Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-54

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken

Vraag nr. 3-3486 van de heer Brotcorne d.d. 13 oktober 2005 (Fr.) :
FOD en POD. — Deontologische code. — Opstelling. — Opvolging van het initiatief.

In antwoord op mijn schriftelijke vraag nș 3-592 betreffende de opstelling van een deontologische code (Vragen en Antwoorden 3-10, blz. 661) antwoordde de vorige minster van Ambtenarenzaken « dat er nood is aan gedragscodes die verder gaan dan de huidige statutaire reglementering. Zowel mijn collega van Begroting als ikzelf hebben hieromtrent initiatieven genomen. De voorzitters van de vier horizontale federale overheidsdiensten (Kanselarij, Personeel & Organisatie, Fedict en Begroting & Beheerscontrole) leggen momenteel de laatste hand aan een concept van gedragscodes. Op basis van deze codes zal een algemene code uitgewerkt worden. »

Werden de door uw voorganger aangekondigde initiatieven geconcretiseerd ? Werd er met andere woorden een algemene code opgesteld ? Zo ja, kan de geachte minister mij daarvan dan de grote lijnen geven ? Kan de minster mij verduidelijken op welke wijze hij de code zal verspreiden bij de ambtenaren van de FOD's en POD's ? Zo neen, kan hij me dan de redenen geven waarom er nog geen code werd opgesteld ? Binnen welke termijn kunnen de ambtenaren erop rekenen over een dergelijke code te beschikken ?