3-1586/5

3-1586/5

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

29 MAART 2006


Wetsontwerp betreffende het bedienen van een automatische defibrillator door niet-artsen


(Nieuw opschrift)


Evocatieprocedure


TEKST GEAMENDEERD DOOR DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE AANGELEGENHEDEN


Wetsontwerp dat het bedienen van automatische  externe  defibrillatoren toelaat


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Eenieder mag in het kader van een reanimatie een automatische externe defibrillator gebruiken onder de voorwaarden bepaald door de Koning.

(...)

Art. 3

De Koning bepaalt op welke wijze het gebruik van de automatische externe defibrillator wordt geregistreerd.

Art. 4 (nieuw)

Onverminderd de bevoegdheid van de officier van gerechtelijke politie, zien de gezondheidsinspecteurs van de FOD Volksgezondheid toe op de uitvoering van deze wet.

Art. 5 (nieuw)

Met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot vijfhonderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die de bepalingen van deze wet of van de uitvoeringsbesluiten ervan overtreedt.