3-150

3-150

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 9 FÉVRIER 2006 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Yves Buysse au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur sur «la possibilité, pour les fonctionnaires de police, d'exercer un mandat politique» (nº 3-996)

De heer Yves Buysse (VL. BELANG). - In artikel 127 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, staat dat politieambtenaren zich er in alle omstandigheden van moeten onthouden in het openbaar uiting te geven aan hun politieke overtuiging en zich in te laten met politieke activiteiten. Volgens de wet mogen politieambtenaren zich geen kandidaat stellen voor een politiek mandaat.

De toepassing van dit artikel leidde al bij de verkiezingen van oktober 2000 tot verschillende interpretaties. Het hoofdbureau van de stad Turnhout schrapte een kandidaat van de lijst omdat hij agent was. Het hoofdbureau van het district Kapellen daarentegen zag geen graten in de kandidatuur van een politieman.

De kans dat dergelijke problemen zich opnieuw voordoen bij de verkiezingen van 8 oktober is groot.

Onlangs keurde het Vlaams Parlement het gemeentedecreet goed waarin de regeling in verband met de onverenigbaarheden voor leden van de politie werd aangepast. Waar in de oude gemeentewet nog aan alle politieambtenaren het verbod wordt opgelegd om een mandaat in de gemeenteraad op te nemen, bepaalt het gemeentedecreet in artikel 11, 3º dat dit verbod wordt beperkt tot de politieambtenaren van de politiezone waartoe de gemeente behoort. Een politieambtenaar die werkzaam is in een andere politiezone dan die waar hij of zij zich kandidaat stelt voor de gemeenteraadsverkiezingen, mag dus in de gemeenteraad zitting hebben.

In de Kamer bestaat een meerderheid om militairen de mogelijkheid te geven bepaalde politieke mandaten op te nemen omdat het gemeentedecreet zulks mogelijk maakt.

Acht de minister het niet raadzaam dat de wet van 7 december 1998 wordt gewijzigd, zodat ook politieambtenaren, zij het onder bepaalde voorwaarden, kunnen kandideren voor en deel uitmaken van de gemeenteraad?

Zo ja, zal de minister hieromtrent initiatieven nemen?

De heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken. - Er bestaat geen tegenstrijdigheid tussen diverse wetten, zoals de heer Buysse suggereert.

De wet op de geïntegreerde politie maakt een onderscheid tussen operationeel politiepersoneel enerzijds en administratief en logistiek personeel van de politie, de zogenaamde CALOG'ers, anderzijds.

Artikel 127 van de wet op de geïntegreerde politie heeft het over de onpartijdigheid van de politieambtenaren. Om die onpartijdigheid te waarborgen en zelfs elke aantasting te voorkomen van het vermoeden van onpartijdigheid, is het de leden van het operationeel kader van de politie verboden om zich kandidaat te stellen voor een politiek mandaat.

Voor de CALOG'ers geldt een dergelijke algemene verbodsbepaling niet. Zij kunnen zich dus wel kandidaat stellen, met die nuance evenwel dat de wet hen verbiedt lid te zijn van de politieraad of van het politiecollege van de zone of van de gemeenteraad van één van de gemeenten van de meergemeentezone waarin zij werkzaam zijn.

Artikel 71, 6º van de Nieuwe Gemeentewet houdt voor die CALOG'ers dezelfde verbodsbepaling in voor de gemeenteraad van een ééngemeentezone.

Artikel 11, 3º van het gemeentedecreet bepaalt dat de leden van het operationeel kader en de CALOG'ers geen deel mogen uitmaken van de gemeenteraad van een gemeente van hun politiezone.

Er dus niets nieuws onder de zon. Een dergelijk verbod bestond immers al voor de CALOG'ers.

De conclusie die de heer Buysse trekt uit het artikel, namelijk dat een politieambtenaar van zone X gemeenteraadslid zou kunnen worden in een gemeente van zone Y, is dus onjuist voor de operationele politieambtenaren. De algemene verbodsbepaling van artikel 127 van de wet op de geïntegreerde politie blijft inderdaad onverkort van toepassing op de leden van het operationeel kader.

Ten gronde verbiedt de wet op de geïntegreerde politie niet zonder reden aan leden van het operationeel politiepersoneel om zich kandidaat te stellen voor een politiek mandaat. Men moet immers rekening houden met de aard van de functies en de bevoegdheden van de politieagenten. Ze staan in voor de handhaving van de openbare orde, voor de arrestatie van personen, voor de beperking van bepaalde vrijheden van de burger enzovoort. Ze mogen hierbij in bepaalde omstandigheden geweld gebruiken. Bij deze bevoegdheden zijn de neutraliteit en zelfs de schijn van neutraliteit van essentieel belang. Hierover mag geen enkele twijfel bestaan. Ook magistraten mogen door de aard van hun functie niet politiek actief zijn.

De heer Buysse verwees in zijn vraag naar een wetsvoorstel met betrekking tot de militairen. Als het Parlement wil onderzoeken of dit voorstel ook op het politiepersoneel kan worden toegepast, ben ik bereid het debat te voeren. Toch moet rekening worden gehouden met bepaalde aspecten die eigen zijn aan de politie.

De heer Yves Buysse (VL. BELANG). - Ik begrijp dat de neutraliteit van de politieagenten moet worden gevrijwaard. Bij de vorige verkiezingen golden echter in elke gemeente andere regels. Ik hoop dan ook dat we een herhaling van de problemen van toen kunnen voorkomen. Ik weet dat minister Dewael de rondzendbrief voor de kiesbureaus niet moet opstellen. Ik hoop dat zijn Vlaamse collega de nodige maatregelen neemt.