3-140

3-140

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 15 DÉCEMBRE 2005 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Fatma Pehlivan au ministre des Affaires étrangères et au ministre de l'Emploi sur «les accords bilatéraux concernant les jours fériés officiels» (nº 3-912)

Mevrouw Fatma Pehlivan (SP.A-SPIRIT). - Op 13 december 1976 heeft België een aantal bilaterale akkoorden geratificeerd over de tewerkstelling van vreemde onderdanen in België, onder meer met Marokko, Turkije en Tunesië.

In elk van die bilaterale akkoorden is bepaald dat de betrokken werknemers de arbeid mogen onderbreken op de wettelijke feestdagen in hun land van oorsprong. Alleen in het akkoord met Turkije is een beperking opgenomen. Turkse werknemers mogen in België de arbeid slechts onderbreken op 29 oktober en op twee andere wettelijke en religieuze feestdagen, namelijk het suikerfeest en het offerfeest. Voor die dagen ontvangen zij geen loon, maar het verzuim wordt niet als ongeoorloofd beschouwd.

De werknemers van de moslimlanden waarmee België een bilateraal akkoord heeft afgesloten kunnen zich nog steeds beroepen op de mogelijkheid tot onbetaald verzuim onder de voorwaarden van het bilateraal akkoord. De jongste jaren is de situatie voor veel van deze mensen echter veranderd. Velen onder hen hebben nu ook de Belgische nationaliteit.

Kunnen de mensen die zich hebben laten naturaliseren, zich nog beroepen op de mogelijkheden inzake onbetaald verzuim voor de twee vermelde religieuze feestdagen?

De heer Peter Vanvelthoven, minister van Werk. - Artikel 3 van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van Internationaal Privaatrecht bepaalt dat de vaststelling of een natuurlijk persoon de nationaliteit heeft van een staat wordt beheerst door het recht van de betrokken staat. Dit is niet nieuw. Het bevestigt de oplossing van het Verdrag van Den Haag van 12 april 1930.

Volgens hetzelfde artikel 3 wordt op onweerlegbare wijze vastgelegd dat een Belg die een andere nationaliteit bezit door de Belgische overheden steeds als Belg wordt beschouwd.

Dat impliceert dat zodra personen van buitenlandse origine de Belgische nationaliteit aannemen de bepalingen van een bilateraal akkoord met hun land van oorsprong niet meer op hen van toepassing zijn. Dit geldt ook voor personen met meerdere nationaliteiten, gezien de Belgische overheden ze steeds als Belg zullen beschouwen. De genaturaliseerde personen zullen dus geen beroep meer kunnen doen op de mogelijkheden inzake onbetaald verzuim voor de twee vermelde religieuze feestdagen.