3-140

3-140

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 15 DECEMBER 2005 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (Stuk 3-1447) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking

De voorzitter. - Mevrouw de T' Serclaes, rapporteur namens de commissie voor de Justitie, de heer Van Nieuwkerke, rapporteur namens de commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden, mevrouw Geerts, rapporteur namens de commissie voor de Sociale Aangelegenheden, verwijzen naar hun schriftelijk verslag.

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT), rapporteur namens de commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden. - Dit optioneel bicameraal wetsontwerp werd in de Kamer ingediend en werd daar met een grote meerderheid aangenomen.

Het gaat over twee bepalingen inzake het tuchtstatuut van de politie. Op dit moment zijn er praktische uitvoeringsproblemen. Er zijn namelijk zeer dwingende termijnen voorzien en de tuchtbevoegdheden zijn exclusief voorbehouden voor de titularissen van bepaalde ambten. Om daaraan tegemoet te komen heeft men in deze artikelen bepaald dat de dwingende termijnen gerespecteerd moeten worden en dat bij afwezigheid van een titularis het ambt kan waargenomen worden door de interim.

Artikel 59 houdt verband met het actieve kiesrecht voor vreemdelingen. In de wet van 19 maart 2004 is één van de voorwaarden dat de vreemdeling vijf jaar op het grondgebied moet verblijven en daar zijn hoofdverblijfplaats moet hebben. Daar zijn heel wat interpretatieproblemen rond gerezen. De minister heeft daar duidelijkheid over willen brengen door te verwijzen naar het Cassatiearrest van 16 januari 2004 over de nationaliteitswetgeving. Nu wordt gesteld dat de vreemdeling zijn hoofdverblijfplaats op het grondgebied van die bepaalde gemeente moet hebben en dat het verblijf ononderbroken en wettelijk moet zijn.

De minister heeft ook gezegd dat hij in zijn uitvoeringsbesluiten en via omzendbrieven zal duidelijk maken aan de gemeenten hoe dat artikel moet worden uitgevoerd.

Tijdens de algemene bespreking bleek dat de commissieleden van het Vlaams Belang het voorliggende wetsontwerp en eigenlijk de wet van 19 maart 2004 wilden afschaffen. Hun amendementen werden verworpen.

Ook de heer Van Peel diende een amendement in dat ertoe strekte de voorwaarde van een wettelijk verblijf van vijf jaar in de wet in te schrijven, en niet in een rondzendbrief te regelen.

De commissie heeft het voorliggende wetsontwerp met 9 stemmen tegen 2 aangenomen.

Het verslag werd eenparig goedgekeurd.

-De algemene bespreking is gesloten.