooruitgaan. De geschiedenis gaat vooruit, achteruit, vooruit... Ik zal het hele verhaal niet doen.

Op verschillende ogenblikken in de geschiedenis en in verschillende beschavingen hebben volkomen andere appreciaties bestaan.

Wanneer over een thema bij de publieke opinie diepgaande meningsverschillen bestaan, is het beter te zoeken naar een geïntegreerde benadering dan naar een ideologische. Derhalve vind ik dat amendementen die in de Senaat worden aangereikt, enerzijds tegemoetkomen aan de bezorgdheid om voldoende respect op te brengen voor de verschillende samenlevingsvormen en anderzijds ook aanvaarden dat niet alles identiek is. Om die reden vind ik dit amendement zinvol.

De voorzitter. - Artikel 2 luidt:

De heer Ceder en mevrouw Van dermeersch stellen voor dit artikel te schrappen (amendement 16, zie stuk 3-1460/3).

Op amendement 21 van mevrouw De Schamphelaere heeft mevrouw Nyssens subamendement 39 ingediend (zie stuk 3-1460/7) dat luidt:

Op hetzelfde artikel heeft mevrouw De Schamphelaere amendement 21 ingediend (zie stuk 3-1460/5) dat luidt:

Op hetzelfde artikel heeft mevrouw De Schamphelaere amendement 29 ingediend (zie stuk 3-1460/5) dat luidt:

Op hetzelfde artikel heeft de heer Cheffert c.s. amendement 10 ingediend (zie stuk 3-1460/3) dat luidt:

Op dit artikel heeft mevrouw Nyssens amendement 4 ingediend (zie stuk 3-1460/2) dat luidt:

Op amendement 19 hebben mevrouw Defraigne en de heer Cheffert subamendement 37 ingediend (zie stuk 3-1460/5) dat luidt:

Mme Christine Defraigne (MR). - L'amendement nº 37 à l'article 2 - sous-amendement à l'amendement nº 19 - prévoit l'adoption uniquement si l'enfant est le descendant biologique de l'un des partenaires du couple. Il s'agit donc de la consécration d'un lien de filiation et d'une adoption simple ou plénière, ce qui correspond au concept plein et entier de l'adoption, tel qu'il figure dans notre code civil.

De voorzitter. - Op amendement 19 van mevrouw Defraigne c.s. heeft mevrouw Nyssens subamendement 38 ingediend (zie stuk 3-1460/7) dat luidt:

Mme Clotilde Nyssens (CDH). - Les amendements nos 38 et 39 sont des sous-amendements à l'amendement nº 19 de Mme Defraigne et visent à en limiter la portée à l'adoption dite simple.

Op hetzelfde artikel heeft mevrouw Defraigne c.s. amendement 19 ingediend (zie stuk 3-1460/4) dat luidt:

De heer Cheffert c.s. heeft amendement 11 ingediend (zie stuk 3-1460/3) dat luidt:

Artikel 3 luidt:

De heer Ceder en mevrouw Van dermeersch stellen voor dit artikel te schrappen (amendement 17, zie stuk 3-1460/3).

Mevrouw De Schamphelaere stelt voor dit artikel te schrappen (amendement 22, zie stuk 3-1460/5).

Op dit artikel heeft mevrouw Nyssens amendement 3 ingediend (zie stuk 3-1460/2) dat luidt:

Mme Clotilde Nyssens (CDH). - L'amendement nº 3 à l'article 3 concerne la parentalité sociale. Il s'agit d'un statut qui peut être reconnu par décision judiciaire à une personne qui forme un couple avec une autre personne et qui s'implique de manière effective dans l'exercice des responsabilités parentales à l'égard de l'enfant mineur non émancipé de son partenaire, dont il n'est par ailleurs ni le père ni la mère. C'est un statut de droit familial au sens plein du terme qui délègue l'exercice des responsabilités parentales.

