3-1586/3

3-1586/3

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

29 MAART 2006


Wetsontwerp betreffende het bedienen van een automatische defibrillator door niet-artsen


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN


Nr. 5 VAN DE REGERING

Opschrift

Het opschrift vervangen als volgt :

 Wetsontwerp betreffende het bedienen van een automatische  externe  defibrillator .

Verantwoording

Terechte opmerking van de dienst Wetsevaluatie van de Senaat.

Nr. 6 VAN DE REGERING

Art. 2

In het eerste lid van dit artikel toevoegen de woorden :

 onder de voorwaarden bepaald door de Koning .

Verantwoording

Tekstcorrectie in het licht van een koninklijk besluit in voorbereiding.

Nr. 7 VAN DE REGERING

Art. 2

In dit artikel het tweede lid doen vervallen.

Verantwoording

Deze tekst is overbodig geworden als gevolg van het indienen van het vorige amendement.

Nr. 8 VAN DE REGERING

Art. 2

In het derde lid van dit artikel het woord  fabrikant  vervangen door de woorden  producent binnen de grenzen bepaald door de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken .

Verantwoording

Opmerking van de dienst Wetsevaluatie van de Senaat.

Nr. 9 VAN DE REGERING

Art. 2

Het laatste lid van dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Deze tekst dient geen doel meer wegens het indienen van amendement nr. 8.

Nr. 10 VAN DE REGERING

Art. 4 (nieuw)

Een artikel 4 (nieuw) toevoegen, luidende :

 Art. 4. — Onverminderd de bevoegdheid van de officier van gerechtelijke politie, zien de gezondheidsinspecteurs van de FOD Volksgezondheid toe op de uitvoering van deze wet. 

Verantwoording

Deze toevoeging blijkt noodzakelijk om ervoor te zorgen dat er toezicht komt op de algehele uitvoering van de wet.

Nr. 11 VAN DE REGERING

Art. 5 (nieuw)

Een artikel 5 (nieuw) toevoegen, luidende :

 Art. 5. — Met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot vijfhonderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die de bepalingen van deze wet of van de uitvoeringsbesluiten ervan overtreedt. 

Verantwoording

Voorzien in straffen wanneer de bepalingen van deze wet niet worden nageleefd.

De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Rudy DEMOTTE.