3-154

3-154

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 16 MAART 2006 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Moties

De voorzitter. - Mevrouw De Schamphelaere heeft een motie ingediend die luidt:

"De Senaat,

Gehoord de vraag om uitleg van mevrouw De Roeck over het beleid van de minister van Volksgezondheid inzake de erkenning van sommige geestelijke gezondheidsberoepen;

Gehoord het antwoord van de regering bij monde van staatssecretaris Donfut;

Gelet op de schrijnende misbruiken van de titel `therapeut';

Verzoekt de minister onmiddellijk het wetsontwerp in te dienen tot regeling van bepaalde psychosociale gezondheidsberoepen, zodat nog in de loop van deze legislatuur een wettelijke regeling voor de geestelijke gezondheidsberoepen in voege kan treden."

De dames Derbaki Sbaļ en De Roeck hebben een gewone motie ingediend

-Over deze moties wordt later gestemd.