De voorzitter. - Op hetzelfde artikel heeft mevrouw De Schamphelaere amendement 30 ingediend (zie stuk 3-1460/5) dat luidt:

Artikel 4 luidt:

Op hetzelfde artikel hebben de heer Ceder en mevrouw Van dermeersch amendement 18 ingediend (zie stuk 3-1460/3) dat luidt:

Op hetzelfde artikel heeft mevrouw De Schamphelaere amendement 23 ingediend (zie stuk 3-1460/5) dat luidt:

Op hetzelfde artikel heeft mevrouw De Schamphelaere amendement 31 ingediend (zie stuk 3-1460/5) dat luidt:

Op dit artikel heeft mevrouw Nyssens amendement 5 ingediend (zie stuk 3-1460/2) dat luidt:

Artikel 5 luidt:

Op dit artikel heeft mevrouw De Schamphelaere amendement 24 ingediend (zie stuk 3-1460/5) dat luidt:

Op hetzelfde artikel heeft mevrouw De Schamphelaere amendement 32 ingediend (zie stuk 3-1460/5) dat luidt:

Op hetzelfde artikel heeft mevrouw Nyssens amendement 6 ingediend (zie stuk 3-1460/2) dat luidt:

Artikel 6 luidt:

Op dit artikel heeft mevrouw Nyssens amendement 7 ingediend (zie stuk 3-1460/2) dat luidt:

Op hetzelfde artikel heeft mevrouw De Schamphelaere amendement 25 ingediend (zie stuk 3-1460/5) dat luidt:

Op hetzelfde artikel heeft mevrouw De Schamphelaere amendement 33 ingediend (zie stuk 3-1460/5) dat luidt:

Artikel 7 luidt:

Op dit artikel heeft mevrouw Nyssens amendement 8 ingediend (zie stuk 3-1460/2) dat luidt:

Op hetzelfde artikel heeft mevrouw De Schamphelaere amendement 26 ingediend (zie stuk 3-1460/5) dat luidt:

Op hetzelfde artikel heeft mevrouw De Schamphelaere amendement 34 ingediend (zie stuk 3-1460/5) dat luidt:

Artikel 8 luidt:

Op dit artikel heeft mevrouw Nyssens amendement 9 ingediend (zie stuk 3-1460/2) dat luidt:

Op hetzelfde artikel heeft mevrouw De Schamphelaere amendement 27 ingediend (zie stuk 3-1460/5) dat luidt:

Op hetzelfde artikel heeft mevrouw De Schamphelaere amendement 35 ingediend (zie stuk 3-1460/5) dat luidt:

De heer Cheffert c.s. heeft amendement 12 ingediend (zie stuk 3-1460/3) dat luidt:

Mevrouw De Schamphelaere heeft amendement 36 ingediend (zie stuk 3-1460/5) dat luidt:

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CD&V). - Ik stel voor om aan artikel 9 een overgangsbepaling toe te voegen.

Heel wat sprekers hebben na de hoorzittingen met de adoptieverenigingen erop gewezen dat de wachtlijsten voor onze kandidaat-adoptiegezinnen langer zullen worden. Zodra dit wetsontwerp wordt goedgekeurd, zullen interlandelijke adopties immers moeilijker worden. Andere landen zoals Nederland hebben homoadoptie mogelijk gemaakt voor binnenlandelijke adopties, maar niet voor internationale adopties, precies om te vermijden dat de internationale samenwerking op dat vlak zou stilvallen.

Daarom stel ik voor om in een overgangsperiode te wachten tot de derdewereldlanden hebben bevestigd dat ze de samenwerking niet zullen opschorten alvorens de wet in werking te laten treden. We willen daarmee vooral vermijden dat onze kandidaat-adoptiegezinnen het slachtoffer worden van de voorgestelde weg.

De voorzitter. - De heer Cheffert c.s. heeft amendement 13 ingediend (zie stuk 3-1460/3) dat luidt:

De heer Cheffert c.s. heeft amendement 14 ingediend (zie stuk 3-1460/3) dat luidt:

-De stemming over de amendementen wordt aangehouden.

-De stemming over het wetsontwerp in zijn geheel heeft later plaats.