3-139

3-139

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 8 DECEMBER 2005 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Verzoekschriften

Inoverwegingneming van voorstellen

Actualiteitendebat over «mogelijke geheime gevangenissen en de CIA-vluchten naar Europese luchthavens»

Verwelkoming

Actualiteitendebat over «mogelijke geheime gevangenissen en de CIA-vluchten naar Europese luchthavens» (vervolg)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Jacques Germeaux aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, aan de minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen en aan de minister van Werk over «het gevaar voor de volksgezondheid in de omgeving van het industrieterrein Genk-Zuid» (nr. 3-895)
Mondelinge vraag van de heer Luc Paque aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de bouw van woningen waarmee de energiekosten worden beheerst en die kaderen in het concept van de duurzame ontwikkeling» (nr. 3-892)
Mondelinge vraag van mevrouw Annemie Van de Casteele aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de BTW-verlaging voor arbeidsintensieve diensten» (nr. 3-905)
Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «het uitblijven van het koninklijk besluit tot invoering van de zogenaamde nulstelling bij kredietopeningen» (nr. 3-894)
Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de behandeling van uitgeprocedeerde asielzoekers in Congo» (nr. 3-897)

Wetsontwerp tot wijziging van een aantal wetten betreffende de dotaties aan het Rekenhof, de federale ombudsmannen, de benoemingscommissies voor het notariaat en de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Stuk 3-1060) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten (Stuk 3-1061)

Wetsvoorstel tot wijziging van een aantal wetten betreffende de dotaties aan het Rekenhof, de Vaste Comités van toezicht op de politie- en de inlichtingendiensten, de Federale ombudsmannen en de Benoemingscommissies voor het notariaat (van de heren Jean-Marie Dedecker en Luc Willems, Stuk 3-319)

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende de dotatie aan de Hoge Raad voor de Justitie (Stuk 3-1062)

Voorstel tot terugzending

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de minister van Mobiliteit over «de luchtveiligheid en de pilotenopleiding» (nr. 3-902)

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende justitie (Stuk 3-1438)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voorstel van resolutie betreffende de zesde ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (Hongkong 13-18 december 2005) (van mevrouw Olga Zrihen, Stuk 3-1398)

Voortzetting van de algemene bespreking

Stemmingen

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende justitie (Stuk 3-1438)
Voorstel van resolutie betreffende de zesde ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (Hongkong 13-18 december 2005) (van mevrouw Olga Zrihen, Stuk 3-1398)

Regeling van de werkzaamheden

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «het in gevaar brengen door de Franse inlichtingendiensten van een Belgisch terreuronderzoek» (nr. 3-898)
Mondelinge vraag van mevrouw Nele Jansegers aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de radicaliseringprocessen binnen de gevangenissen» (nr. 3-901)
Mondelinge vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «het `referentieadres' van de daklozen» (nr. 3-896)
Mondelinge vraag van mevrouw Jacinta De Roeck aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de Interministeriële Conferentie over huisvesting» (nr. 3-904)
Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven over «de verhoging van de posttarieven» (nr. 3-899)

Vraag om uitleg van mevrouw Margriet Hermans aan de minister van Werk over «het imago van de vrouw in de campagne `peeceefobie'» (nr. 3-1149)

Mondelinge vraag van mevrouw Marie-José Laloy aan de minister van Werk over «de campagne peeceefobie» (nr. 3-893)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het cocaïnegebruik in België» (nr. 3-1195)

Vraag om uitleg van mevrouw Nele Jansegers aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de modernisering van de verblijfskaarten» (nr. 3-1157)

Vraag om uitleg van mevrouw Jacinta De Roeck aan de minister van Buitenlandse Zaken over «het verzoek om de `disclosure requirements' opnieuw te onderhandelen binnen de WHO» (nr. 3-1191)

Vraag om uitleg van de heer Josy Dubié aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de waarborg die Delcredere heeft verleend aan de onderneming `New Lachaussée' voor een verkoopcontract inzake een munitiefabriek in Tanzania» (nr. 3-1183)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen over «het advies van de Federale Raad voor Duurzame ontwikkeling in verband met het klimaatprobleem in ons land» (nr. 3-1192)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen over «het gevolg dat wordt gegeven aan het advies van de Federale Raad voor Duurzame ontwikkeling over de preventiestrategie inzake klimaatveranderingen» (nr. 3-1194)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de grote verschillen tussen de verzekeringen van ziekenfondsen» (nr. 3-1196)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de minister van Werk over «de aangifte van prestaties van vrijwillige brandweerlieden bij het werkloosheidsbureau» (nr. 3-1188)

Vraag om uitleg van mevrouw Jacinta De Roeck aan de minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen over «het federale beleid tegen de chemische stof PM10 bekend als `fijn stof'» (nr. 3-1189)

Vraag om uitleg van mevrouw Sfia Bouarfa aan de staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude over «de nadere regels volgens welke de hoofdlijnen worden vastgelegd van het beleid tot bestrijding van fiscale en sociale fraude» (nr. 3-1186)

Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven over «de gratis NMBS-parkings» (nr. 3-1184)

Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven over «de snellere treinverbinding Hasselt Brussel-Noord» (nr. 3-1185).

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Verzending van wetsvoorstellen naar een andere commissie
Vragen om uitleg
Niet-evocatie
Boodschappen van de Kamer
Hoge Raad voor de Justitie
Arbitragehof - Arresten
Europees Parlement